.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Порівняльний аналіз паремій в англійській та українській мовахРізні етноси світу віками спостерігають за змінами навколишнього середовища, а також за вчинками ближніх, або ж почуттями індивідуальної душі. Оскільки, людина обдарована відчуттям мови і не може вбирати у себе життєвий досвід, як мовчазний камінь, вона починає творити справжнє мистецтво із слів. Однак, це не стосується пафосних поетичних образів, не всі ж народжуються поетами. Тому, виникають повчальні та влучні вислови – прислівя та приказки, набуті народними традиційними знаннями, звичайними людьми, які завжди прагнули передавати свою мудрість все новим і новим поколінням. Найчастіше прислівя і приказки означають влучний образний вислів, що характеризує різні явища життя, яким притаманна форма закінченої пропозиції. У окремих роботах по фразеології головна відмінність прислівя від приказки вбачається в тому, що прислівя виражає загальну думку, а приказка – думка часткового характеру. Істотним аспектом цих висловів є стислість, і тому вони легко запамятовуються і стають частиною суспільної свідомості. Багатослівність у прислівях та приказках зрідка присутня. Як свідчить фактичній матеріал, і англійська і українська лінгвокультури цінують небагатослівя як кількісну рису говоріння. Однак українська лінгвокультура повязує багатослівя з пустослівям, у той час як англомовна – наголошує на тому, що багатослівя є невмінням спілкуватися та свідчить про невисокі інтелектуальні здібності мовця.
У цій роботі я проаналізую аспекти схожості та відмінності між пареміями в українській та англійській мовах. Очевидно, прислівя та приказки англійської та української мов можуть бути подібними за лексичним складом, комунікативним значенням та стилістичним забарвленням, та все ж значна їх частина має свої особливості і відповідник у порівнюваній мові часто буває тільки приблизним. При порівнянні паремій характерним є визначення спільного асоціативного значення, аналогічність ситуації, у якій доречним є вживання афоризму.
Крім того, можна поділити прислівя на три категорії за значенням:
1)  прислівя з прямим значенням;
2) прислівя з прямим і переносним значенням;
3) інакомовлення, або прислівя з переносним значенням.
Існує багато паремій в українській та англійській мовах, які є абсолютно еквівалентними. Такі прислівя найлегше зрозуміти та розтлумачити, оскільки у двох мовах часто відбувається повне співпадіння за граматичною структурою, лексичним складом і стилістичною забарвленістю. Однак, найчастіше еквівалентні паремії є не простим збігом етнічних цінностей, а спільним древнім запозиченням із однієї із класичних мов, переважно з латині.
Better suffer for truth than prosper by falsehood. Краще страждати за правду, ніж гараздувати брехнею.
One must howl with the wolves. З вовками жити – по-вовчому вити.
The road to hell is paved with good intentions. Благими намірами вимощена дорога в пекло.
Misfortunes never come alone. Біда не приходить одна.
A wolf guzzles counted sheep too. Вовк і полічених овець краде.
Drunkenness reveals what soberness conceals. Що у пяного на язиці, те у тверезого в голові.
It is too late to shut the stable door after the horse has been stolen. Замкнув стайню, як коней вкрали.
Повні еквіваленти часто зустрічаються у так званих інтернаціональних прислівях і крилатих виразах, висхідних до біблейських і міфологічних джерел.
Еквівалентні інтернаціональні прислівя, які походять із латині:
1.Love is blind. Любов сліпа. Amor caecus.
2. Love conquers all. Любов усе перемагає. Amor vincit omnia.
3. A man is a wolf to a man. Людина людині вовк. Homo homini lupus est.
4. The golden mean. Золота середина. Aurea mediocrĭtas.
5. Nothing comes from nothing. З нічого й не буде нічого. De nihĭlo nihil.
6. The devil is not so black as he is painted. Не такий чорт страшний, як його малюють. Diabŏlus non est tam ater, ac pingĭtur.
7. There is no smoke without fire. Немає диму без вогню. Flamma fumo proxĭma est.
До іншої категорії, можна віднести відповідні вислови, які співпадають за функцією та значенням, однак їх образи є абсолютно розбіжними. Тому, необхідно віднайти варіантний відповідник для співставлення експресивного забарвлення. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного з кількох еквівалентних прислівїв. Головне, правильно передати зміст та емоційність паремії, тому вибір потрібного варіанту залежить від відповідності його контексту та стилістичних характеристик.
