.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Краєзнавча робота з природознавства у початковій школіЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ    6
1.1. Вікові особливості молодших школярів    6
1.2. Початкова ланка і уроки природознавства    10

РОЗДІЛ 2. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ    18
2.1. Роль екскурсій в навчанні природознавству    18
2.2. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні нової теми    22

ВИСНОВКИ    27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    29
ДОДАТКИ    32

 
ВСТУП

Кожен батько чи мати бажають своїй дитині лише найкращого. Кожна родина переживає про те, щоб дитина, яку вони віддають на виховання та навчання в школу, отримала якомога більше наукових та життєвих знань. Урок природознавства являється важливою освітньою ланкою, адже саме на ньому учні пізнають навколишній світ крізь призму підручників та бачення вчителя.
Природознавство вивчає природу як єдине матеріальне ціле, розглядає її в розвитку, у часі і просторі. Звідси основна задача уроків природознавства – вивчення природи як єдиного цілого і встановлення зв'язків і взаємозв'язків між окремими її елементами і явищами.
Природознавчі знання молодших школярів служать основою для вивчення природничих дисциплін в середній школі (географії, ботаніки, зоології, анатомії і фізіології людини). Природознавчі знання постійно використовуються дітьми на інших учбових предметах початкового курсу навчання. Здійснюючи зв'язок з життям, вчитель використовує результати дитячих спостережень за навколишньою природою і працею людей. Чим більше об'єм знань що вчаться про природу і працю людей, тим легше вчителеві працювати по всіх предметах початкового навчання. Одним із складових природи є ґрунт, тому вивчення і засвоєння цієї теми є не менш важливим ніж будь-якої іншої.
Актуальність дослідження. Фактично в кожної родини вдома є комп’ютер та доступ до мережі Інтернет. Останніми роками школярі проводять більше часу перед екраном, аніж на природі, в подорожах чи екскурсіях. Саме тому дослідження краєзнавчої роботи з природознавства у початковій школі є цілком актуальним.
Проблему краєзнавчої роботи з природознавства у початковій школі досліджували такі вчені, як Аквилева Г.Н., Алексюк А.М., Большакова М.Д., Вахтеров В.П., Волкова Н.П., Горощенко В.П., Степанов И.Л., Монгомена Л.И., Морозова Е.Е., Коваленко Л.И., Филоненко-Алексеева А.Л. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці краєзнавчої роботи з природознавства у початковій школі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати вікові особливості молодших школярів;
2.    Узагальнити інформацію про початкову ланку й уроки природознавства;
3.    Визначити роль екскурсій в навчанні природознавству;
4.    Проаналізувати пикористання краєзнавчого матеріалу при вивченні нової теми;
5.    Розробити урок з природознавства на тему «Узагальнення результатів спостережень за природою і працею людей у вересні».
Об’єктом дослідження є методика викладання природознавства.
    Предметом дослідження є використання краєзнавчої роботи при викладанні природознавства в початковій школі.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6.    Графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі
7.    Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про краєзнавчу роботу з природознавства у початковій школі. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
Ћплатить