.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вимоги до захисту курсової роботиВідповідно до встановлених вимог студенти денної форми навчання мають представити курсову роботу для перевірки керівнику у термін, встановлений кафедрою маркетингу, але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.
Студенти заочної форми навчання мають захищати роботу згідно із графіком, встановленим Інститутом заочного та дистанційного навчання. Науковий керівник оцінює теоретичний рівень курсової роботи, глибину виконаних досліджень, доцільність і обґрунтованість рекомендацій, формулює висновок (рекомендована чи не рекомендована робота до захисту). До захисту допускаються роботи, які мають резолюцію керівника: «Робота допускається до захисту». Якщо робота виконана з порушенням методичних вказівок, її повертають на доопрацювання.
Курсову роботу студент захищає в навчальній групі. Доповідь, як правило, триває близько 5—7 хвилин. Орієнтовна структура доповіді повинна відображати структуру курсової роботи. Особливу увагу слід приділити характеристиці власного внеску в розробку проблеми. Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок за темою, вміння аналізувати практичну діяльність, логічно та аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну думку.
За результатами захисту курсова робота оцінюється за наведеними нижче критеріями (табл. 6.1).
Критерії оцінки курсової роботи
Оцінка проставляється на титульному аркуші курсової роботи, а також заноситься до відомості та до залікової книжки студента.
Студент, який не захистив курсову роботу, до складання іспитів з основної дисципліни не допускається. Курсові роботи, подані з порушенням встановлених термінів або оцінені на захисті як незадовільні, відносяться до академічної заборгованості студента з курсу, і питання про її ліквідацію вирішуються у встановленому порядку. Загальна кількість балів за виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг» переводиться викладачем у відповідну систему оцінок за шкалою, наведеною в табл. 6.2.
Виконання курсової роботи дозволить сформувати у майбутнього фахівця компетенції, що відповідають як інтересам особистості та суспільства, так і потребам ринку праці.
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.
2. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. — К.: Професіонал, 2006. - 448 с.
3. Вествуд Дж. Маркетинговый план. - СПб: Питер, 2001.
4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: 2000. - 464 с.
5. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник для ВНЗ. - К.: Професіонал, 2006. - 304 с.
6. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон юнктури ринку: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.-215 с.
7. Крестов И.И. Маркетинг на предприятии. - М.: ФИНСТАТИНФОРМ, 1994.
8. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. -Львів: В-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. - 336 с.
9. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. - СПб.: Питер, 2007. - 800 с.
10. Маркетинг: теория, методика, практика: Учебное пособие // Бронникова Т.С. - М.: ГРИФ, 2007. - 208 с.
11. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. - М.: ЮНИТИ, 1996.
12. Попов Е-, Попова Л. Маркетинговый аудит // Маркетинг. - 1997. - 108 с.
13. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. - К.: Основи, 1998. - 390 с.
14. Руделіус В., Азарян О.М., Виноградов O.A. та ін: Ред.-упор. Сидоренко О.І., Редько П.С. - К.: Навчально-методичний центр «Консорциум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 422 с.
15. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. -К.: Знання-Прес, 2002.
16. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. - К.: Центр навч. літ., 2004. - 248 с.
17. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
Додаток А
Студент _
(підпис)
Керівник роботи _
(підпис)
Додаток Б Титульний аркуш курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ
«МАРКЕТИНГ»
на тему:
«РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ»
(за матеріалами_)
І
Виконав:  студент (ка) групи__
(шифр групи)
(прізвище та ініціали студента)
Перевірив: керівник_
(науковий ступень, посада)
(прізвище та ініціали керівника)
Київ-20
Додаток В
Посиланий на Закони України:
Закон України «Про підприємства в Україні» // ВВР України. — 1991. — № 24.
— 272 с.
Посилання на підручник або монографію (наукова праця, присвячена вивченню однієї теми):
А: Монографії, підручники, що мають одного-трьох авторів:
Боди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента. — СПб.: Питер, 1999. — 816 с.
Б: Монографії, підручники, що мають 4 і більше авторів:
Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологии / А.П. Панфилова, Л.А. Громова, И.А. Богачек, В.А. Абчук.; Ред. В.П. Соломин.
— СПб.: Питер, 2004. — 240 с.
Посилання на збірник наукових праць (посилання робиться на складову збірника: розділ чи главу, що мають окремих авторів):
Баєва О. В. Формування відповідності систем контролю якості знань студента за національною системою та за шкалою ECTS // Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі. — К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні». — 2005. — С. 44-54.
Посилання на журнальні статті (на вітчизняні або російські журнали):
Баєва О. Індивідуально-типологічний підхід у виявленні потреб людини як базисна основа мотивації// Персонал. — 2005. — № 9. — С. 81-84.
Посилання на Internet-видання:
Jenkins A., Witzel М. Информационные технологии в бизнесе. Бизнес-класс // www.management.comuaims041.html
ЗМІСТ
Вступ......................................................  З
Основні етапи виконання курсової роботи.......................  5
Тема курсової роботи.........................................  5
Вимоги до написання курсової роботи........................... 6
Загальні положення щодо оформлення курсової роботи............ 16
Вимоги до захисту курсової роботи............................. 20
Рекомендована література..................................... 23
Додатки.................................................... 24

Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 7154 разів