.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Тема курсової роботи та етапи написання курсово дипломної роботиТема курсової роботи єдина для всіх студентів - «Розробка маркетингового плану», але підприємство, для якого буде розроблено маркетинговий план, обирається кожним студентом індивідуально.
Дослідження у курсовій роботі здійснюється на підставі детального ознайомлення з конкретною проблемою. На цій стадії необхідно обґрунтувати напрям дослідження, пояснити причини вибору теми та її актуальність.
Орієнтовний план курсової роботи Тема: «Розробка маркетингового плану» (за матеріалами ЗАТ«Омега»).
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи маркетингового планування.
1.1. Маркетинговий план, його сутність та значення.
1.2. Складові елементи маркетингового плану.
1.3. Види маркетингових планів (стратегічні, оперативні, тактичні). РОЗДІЛ 2. Розробка маркетингового плану для ЗАТ «Омега». ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
4. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Структура роботи
Підготовка курсової роботи потребує систематизації теоретичних та практичних знань.
Рекомендується така структура курсової роботи:
• титульна сторінка (Додаток Б);
• зміст;
• вступ (розкриття актуальності вибраної теми, об єкта і предмета дослідження, мети й основних завдань);
• перший розділ — теоретична частина (огляд літературних джерел з вибраної теми, аналіз відповідних темі понять, наукових положень);
• другий розділ — проектна частина (розроблений маркетинговий план);
• висновки;
• список використаних джерел;
• додатки.
Рекомендації, що стосуються мови і форми викладення маркетингового плану:
• Застосовуйте діловий професійний стиль письма, відповідні бізнес-терміни, не вживайте жаргонних слів. Використовуйте теперішній і майбутній час розповіді.
• Щоб переконати аудиторію в успіху, пишіть чітко і зрозуміло. Застосовуйте чіткі подробиці замість складних виразів загального характеру. Використовуйте фактичний матеріал. Підтверджуйте прогнози обґрунтованими пропозиціями, вираженими в кількісних показниках.
• Для компактності та зосередження уваги використовуйте формат списку, який допомагає виділяти ключові пункти.
• У разі потреби використовуйте наочні засоби - фотографії, рисунки, графіки та діаграми, які дають можливість стисло викласти значний обсяг інформації.
• Ретельно обдумайте структуру і форму подання плану. Пам ятайте, що план виглядає набагато більш професійним, коли має красивий і чітко віддрукований титульний аркуш, текст та правильно розміщені таблиці і діаграми.
Перелік матеріалів, необхідних для виконання курсової роботи:
1. Інформація  про  галузь:  характеристика,  тенденції,  особливості (спеціалізовані видання, відповідні Інтернет-сайти).
2. Статут підприємства (положення про місію підприємства).
3. Організаційна структура підприємства.
4. Інформація про підприємство та його останні досягнення.
5. Положення про відділи підприємства (для обґрунтування функцій, завдань, прав, обов язків та напрямів діяльності відділів).
6. Інформація про конкурентів (їх асортимент, його особливості, відмінні ознаки від інших, маркетингові стратегії).
7. Інформація про споживачів (хто є споживачами даного товару, «портрет споживача»).
8. Показники,  за  якими  слід  оцінити  маркетингові  заходи  та  їх ефективність на стадіях реалізації та контролю.
9. Фінансові показники підприємства.
Рекомендований зміст розділів курсової роботи
ВСТУП
У вступі курсової роботи слід коротко викласти такі питання:
- Шляхом критичного аналізу обґрунтувати актуальність обраної теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми та необхідність її дослідження.
- Сформулювати мету написання роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. •
- Визначити об єкт і предмет дослідження. Слід пам ятати, що об єкт - це процес, вибраний для вивчення, а предмет дослідження міститься в межах об єкта. Об єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає назву теми роботи, зазначену на титульному аркуші.
Обсяг вступу — 2-3 сторінки.
Наприклад:
Тема курсової роботи - «Розробка маркетингового плану».
Об єкт дослідження - організація маркетингової діяльності на промисловому підприємстві.
Предмет дослідження - теоретичні положення, принципи, методи та важелі, що дозволяють розробити маркетинговий план та забезпечують дієвість маркетингу на промислових підприємствах.
