.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Інтерактивні технології навчання іноземної мовиЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ    7
1.1. Поняття інтерактивності та інтерактивної гри     7
1.2. Сутність і види інтерактивних методів навчання    12
Висновки до розділу 1    16
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ    17
2.1. Поняття комунікативного методу навчання іноземних мов та особливості його реалізації    17
2.2. Основні характеристики комунікативних навичок    19
Висновки до розділу 2    25
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ    26
Висновки до розділу 3    41
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    50

 
ВСТУП

В умовах міжнародної співпраці України в галузі економіки, політики, освіти та культури зростає необхідність держави в компетентних, мобільних і конкурентоспроможних фахівцях. Спільні промислові, торговельні підприємства і фірми, представництва іноземних компаній, освітні та наукові об’єднання потребують компетентних людей, які здатні самостійно вирішувати завдання на міжнародному рівні, що усвідомлюють при цьому особистісну і державну важливість політичного, промислово-економічного та культурного розвитку українського суспільства. Сьогодні ринок праці диктує гостру необхідність модернізації вищої освіти. Велику роль в цьому відіграє іноземна мова, володіння яким на сучасному етапі є неодмінним атрибутом успішного фахівця в глобальному світі.
Сучасна система освіти потребує вдосконалення методів навчання, адже змінюються тенденції в освіті, яка стає відкритою, інноваційною, інтерактивною, відбувається величезний ривок у розвитку технічних засобів.
Методи навчання, які застосовують зараз вчителі шкіл для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямовані, насамперед, на міцне оволодіння навчальним матеріалом. В рамках освітнього процесу педагоги можуть використовувати різні технології та методи, що забезпечують результативність навчання. Визнаючи інноваційну роль технології навчання, необхідно пам’ятати, що до числа інновацій відносять тільки ті нововведення, в яких знаходить втілення комплексне використання нової методики викладання і перевлаштування освітньої практики з метою підвищення її ефективності. На сучасному етан розвитку інтерактивного навчання як інноваційної технології використовуються такі методи організації спільної діяльності викладача і учня, при яких викладач є організатором процесу, а учень – зацікавленим і активним учасником навчального процесу. Це навчання за допомогою обміну інформацією, обговорення, пошуку і відкриття, вирішення проблем, постійного вдосконалення як викладача, так і учня.
Актуальність дослідження. В останні роки в методиці викладання іноземних мов намітилася тенденція до переходу від комунікативного підходу до його різновиду – інтерактивного підходу. На наш погляд, інтерактивне навчання стає затребуваним з наступних причин: по-перше, для викладачів іноземної мови актуальною є проблема пошуку нових удосконалених методів і методик для підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення іноземної мови, зміцнення мотивації в навчальному процесі. По-друге, інтерактивне навчання є ефективним засобом оптимальної інтенсифікації навчальної праці. По-третє, інтерактивні методи дозволяють спланувати і побудувати навчання таким чином, щоб усі учні (незалежно від їх кількості у навчальній групі) могли брати участь в освітньому процесі.
Проблему інтерактивних технологій навчання іноземної мови досліджували такі вчені, як Близнюк О.І., Панова Л.С., Борзова Е.В., Гурвич П.Б., Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В., Кремень В. Г., Мильруд Р.П., Олійник Т.І., Пометун О. І., Савченко Г.А., Соловова Е.Н., та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці інтерактивних технологій навчання німецької мови. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Проаналізувати поняття та особливості інтерактивного навчання;
2.    Охарактеризувати комунікативний метод як основу інтерактивних технологій;
3.    Описати сучасні технології інтерактивного навчання німецької мови;
4.    Впровадити інтерактивні технології в Шумській НВК-гімназії на уроках німецької мови.
Об’єктом дослідження є сучасні освітні технології та їх впровадження при викладанні німецької мови у школах.
    Предметом дослідження є використання інтерактивних методів на заняттях з німецької мови у школах.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6.    Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про інтерактивні технології навчання німецької мови. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі аналізуються поняття та особливості інтерактивного навчання.
У другому розділі розглядається комунікативний метод як основу інтерактивних технологій.
У третьому розділі характеризуються сучасні технології інтерактивного навчання німецької мови в Шумській НВК-гімназії.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатках наведені вправи, що розвивають уміння всебічно розкривати тему і використовувати різні прийоми для генерації ідей, представлена таблиця з типологією вправ для навчання німецької мови, а також представлена таблична класифікація інтерактивних вправ для навчання німецької мови.
Ћплатить