Give a fool rope enough, and he will hang himself. Застав дурня Богу молитися, так він лоб розібє.
Dont quarrel with your bread and butter. Не плюй в криницю - прийдеться води напитися.
Neck or nothing. Або пан, або пропав.
Hawk will not pick out hawks eyes. Ворон ворону ока не виклює.
He cant say "boo" to a goose. Він і мухи не образить.
He that fears every bush must never go a-birding. Вовків боятися - в ліс не ходити.
The leopard cannot change his spots. Кривого дерева не виправиш. // Щербатого горщика ніколи не поправиш. // З чорного кота білого не зробиш.
A living dog is better than a dead lion.  Краще нині горобець, ніж завтра голубець. /Краще синиця в руках, ніж журавель в небі.
Beauty is only [but] skin deep. Ззовні мило, всередині - гнило.
Cut from the same cloth. Одного поля ягоди.
Promises are like piecrust, made to be broken. Обіцяного три роки чекають.
The early bird catches the worm. Хто рано встає, тому Бог дає.
There is life in the old dog yet. Є ще порох в порохівниці.
Thats where the shoe pinches. Ось де собака зарита.
Прийом калькування при передачі паремій застосовується теж часто. Характерним для цього прийому є буквальний переклад, що  не піддається ніякій персональній ритмічній і метафоричній організації. Тому, відтворення такого прислівя відбувається майже дослівно, і часто можна зрозуміти, що це є лиш переклад мови оригіналу. Зазвичай, такі паремії є специфікою етнічних надбань лиш одного народу світу.
Етнічні англійські прислівя:
Choose neither woman nor linen by candle-light. Ані жінки, ані білизни не вибирай при свічці.
When a heart is on fire, sparks always fly out of the mouth. Коли серце в огні, іскри вилітають ротом.
Truth gives wings to strength. Істина силі крила дає.
Every heart has a pain. У кожного серця свій біль.
The dainties of the great are the tears of the poor. Ласощі багатіїв — сльози бідняків.
Beauty is no inheritance. Врода у спадок не передається.
Choose your wife on a Saturday, not on a Sunday. Вибирай дружину у суботу, а не в неділю. (Американське прислівя)
The game is not worth the candle. Гра не вартує свічок.
The devil dances in an empty pocket. В порожній кишені чорт танцює.
Time is money. Час - гроші.
На таких прикладах можна чітко зрозуміти, що зберігається повна специфіка прислівя, приказки. Спосіб калькування зберігає усі образні лексеми в їх початковій формі, у формі мови оригіналу.
Наступною категорією є  «псевдоприслівя», що зазвичай вимагає творчого опрацювання над паремією, яка не має досить влучних відповідників у мові перекладу. У такому випадку, можна підбирати різноманітні метафоричні звороти, які б відтворили зміст прислівя та експресивне забарвлення. Однак, самі образи можуть відтворюватися у багатьох варіаціях, з використанням звуко-ритмічних засобів. Такий метод є своєрідною стилізацією під прислівя. Професійна обробка таких висловів  створює враження, що таке своєрідне прислівя-неологізм існує в мові перекладу або що це іноземне прислівя, відтворене засобами рідної мови із збереженням ознак прислівїв, і їх характеристик. Відповідно, «псевдоприслівя», – це завжди результат творчого відтворення речення мови оригіналу.
Баба з воза – кобилі легше.
A good riddance to bad rubbish. – дослівно: добра прогулянка на погане сміття.
Щоб рибку зїсти, треба в воду лізти.
The cat would eat fish and would not wet her feet. – дослівно: кіт зїсть рибку та не замочить її ноги.
Як вовка не годуй, а він все в ліс дивиться.
Nature draws more than ten oxen. – дослівно: природа приваблює більш ніж десять волів.
Лексичний фон такого прислівя чи приказки фактично завжди не зберігається.
У цю категорію теж можна віднести латинські прислівя, які відтворюються не лише за допомогою калькування чи абсолютної еквівалентності, а й завдяки вдосконалення думки, додаючи епітети, щоб підкреслити певну ознаку, посилити виразність та конкретизувати уявлення про певний предмет, а також метафоричні звороти задля посилення картинності й емоційності мовлення. Тому, перетворення класичних паремій – це кузня поетичних образів, які збагачують прості мудрі істини веселковими барвами слів.  Таке опрацювання прислівїв є типовим для багатьох етносів, в тому числі і для української та англійської мов.
Приклади:
1. A friend in need is a friend indeed. They are rich who have true friends./ Вірний приятель – найбільший скарб./ Amīcus optĭma vitae possessio.