РОЗДІЛ І
Перший розділ є теоретичним дослідженням, мета якого - систематизація здобутих знань з маркетингу відповідно до обраної теми. У розділі аналізуються думки вчених щодо сутності маркетингового планування, наводиться огляд літературних джерел, їх критичний аналіз та узагальнення. На основі вивчення наукових та навчально-методичних літературних джерел розкриваються підходи різних авторів до розв язання проблеми, подібність та відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. Обов язково повинні бути посилання на використані джерела.
Обсяг першого розділу — не більше 25 % загального обсягу курсової роботи.
РОЗДІЛ 2
У другому розділі роботи необхідно представити самостійно розроблений маркетинговий план (по розділах), у якому запропонувати заходи, прийоми, методи, підходи, механізми підвищення ефективності маркетингового процесу. Студент повинен обґрунтувати свої пропозиції щодо удосконалення маркетингової діяльності, переконливо аргументуючи їх.
Обсяг другого розділу — 70 % загального обсягу курсової роботи.
Рекомендації щодо написання основних розділів маркетингового плану:
Резюме
Це важлива складова плану, обсягом не більше 2 сторінок. У резюме в стислій, чіткій формі подається основна інформація по кожному з розділів плану. Резюме допомагає висвітлити ключові моменти маркетингового плану і зорієнтувати в ньому потенційних читачів. Зазвичай резюме готують після того, як розроблені всі інші розділи плану.
Загальні відомості про підприємство
У цьому розділі надається інформація про підприємство (рік заснування, основні напрями діяльності, асортимент тощо) та його можливий розвиток (унікальність нового товару чи послуги тощо, табл. 4.1).
Основні характеристики підприємства
Об єкт дослідження    Характеристика (необхідно описати )
Діяльність    Тип (галузь), мета
Основні функції, асортимент, додаткові послуги Характеристики складності продукції і технологічних процесів
Історія    Коли і яким чином засновано підприємство Особливості розвитку підприємства Основні події (придбання, поглиблення, технологічні досягнення, непередбачувані події)
Значення    Обсяг діяльності
Обсяг і структура ресурсів
Положення у галузі, країні, на міжнародному ринку
Володіння майном    Тип (приватне, державне, кооперативне) Юридична форма володіння (приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, державна організація)
Вплив    Основні власники, соціальний і політичний вплив

Ситуаційний аналіз
Ситуаційний аналіз починається з детального аналізу:
- галузі (особливості галузі, які у подальшому створюють базу для детальнішого аналізу конкурентів, підприємства, споживачів);
- конкурентів (цей аналіз показує, що підприємство мас чітке уявлення про своїх основних конкурентів і їх маркетингові стратегії). Результати аналізу конкурентів доцільно узагальнити в табл. 4.3;
- споживачів (наводиться опис сегменту ринку, потреби якого буде задовольняти підприємство; відповідно до обраного сегмента далі будуть обрані товарна, цінова, збутова стратегії та стратегія просування). Ґрунтовний аналіз споживачів дає уявлення, хто є споживачем продукції, а розуміння споживачів і їх потреб веде до їх задоволення на належному рівні.
Характеристика основних конкурентів
Глибокий аналіз повинен переконати як внутрішніх, так і зовнішніх читачів плану у тому, що підприємство здатне адекватно зрозуміти свого споживача.
Завершенням ситуаційного аналізу виступає SWOT-аналіз підприємства. Назва SWOT походить від перших літер англійських слів Strengths (сили), Weaknesses (слабкості), Opportunities (можливості) та Threats (загрози); тобто, здійснюється систематизований аналіз можливостей та загроз для підприємства у зовнішньому середовищі, а також сильних та слабких сторін діяльності самого підприємства.
Аналіз зовнішніх можливостей і загроз (Opportunities, Threats) здійснюється щодо таких факторів: споживачі (розміри і стабільність ринку); економіка (сучасна і прогнозована ринкова ситуація); технології (вплив технологій на кожен із аспектів бізнесу); конкуренція (кількість і розмір конкурентів); правове регулювання (вплив правового регулювання на кожен із аспектів бізнесу).
Аналіз, що розкриває внутрішні переваги та недоліки (Strengths, Weaknesses,), охоплює такі аспекти діяльності організації: менеджмент (стиль управління, рівень розвитку підприємства); пропозиції (унікальність, якість, ціна); персонал (якість і досвідченість робочої сили); фінанси (прибутки від продажу); виробництво (якість і надійність поставок); маркетинг (вдосконалення продукту).
