.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Застосування технології текстотворення у шкільній освітіЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ    7
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ТВОРЕННЯ ТЕКСТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. СКЛАДОВІ УСПІШНОЇ ТЕКСТОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ.    16
2.1. Місце творчості у процесі творення тексту учнями.    16
2.2. Комунікативний аспект та його місце у процесі творення художніх текстів учнями    20
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ    34
3.1. Розробка і впровадження методичної системи вивчення епічних творів    34
3.2. Вивчення ліричних творів    41
ВИСНОВКИ    51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    54

ВИСНОВКИ

Таким чином, інноваційна технологія навчання – це система новаторських способів педагогічних дій, форм і засобів навчання, спрямована на оптимізацію процесу навчання. Основними ознаками технології є чіткість та визначеність у фіксації результату; наявність критеріїв його досягнення; поетапна і формалізована структура діяльності суб’єктів навчання, яка передбачає можливість перенести і повторити досвід. Сучасна національна освіта відкрита різноманіттю навчальних технологій.
Зазначимо, що творчі здібності у школярів, як і інші їх якості, розвиваються завдяки природній основі, умовам життя і виховання, власній активності. На уроках української літератури передбачено у змісті різні види творчих завдань, які стимулюють розвиток компонентів літературно-творчих здібностей учнів. При розвитку творчих здібностей варто використовувати аудіювання. Будь-який творчий підхід, використання інноваційних методів, новітніх технологій, запровадження нових цікавих форм роботи з учнями – сприяє вихованню і розвитку творчих здібностей школярів.
Підкреслимо, що розвивати різностильове мовлення учнів мають викладачі всіх предметів. На уроках української літератури переважає розвиток мовлення художнього стилю, особливістю якого є застосування елементів різноманітних писемних і усних стилів.
Узагальнимо, що вчитель літератури використовує такі способи розвитку мовлення: читання художніх текстів українських письменників та фольклорних, спостереження за мовою художнього твору, активні форми роботи з мовою художнього твору, мовлення педагога, монологічне усне мовлення учня, діалогічне усне мовлення учня, писемне мовлення учня та  активні форми роботи учня з мовою власних творів.
В той же час, для розвитку писемного, найскладнішого, розгорнутого мовлення учні пишуть різноманітні творчі роботи: твори-мініатюри (портрет, пейзаж, лист, психологічна студія, роздум, враження); есе (художньо-історичне, художньо-публіцистичне, художньо-психологічне, художньо-філософське); твори (літературознавчі, публіцистичні, художні).
Зазначимо, що у школі вивчають епічні твори великих (роман, поема, повість) і малих (оповідання, новела, літературна казка) епічних жанрів. Епічні твори можуть стати для учня ірреальними світами, де він уявляє себе в ситуаціях, у які потрапили персонажі. При розгляді епічного твору в класі можна скористатися цілісним, композиційним, пообразним, проблемно-тематичним, структурно-стильовим типами аналізу.
Готуючись до уроку вивчення епічного твору, учитель повинен детально проаналізувати його. На уроці неможливо здійснити такий аналіз за браком часу, тому слід обирати найцікавіші і найвиразніші його елементи. План аналізу епічного твору може бути таким: історія написання твору, історичний контекст, рід, жанр, жанровий різновид, тематика і проблематика, композиція, характеристика дійових осіб, ідейний зміст твору, емоційні оцінки автора, мовностильові особливості. Аналізуючи епічний твір, визначають також ознаки літературного напряму (напрямів), стильову домінанту, вияви індивідуального стилю, особливості хронотопу, явища інтертекстуальності. Робота з вивчення епосу потребує детального аналізу твору вчителем при підготовці до уроку, вибору фрагментів для читання і коментування на уроці, формулювання системи запитань до учнів, які стимулювали б узагальнене розуміння твору, застосування специфічних методичних прийомів.
Під час шкільного вивчення поезії слід ураховувати її родову специфіку. У школі вивчають лірику всіх жанрових груп, які визначають за провідними мотивами: політичну, громадянську, пейзажну, інтимну, медитативну, філософську, релігійну.
Оскільки лірика є найсуб’єктивнішим літературним родом, то й підходи до її викладання найбільш індивідуальні, залежать від особистості вчителя. Урок доцільно провести за такими етапами: емоційна та інтелектуальна підготовка класу до слухання ліричного твору, художнє читання, завдання учням прочитати твір «про себе», опитування учнів про перше цілісне враження від твору,  аналіз ліричного твору, інтерпретація неоднозначних рядків та творча діяльність. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бандура О. Вивчення художнього твору / О. Бандура // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 1. – С. 2- 8.
2.    Богданова О. Ю. Методика преподавания литературы [текст] / под ред. О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов. – М.: Academia, 1999. – 400 с.
