.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Мовна спеціфіка поезій О.БлокаЋплатить
МОВНА СПЕЦІФІКА ПОЕЗІЙ О.БЛОКА
Курсова робота студента  курсу

, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЧОСТІ БЛОКА НА ФОНІ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ    6
1.1 Художні особливості лірики письменника    6
1.2 Тема батьківщини в поезії Блока    10

РОЗДІЛ 2. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ БЛОКА    13
2.1 Метафори в поезії Олександра Блока    13
2.2 Епітети та кольори в поезії О. Блока    17

РОЗДІЛ 3. МОВНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СИМВОЛІВ У ТВОРЧОСТІ О. БЛОКА    26


ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34

 
ВСТУП

Проблеми вивчення мови художньої літератури привертають до себе все більшу увагу дослідників, про що свідчать численні роботи, присвячені аналізу закономірностей поетичного слововживання в цілому, способів поетичного перетворення слова в літературних школах, напрямках, в окремих поетичних ідіостилях.
Дискусійний характер більшості теоретичних робіт, недостатня вивченість художньо-смислового своєрідності поетичного слова, способів його художнього перетворення свідчать про актуальність зазначеної проблематики.
Лінгвістичний аналіз, у порівнянні з літературознавчим, дозволяє зосередити увагу саме на мовних особливостях поетичного стилю письменника, вибір яких завжди є відображенням ідейно-естетичних поглядів митця, і в той же час постає елементом більш стійким, менш схильним злободенним впливам суспільно-політичного життя. Органічна єдність, цілісність творчості Блоку може бути більш глибоко виявлена на рівні вивчення лінгвістичних аспектів індивідуального поетичного стилю.
Останнім часом семантико-стилістичний аналіз, сприяючий розкриттю естетичної своєрідності ліричної творчості поета, став широко використовуватися в роботах сучасних дослідників, хоча передумови для подібного роду досліджень були закладені ще в роботах В. М. Жирмунського, В.Гофмана, Є.Ф.Нікітіної і С.В.Шувалової.
Поетична мова створює свої позитивні мовні цінності, що розширюють семантичні та синтаксичні можливості мови і перетворюють їх в мову мистецтва. У поетичному мовленні збагачується семантика мовних засобів і з граничною повнотою втілюються смислові потенції мови. Безсумнівний інтерес у зв’язку з цим представляє поетична творчість О. Блока, бо, як справедливо зазначає сучасний дослідник, «його творчість є свідченням небувалого розширення меж впливу тематики та художнього світогляду на відбір, організацію, переосмислення мовних засобів у приватній поетичній системі. І, в той же, час воно є свідченням невичерпності художніх можливостей, ресурсів і системних зв’язків самої російської мови.
Проблему мовної специфіки поезій О.Блока досліджували такі вчені, як Апресян Ю.Д., Бакіна М.А., Некрасова З.А., Гореликова М.І., Магомедова Д.М., Жирмуньский В.М., Ісаєва Л.A., Кожина М.Н., Левінтон Г.А. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці мовної специфіки поезій О.Блока. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати художні особливості лірики письменника;
2.    Узагальнити інформацію про тему батьківщини в поезії Блока;
3.    Проаналізувати метафори в поезії Олександра Блока;
4.    Дослідити використання епітетів та кольорів в поезії О. Блока;
5.    Дати характеристику мовним засобам створення символів у творчості О. Блока.
Об’єктом дослідження є авторський стиль та майстерність Олександра Блока.
    Предметом дослідження є поезія О. Блока.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
3.    Метод порівняльного аналізу для порівняння використання різних засобів в поезії Блока.
4.    Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу поетичного доробку письменника та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про мовну специфіку О. Блока. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 
Ћплатить