За  результатами  SWOT-аналізу  визначається  стратегія  діяльності підприємства, заходи щодо поліпшення його ринкових позицій.
Стратегічні орієнтири діяльності підприємства.
У цьому розділі розглядаються три аспекти корпоративної стратегії, які визначають сутність маркетингового плану:
1. Місія; визначає цілі і значення діяльності підприємства, для кого і задля чого підприємство працює. Це стосується ринків, на яких підприємство буде конкурувати, а також асортименту продукції підприємства. Місія може значною мірою впливати на масштаби маркетингової діяльності, звужуючи чи розширюючи межі конкурентної боротьби.
2. Цілі. Необхідно виділити фінансові і нефінансові планові показники, яких підприємство намагається досягти. Поставлені цілі повинні бути реально досяжні й зведені в єдине ціле; вони покладені відображати такі основі параметри, як ступень задоволення споживачів, рівень новаторства, фінансові показники.
3. Основна компетентність і конкурентні переваги (необхідно чітко вказати конкурентні переваги даного товару, які позитивно вирізняють його серед інших конкурентів).
Компетентність визначає засіб для досягнення успіху: особливості підприємства, зумовлені його кадровим складом, ресурсами чи функціональними можливостями. Компетентність підприємства має бути індивідуальною, притаманною тільки йому, щоб забезпечити конкурентну перевагу.
Конкурентна перевага — це унікальна сильна сторона підприємства, що вирізняє його з-поміж конкурентів завдяки якісним, часовим, вартісним чи інноваційним показникам.
Також у цьому розділі слід описати:
- маркетингові і виробничі цілі продукції;
- цільові ринки підприємства (у цьому пункті слід детальніше охарактеризувати специфічні ніші та цільові ринки, на які спрямована продукція підприємства);
- унікальність торгової пропозиції (цей розділ дає зрозуміти особливості пропонованого товару, його відмінні характеристики від інших);
- позиціонування товару/послуг підприємства; стратегія позиціонування допомагає підприємству у простій і доступній формі донести інформацію про унікальні характеристики його товару.
Програма маркетингу
Попередня інформація в маркетинговому плані виступає основою для розробки заходів з усіх складових комплексу маркетингу. У цьому розділі необхідно описати чотири елементи комплексу маркетингу для обраного підприємства:
- товарна стратегія (характерні риси асортименту, упаковка, сервіс, гарантії);
- цінова стратегія (ціна, знижки, терміни кредитування);
- стратегія збуту (ринки збуту, транспортування, шляхи та методи просування товару, канали, через які здійснюватиметься зв язок із потенційними споживачами тощо);
- комунікаційна стратегія (реклама, персональний продаж, стимулювання збуту, пабліситі, прямий маркетинг).
Фінансовий план
Усі рішення щодо комплексу маркетингу впливають як на доходи, так і на витрати підприємства. У цьому розділі представлені фінансові результати виконання плану, а саме доходи, витрати (в тому числі безпосередньо на здійснення маркетингових заходів) і прибутки. Ці показники використовуються для оцінювання і контролю діяльності підприємства. Також вони характеризують рівень прибутковості підприємства.
Крім того, для інвесторів (кредиторів) дуже важливо знати, коли почнуть надходити повернення від інвестицій (виплата кредиту); тому в даному розділі в разі необхідності визначають також терміни повернення кредиту.
Характеристика продукції підприємства
Організаційна структура
У цьому розділі слід представити організаційну структуру досліджуваного підприємства і описати обов язки працівників служби маркетингу.
Необхідно також виявити недоліки діючої організаційної структури та запропонувати вдосконалену організаційну структуру, яку слід обрати підприємству для подальшого здійснення маркетингової стратегії.
Оцінювання і контроль виконання плану
Цей розділ показує, як підприємство здійснюватиме свої плани. Для досягнення цілей, зазначених у плані, необхідно поступово впроваджувати його рекомендації, які слід оформити у відповідних таблицях
У цьому розділі слід описати план можливих дій, які буде запроваджено залежно від того, наскільки успішно проходитиме освоєння нових ринків. Також необхідно визначити події, які можуть суттєво вплинути на виконання планових заходів (економічні, політичні, міжнародні, законодавчі тощо).

Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 4285 разів