.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Орієнтовний зразок листа-відгуку на дипломну роботуОрієнтовний зразок листа-відгуку на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
ЛИСТ - ВІДЗИВ ТОВ «ПРИКЛАД»
на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Студента НТУУ «КПІ» Іванова Івана Івановича на тему: «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонування
підприємства»
1. Актуальність теми. Обрана тема дипломної роботи ... є актуальною для підприємства ТОВ «ПРИКЛАД», оскільки ... .Тому для того, щоб задіяти невикористані потужності можна розглянути... . Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» присвячена пошуку шляхів ... Робота містить перелік
2. Якість проведеного аналізу проблеми, достовірність наведеної в роботі інформації. Незважаючи на невичерпність теми ... і обширність практичного матеріалу ., авторові цілком вдалося розкрити, глибоко та якісно проаналізувати основні моменти обраної теми. В роботі наведено достатньо обґрунтований висновками і пропозиціями матеріал щодо можливостей розвитку .   Наведена в роботі інформація є достовірною.
3. Практична цінність висновків і рекомендацій. Наведені плани та рекомендації мають практичне значення для розвитку і вдосконалення діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства, оскільки . Керівництво ТОВ «ПРИКЛАД» розглянуло результати дослідження і прийняло рішення про доцільність впровадження рекомендацій, які вже принесли результати у вигляді . Обсяги продаж підприємства зросли на ., .
4.Наявність недоліків. Недоліком дипломної роботи можна вважати .... Доцільним було б більш глибоке дослідження питань . Однак зазначені недоліки не знижують загальний рівень проведеного дослідження.
5. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи. В процесі написання дипломної роботи студент Іванов І.І. проявив вміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичному аспекті. Результати дослідження були розглянуті генеральним директором ТОВ «ПРИКЛАД» та було прийнято рішення щодо їх впровадження, що свідчить про ґрунтовність проведеного дослідження. В цілому дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студента Іванова І.І. виконана старанно, відповідає встановленим вимогам підприємства та заслуговує на оцінку «відмінно».

Рецензент,
Петров П.П.
(підпис)
Заступник генерального
директора ТОВ «ПРИКЛАД»


М.П.
" " 20_ р.
 


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 24721 разів