3.    Бондаренко Ю. І. Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи: монографія [текст] / під ред. Ю. І. Бондаренко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2009. – 351 с.
4.    Вітченко А. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії: монографія / А. Вітченко. – Луганськ: Шико, 2007. – 326 с.
5.    Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования  [текст] / под ред.  И. Р. Гальперин; [изд. 5-е, стереотипн.]. – М.: КомКнига, 2007. – 144 с.
6.    Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури: монографія / В. В. Гладишев. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 372 с.
7.    Градовський А. В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: монографія [текст] / під ред. А. В. Градовського. – Черкаси: Брама, 2003. – 292 с.
8.    Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX– поч. ХХ ст. [текст] / під ред.  І. Денисюк. – К.: Вища школа, 1981. – 216 с.
9.    Джинджолия Г.П. О разных подходах к тексту / Г. П. Джинджолия // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту: філол. науки. – 2003. – № 2. – С. 15 – 20.
10.    Домінанти духовного світу українців: навч. посіб. [текст] / під ред. Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко. – Суми: Університетська книга, 2010. – 300 с.
11.    Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів [текст] / під ред. С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибика. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.
12.    Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія [текст] / під ред. С. Жили. – Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 360 с.
13.    Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум: наук.-навч. посіб. [текст] / під ред. А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.
14.    Залевская А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста / А. А. Залевская // Вопр. языкознания. – 2002. – № 3. – С. 62 – 73.
15.    Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: монографія / Ісаєва О. О. – К., 2003. – 380 с.
16.    Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи: монографія / Ж. В. Клименко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 340 с.
17.    Клочек Г. Енергія художнього слова: зб. ст. [текст] / під ред. Г. Клочек. – Кіровоград: Ред.-вид. відділ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 448 с.
18.    Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту [текст] / під ред. І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1984. – 120 с.
19.    Куцевол О. М. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики»: навч. посіб. [текст] / під ред.  О. М. Куцевол. – Вінниця, 2010. – 279 с.
20.    Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури: монографія / Куцевол О. – Вінниця: Глобус-Прес, 2006. – 348 с.
21.    Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 78 – 85.
22.    Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. – 2005. – № 2. – С. 93 – 99.
23.    Мазуркевич О. Р. За рідне слово в рідній школі: На шляху становлення методики української літератури [текст] / під ред. О. Р. Мазуркевича. – К.; Херсон: Б. в., 1995. – 208 с.
24.    Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи / В. Мельничайко // Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 1997. – С. 25 – 58.
25.    Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови  [текст] / під ред. В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. школа, 1986. – 168 с.
26.    Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: навч.-метод, посіб. [текст] / під ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 215 с.
27.    Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня: теорія і практика [текст] / під ред. Н. Є. Миропольської. – К.: Парламент, видав., 2002. – 204 с.
28.    Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах [текст] / під ред. Л. Ф. Мірошниченко. – К.: Вища школа, 2007. – 415 с.
29.    Наукові основи методики літератури: навч.-метод, посіб. [текст] / під ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
30.    Нежива Л. Л. Українська література в загальноосвітній школі: навч.-метод, посіб. [текст] / під ред. Л. Л. Неживої. – Луганськ: Знання, 2010. – 84 с.
31.    Оліфіренко В. Підручник з української літератури: історія і теорія  [текст] / під ред. В. Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.
32.    Панченко В. Урок літератури: книга для вчителя [текст] / під ред.  В. Панченко. – Кіровоград: ДЛАУ, 2000. – 200 с.
33.    Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середній школі: навч. посіб. [текст] / під ред. Є. А. Пасічника. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
34.    Пультер С, Лісовський А. Методика викладання української літератури [текст] / під ред. С. Пультера. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 144 с.
35.    Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник [текст] / під ред. О. О. Селіванової. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
36.    Семеног О. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки:навч. посіб. [текст] / під ред. О. Семенога, Л. Базиля. – К.: Фенікс, 2008. – 240 с.
37.    Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу  [текст] / під ред. А. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.
38.    Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури для 11 юасу: Нове прочитання творів [текст] / під ред. О. В. Слоньовської. – К.: Рідна мова, 2001. – 796 с.
39.    Степанишин Б. Викладання української літератури в школі [текст] / під ред. Б. Степанишина. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
40.    Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція: монографія / Г. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
41.    Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі [текст] / під ред. Г.Л. Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012.- 312 с.
42.    Тураева З.Я. Лингвистика текста [текст] / под ред. З. Я. Тураевой. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.
43.    Українська мова: енциклопедія [текст] / під ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко. – К.: Укр. енцикл., 2000.
44.    Уліщенко В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі: монографія / В. Уліщенко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 398 с.
Ћплатить