.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Радянський партизанський рух на Рівненщині в роки німецької окупації 1941-1944Ћплатить
Зміст
РОЗДІЛ 1
Історіографічний огляд та джерельна база дослідження
РОЗДІЛ 2
Зародження радянського підпільного та партизанського руху
Ровенщини на початковому етапі війни (червень 1941-жовтень 1942 рр.)
2.1.    Організаційне та політичне становлення
комуністичного підпілля та партизанських загонів
2. 2. Політична і бойова діяльність комуністичного підпілля,
партизанських груп і загонів
РОЗДІЛ 3
Піднесення партизанського та підпільного руху в період докорінного перелому в ході війни
3.1.    Дальше організаційне й політичне зміцнення партизанського та підпільного руху
3.2.    Масово-політична робота підпільних   партійних організацій
3.3.    Зростання бойової активності партизанів і підпільників
РОЗДІЛ 4
Протистояння радянського партизанського  руху та  українських націоналістів на території Ровенщини в період 1941-1944 рр.
57 сторінок

Вступ
    Суттєвою складовою для з’ясування характеру і ходу Другої світової війни є вивчення радянського руху опору на окупованій нацистами території, зокрема в Україні. Але спроба  відтворити узагальнену картину становлення й розвитку радянського партизанського руху на всій території України є дуже складним завданням, адже він у різних регіонах нашої держави мав свої особливості.
    Ось чому об’єктом дослідження обрано партизанський рух на території такого специфічного регіону України як Ровенщина, де рух опору був представлений силами різної ідеологічної та політичної орієнтації.
    Предметом дослідження є організація та становлення радянського партизанського та підпільного руху на Ровенщині, як головної рушійної сили антифашистського руху опору нашого краю; специфіка, особливості та методи діяльності визвольного руху на різних етапах його розгортання.
    Актуальність теми зумовлена необхідністю створення цілісного наукового дослідження проблеми у зв’язку з її недостатньою розробкою; пов’язана з введенням у науковий обіг нових архівних документів і мемуарів з історії виникнення, розгортання та діяльності партизанського та підпільного руху краю; полягає у встановленні участі радянських партизан та підпільників у антифашистському русі опору; є у розкритті вкладу відомих радянських підпільників та  партизанських діячів у визволенні території краю від німецької окупації; випливає з потреби скласти хронологію антифашистської історії Рівненщини; обумовлюється з’ясуванням відносин між радянською та національною течією руху опору краю.
    Мета дослідження – створити цілісну картину діяльності радянського партизанського та підпільного руху на  Ровенщині; дослідити специфічні особливості, формування та методи радянського антифашистського руху; розкрити вклад руху опору у визволення краю від німецьких загарбників.
    Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили такі завдання: визначити історичні передумови виникнення радянського партизанського та підпільного руху на Ровенщині; розкрити основні етапи його організаційного становлення; з’ясувати відносини між радянським та національним партизанським рухом; створити об’єктивну картину перебігу історичних подій періоду Великої Вітчизняної війни на території Ровенщини.
    Вирішення даної проблеми має не лише наукове, але і суспільне значення, оскільки з’ясовується роль радянського партизанського руху на окремо взятій території. Практичне значення полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані фахівцями гуманітарних та суспільних наук при підготовці праць з історії України та Рівненщини; в освітньо - виховному процесі навчальних закладів під час вивчення загальних і спеціальних курсів з новітньої історії України та нашого краю; у краєзнавчій роботі наукових установ, архівів, музеїв, бібліотек та навчальних закладів різних рівнів.
    Історіографія питання включає на сьогодні величезний масив радянської довідкової, монографічної й мемуарної літератури, заснованої на міфах про «всенародну боротьбу в тилу ворога», та окремі публікації останнього часу, де лише намічено нові методологічні й джерелознавчі підходи до вирішення проблеми радянського антинацистського руху опору.
    З огляду на характер сучасних  історіографічних викликів важливою видається розробка періодизації і регіональної специфіки радянського партизанського руху, в чому власне й полягає завдання нашого дослідження. Для його вирішення на прикладі Рівненщини ми опиралися на опубліковані документи  й окремі дослідницькі праці.
Ћплатить