.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Невербальний компонент соціальної рекламиЋплатить
НЕВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ    6
1.1. Поняття невербального спілкування    6
1.2. Роль невербального спілкування в соціальній рекламі    8

РОЗДІЛ 2. НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ    12
2.1. Невербальні компоненти в соціальній рекламі    12
2.2. Невербальні канали соціальної реклами    14
2.3. Невербальний компонент в соціальній рекламі на телебаченні    18

ВИСНОВКИ    21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    23

 
ВСТУП

Сучасне соціальне життя ставить перед нами нові проблеми. Існування реклами, її присутність в повсякденному житті і масових комунікаціях – соціальний факт, який потребує вивчення й аналізу. Реклама, так чи інакше, бере участь в оформленні життєвого простору сучасної людини, має певний вплив на її свідомість і поведінку, формує образ повсякденного світу і суспільного життя. Інтерес до неї, активна розробка різних інформативно-переконуючих технологій свідчать про соціальну затребуваність реклами.
Реклама покликана вирішувати ряд складних завдань. Вона виступає засобом інтеграції різних методів психологічного, лінгвістичного, економічного характеру і при цьому представляє такий вид комунікації, який неможливо класифікувати як окремий вид діяльності. У зв’язку з тим, що рекламна комунікація складається з кількох різнорідних елементів, фахівцям необхідно аналізувати і постійно удосконалювати даний процес.
Актуальність дослідження. Покоління молодих людей, що підростає сьогодні, піддається спокусі сотень плодів розвитку сучасних технологій та індустрії. На ряду з споконвічною проблемою паління та зловживання алкоголем, на арену проблем наших дітей виходять комп’ютерні ігри, гральні зали, Інтернет-залежність та наркотики, різноманіття яких сьогодні просто жахає. Саме в такий час актуальність соціальної реклами, принципів та засобів донесення до людей, і до дітей в першу чергу, певної інформації про здоровий спосіб життя, про небезпеку певних видів діяльності та захоплень, зростає. Дослідження невербального компоненту соціальної реклами, на телебаченні зокрема, є нагальним та необхідним.
Проблему невербального компоненту соціальної реклами досліджували такі вчені, як Бацевич Ф. С., Гримак Л. П., Кнапп М.Л., Лабунская В.А, Медведева Е. В., Николайшвили Г. Г., Обритько Б.А., Пирогова Ю. К. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці невербального компоненту соціальної реклами, на телебаченні зокрема. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття невербального спілкування;
2.    Визначити роль невербального спілкування в соціальній рекламі;
3.    Проаналізувати невербальні компоненти в соціальній рекламі;
4.    Дослідити невербальні канали соціальної реклами;
5.    Коротко охарактеризувати невербальний компонент в соціальній рекламі на телебаченні;
6.    Описати та охарактеризувати відеоролики соціальної реклами на предмет використання невербальних компонентів для донесення інформації до глядача.
Об’єктом дослідження є невербальні засоби спілкування.
    Предметом дослідження є особливості використання невербальних компонентів в соціальній рекламі на телебаченні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про невербальний компонент соціальної реклами. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються невербальні компоненти та невербальне спілкування.
У другому розділі аналізуються невербальні компоненти в соціальній рекламі на прикладі сучасної телереклами.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
Ћплатить