2. An idle brain is the devils workshop. No pains, no gains, no sweat, no sweet.
Work is not disgrace, the digrace is idleness./ Праця людину годує, а лінь марнує./ Anĭmos labor nutrit.
3. Art is long, life is short./ Життя коротке та безмежна штука, і незглибиме творче ремесло. (Франко)/ Ars longa, vita brevis.
4. They have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. / Що посі­єш, те й пожнеш./ Ut seres, ita metes.
5. A man without money is a bow without an arrow. A full purse makes a man speak./ Гроші роблять людину./ Divitiae virum faciunt.
6. Слово – не горобець, вилeтить – не впіймаєш./ A word spoken is past recalling./ Et semel emissum volat irrevocabĭle verbum.
7. Гість не в пору – гірше як татарин./ Uninvited guests sit on thorns./ Hospes hostis.
8. У здоровому тілі – здорова душа, та часто буває не варта гроша . (Франко)/ A sound mind in a sound body./ Mens sana in corpŏre sano.
9. A word warmly said gives comfort even to a cat./ Від теплого слова і лід розмерзається./ Vincuntur molli pectŏra dura prece.    
        На відміну від англійських паремій, характерною рисою українських прислівїв є значна кількість повчальних елементів, гра слів, римування, атмосфера жартівливості (Хоч ти і люба, а не добирайся до мого чуба!, Люби мене в будень, а в неділю, як приберуся, то й на тебе не подивлюся), гіперболізація (Дай серцю волю - заведе в неволю), та іронізація, що має скоріш метафоричне спрямування, ніж висміювання. Наприклад, одні із найбільш грайливих висловів у народній творчості є ті, що позначають безкорисливість та щирість у почуттях: «Нехай борщ без сала, аби душа пристала», «Люблю свою любку, як голуб голубку!», «Хоч у курені, аби до серця мені», «З перцем чи не з перцем, аби з добрим серцем».
Англійські прислівя, навпаки, наділені відтінками фаталізму: The love of a woman and a bottle of wine, are sweet for a season but last for a time – жіноча любов та пляшка вина солодкі у свій час, та ненадовго їх вистачає;
hot love is soon cold – гаряча любов швидко охолоджується; love is blind, as well as hatred – любов, як і ненависть, сліпа.
Крім того, як і в англійському, так і в українському фольклорах, можна спостерігати значний вплив християнства на мову народу, що також відображається у багатьох схожих за змістом пареміях, однак важко знайти абсолютно еквівалентні вислови у цих двох мовах. Спостерігаються лиш схожі ідеї, однак англійські паремії більш зосереджені на божественній справедливості: God complains not, but does what is fitting; God is no respecter of persons; Nothing with God is accidental; Gods mill grinds slow but sure; If God does not give us what we want He gives us what we need; To whom God gives the task, he gives the wit; в той час як українські прислівя відображають неминучість долі та страх перед Богом: від Бога, як і від долі, ніхто не сховається: від людей сховаєшся, а від Бога ні; Бог знайде, хоч і в печі замуруйся, а хоч і під печею, що Бог навіне, того ніхто не мине; дасть Бог – не відмолишся, ні не відкупишся; як Бог дасть, і в печі не замажешся тощо.Висновок:
Походження приказок і прислівїв може бути суперечливим, тому що більшість із них виринають із надр сивої давнини.  Багатогранною може бути і конотація паремій у світобаченні різних етносів. Виринувши із джерела старовинних пісень, казок, міфів та байок, прислівя та приказки перетворилися у дзеркала народних вірувань та спостережень, які дозволяють більш глибинно розглянути, зрозуміти та співставити цінності протилежних культур. Англійські та українські паремії часто мають спільне походження, однак фольклорні мотиви та контрасні менталітети наділяють ці вислови  індивідуальними особливостями, які необхідно розтлумачувати.
Говорячи про генетичні коріння народних прислівїв та приказок, М. Шолохов писав: ”Епохи, що породили прислівя, різні. Неозора багатоманітність людських відносин, що знайшли свій відбиток у карбованих народних висловах і афоризмах із безодні часів дійшли до нас у цих згустках розуму і знаннях про життя, в яких радість і страждання людські, сміх і сльози, любов і гнів, віра і безвіря, правда і кривда, чесність і обман, працьовитість і лінощі, краса істин і потворність забобонів”.

Дата публікації: 06.07.2011
Прочитано: 6407 разів