.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Міфологія життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка КентаврЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГІЇ В ТВОРЧОСТІ ДЖОНА АПДАЙКА    6
1.1. Особливості міфологічної літератури XX століття    6
1.2. Творчість Джона Апдайка – яскравий приклад неоміфологічних тенденції в американській літературі XX століття    8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІФОЛОГІЇ ЖИТТЯ-СМЕРТІ-ВОСКРЕСІННЯ В РОМАНІ «КЕНТАВР»    13
2.1. Форми міфологізації в романі    13
2.2. Міфологізація як спосіб зображення життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка «Кентавр»    16

ВИСНОВКИ    25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    27

 
ВСТУП

На зламі двох століть, ХIХ–ХХ ст., як в американській, такі і в світовій літературі загалом, підвищується інтерес до міфу. Традиційний позитивістський погляд на світ з його абсолютизацією суто соціальних цінностей, вірою у прогрес та раціоналізм зазнає кризи. Утворюється новий, неоміфологічний тип художнього мислення як намагання знайти універсальні відповіді на глобальні онтологічні питання. Широкі багато культурні перспективи та ретроспективи, які відкривав неоміфологічний підхід до суспільних процесів, дали змогу письменникам, нехай у художній засіб, зберегти людську унікальність серед розбурханого, механізованого світу.
Американський варіант неоміфологізму ХХ ст. має свої власні джерела та характерні національно й історично зумовлені функції. Серед них науковці виділяються порівняно коротку історію «білої» Америки (а отже й відносно хистку американську самоідентифікацію); імміграційні процеси, які не лише додавали їй динамізму, але й розхитували її ментальні підвалини; багатокультурність, яка нерідко не встигала сформуватися в певну цілісність; відчуття політичної сили, яке все більше зростало, проте й культурної провінційності у порівнянні зі «старою» Європою, яке зростало теж; ускладнення національних проблем (індіанської, афро-американської, єврейської тощо). В таких умовах в США дуже рано та швидко національний міф почав замінюватися космополітичною маскультурою, її стереотипами, тотемами й табу. Це також актуалізувало загальнонаціональну потребу у неоміфах, їх моделюванні й аналізі. Проте, літературознавче дослідження цих суспільних течій залишається далеким від завершення.
Актуальність дослідження. Відтак, все загальнішим стає вивчення персонального творчого досвіду новітніх письменників, для яких неоміфологічні тенденції є основними. До таких письменників належить Джон Апдайк (John Updike, 1932–2009). Романіст, поет, есеїст, літературний критик – Джон Апдайк – став одним із найвиразніших представників американської літератури другої половини ХХ –початку ХХI ст., адже зібрав у своїй творчій спадщині не лише магістральні здобутки, але й обмеження популярної літератури цієї доби. Саме тому він отримав сталу репутацію «барометра американських настроїв».
Дж. Апдайк неустанно шукав нові способи адаптації вічного міфу до проблем сучасності. Зазнав він і впливу масових кліше поточної американської белетристики (романи «Місяць відпустки», 1975; «Одружись зі мною», 1976). До того ж, різні етапи його творчості демонструють різну інтенсивність та форми використання міфу.
Проблему міфології життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка «Кентавр» досліджували такі вчені, як Аверинцев С. С., Анастасьєв М. А., Анісімов О. Ф., Антонян Ю. М., Болдонова І. С., Боровик О., Кравець О. М., Софронова Л.А. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці використання міфологізації в романі Джона Апдайка «Кентавр». Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати особливості міфологічної літератури XX століття;
2.    Узагальнити інформацію про творчість Джона Апдайка як яскравий приклад неоміфологічних тенденції в американській літературі XX століття;
3.    Проаналізувати форми міфологізації в романі;
4.    Дослідити фіфологізацію як спосіб зображення життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка «Кентавр».
Об’єктом дослідження є неоміфологічні тенденції в творчості Дж. Апдайка.
    Предметом дослідження є романи Дж. Апдайка «Кентавр» («The Centaur», 1963).
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4.    Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу тексту роману та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про міфологію життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка «Кентавр». Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить