.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Поняття сексуальності в сучасних психоаналітичних теоріяхЋплатить
 
 ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ    5
1.1. Фрейдизм та перші дослідження сексуальності    5
1.2. Основні положення неофройдизму    8
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СЕКСУАЛЬНІСТЬ    16
2.1. Сучасні підходи до дослідження сексуальності    16
2.2. Погляди Кона І.С. на психологію сексуальності    20
ВИСНОВКИ    24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    26

 
ВСТУП

Важливість дослідження сексуальності визначається самим фактом, що це одна з найбільш значущих сфер життєдіяльності людини. Біологічний сенс сексуальності як прояву репродуктивної функції полягає в тому, що вона забезпечує постійне збереження людства як виду, і з нею в тій чи іншій мірі пов’язані основні потреби людини. Тому сексуальні порушення зачіпають не тільки вузьку область біологічної репродукції, але й все середовище людського існування.
Актуальність дослідження. Сексуальність людини, як і багато інших «низинних» функцій, виявилася «теоретично невидимою» для психології. Декларуючи психосоматичну єдність людини, академічна психологія насправді виявилася обмеженою переважно явищами свідомості або вищої психічної діяльності, не помічаючи, що сексуальність, як і інші тілесні функції, в ході прижиттєвого розвитку втрачає свій природний натуральний характер, набуваючи радикально якісних змін.
Актуальність даної теми для загальної психології також пов’язана з вирішенням проблеми співвідношення біологічного і соціального в людині. За зауваженням К. Маркса, голод, який втамовують за допомогою ножа і виделки, – це вже не той самий голод, який втамовують за допомогою іклів і пазурів. Сенс цього зауваження не лише в тому, що це – принципово інша потреба, а скоріше в тому, що це – соціокультурна трансформація. Саме при розгляді сексуальності індивіда особливо гостро постає питання про зміну вимог розвитку обмеженням і навіть придушенням тих якостей, які соціально неприйнятні.
Проблему сексуальності досліджували такі вчені, як Голод С.І., Гридковець Л.М., Зінченко Ю.П., Кон І.С., Левчук Л.Т., Роткірх А., Самарець Н.О., Фернхем А., Хейвен П., Хорні К., К. Юнг, А. Адлер, Г. Салліван, Е. Фромм, В.Райха та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці сучасних психоаналітичних досліджень сексуальності. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати фрейдизм та перші дослідження сексуальності;
2.    Узагальнити інформацію про основні положення неофройдизму;
3.    Визначити сучасні підходи до дослідження сексуальності;
4.    Проаналізувати погляди Кона І.С. на психологію сексуальності.
Об’єктом дослідження є сексуальна культура людини.
    Предметом дослідження є дослідження сексуальності в різних працях науковців.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сучасні психоаналітичні теорії дослідження сексуальності. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 
Ћплатить