.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Адміністративний договір як форма державного управлінняЋплатить

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Курсова робота


, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ    6
1.1. Поняття адміністративного договору як однієї із форм державного управління    6
1.2. Основні ознаки адміністративного договору    12
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1    16

РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХ СТРУКТУРА    17
2.1. Класифікація адміністративних договорів    17
2.2. Структура адміністративного договору як форми державного управління    22
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2    25

РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ ЯК ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ    26

ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    35

 
ВСТУП

Договір як механізм правового регулювання суспільних правовідносин посідає провідне місце в сучасних правових системах. Договори (правочини) класифікуються за різними критеріями, зокрема за галузевою приналежністю. Розмежування договорів різних галузей є на сьогодні питанням, науковий інтерес до якого не згасає. Особливо важливим нині є вирішення питання про розмежування адміністративних та цивільно-правових договорів, що зазвичай здійснюється на підставі теоретичних узагальнень, оскільки через прогалини у чинному національному законодавстві юристи по-різному розуміють природу цих договорів.
Відсутність у законодавстві України положень, що стосуються загальної частини матеріального адміністративного права, і призвело до виникнення зазначеної проблеми, вирішувати яку сьогодні доводиться під час розгляду судових справ. Не додає ясності в такій ситуації і Господарський кодекс України, в якому введено поняття, пов’язані із господарськими договорами та зобов’язаннями, що з них випливають і які розташовані «на перехресті» приватного та публічного права.
Актуальність дослідження. Проведення в Україні адміністративної реформи зумовило застосування таких нових форм управління, як адміністративний договір. Необхідність і можливість застосування адміністративного договору в регулюванні адміністративних відносин вже майже не викликає заперечень у наукових колах, оскільки на законодавчому рівні було закріплено визначення його поняття. Закріпивши в Кодексі адміністративного судочинства України поняття «адміністративний договір» як дво-або багатосторонню угоду, змістом якої є права й обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди, законодавець залишив відкритими багато питань, пов’язаних з його застосуванням. Цей крок законодавця лише посилив наукову дискусію щодо інституту адміністративного договору. Започаткували обговорення проблеми, що розглядається, ще за радянських часів такі науковці, як В. Кобалєвський, Б. Курашвілі, К. Сперан-ська, Ц. Ямпольська.
Розвитку теоретичних положень адміністративного договору присвятили свої праці російські та вітчизняні науковці-адміністративісти, передусім К. Афанасьєв, Д. Бахрах, Ю. Битяк, А. Дьомін, О. Константій, В. Манохін, В. Новосьолов, Ю. Старілов, В. Стефанюк, Ю. Тихомиров, О. Харитонова. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці адміністративного договору як форми державного управління. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати поняття адміністративного договору як однієї із форм державного управління;
2.    Визначити основні ознаки адміністративного договору;
3.    Дослідити класифікацію адміністративних договорів;
4.    Проаналізувати структуру адміністративного договору як форми державного управління;
5.    Коротко охарактеризувати значення адміністративного договору як форми державного управління.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми, що регулюють договірні відносини в Україні.
    Предметом дослідження є особливості процесу укладання адміністративних договорів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
6.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про адміністративного договору як форми державного управління. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

 
Ћплатить