.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз фінансових результатів діяльності будівельних організаційЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    5
1.1. Поняття та характеристика будівельної галузі    5
1.2. Типологія та структура будівельних організацій    8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ    16
2.1. Фінансові ресурси будівельних організацій    16
2.2. Фінансування та кредитування будівельних організацій    22
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ    27
ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    35

 
ВСТУП

Відновлення ринкової економіки в нашій державі в післякризовий період актуалізувало ряд принципово нових проблем, однією з яких є проблема неспроможності підприємств взагалі, та будівельних організацій зокрема, забезпечити їх фінансову стійкість. В умовах адміністративно-командної системи, така проблема не могла виникнути навіть в принципі, проте ринкові умови господарювання змінили жорстко регульовану систему економіки і питання виживання знайшло свою актуальність.
Актуальність дослідження. Необхідність забезпечення сталого розвитку ускладнюється ще й тими непростими умовами, в яких функціонують підприємства України. Однак, навіть при відносній стабільності розвитку економічних відносин в сучасних умовах господарювання – вивчення кризових явищ, стратегії і тактики управління ними не втратило своєї актуальності.
Не викликає сумніву той факт, що ефективність діяльності будівельного підприємства обумовлена багато в чому станом його фінансових можливостей і ефективністю управління фінансовими ресурсами. Так, низький рівень управління фінансовими ресурсами призводить до виникнення кризових явищ, погіршення фінансового стану, тобто до втрати підприємством своєї фінансової стійкості.
Проблему аналізу фінансових результатів діяльності будівельних організацій досліджували такі вчені, як Баканів М.І, Шеремет А.Д, Бірюкова І.Д., Кодрянський А.В., Богатко А.Н., Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г, Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Даньків Й.Я, Лучко М.Р., Остапюк М.Я. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці аналізу фінансових результатів діяльності будівельних організацій. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Проаналізувати поняття та особливості будівельної галузі;
2.    Охарактеризувати особливості фінансової діяльності будівельних організацій в Україні;
3.    Описати особливості аналізу фінансової діяльності будівельних підприємств.
Об’єктом дослідження є діяльність організацій будівельної галузі.
    Предметом дослідження є фінансово-економічні відносини, що виникають у організацій будівельної галузі в процесі виробництва та їх особливості.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6.    Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості аналізу фінансової діяльності будівельних підприємств. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить