.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Застосування облігацій як інвестиційного інструмента – аналіз світовоїЋплатить
Зміст
Вступ 4
РОЗДІЛ 1. Сутність та ключові характеристики облігацій 6
1.1 Сутність облігацій як найбільш поширених боргових цінних паперів. 6
1.2 Види облігацій: державні, муніципальні та корпоративні. 10
1.3 Теоретичні основи формування та управління портфелем облігацій. 13
РОЗДІЛ 2. Облігації як важливий сучасний інструмент фінансового інвестування 16
2.1 Застосування облігацій як інвестиційного інструмента – аналіз світової
практики. 16
2.2 Застосування корпоративних і державних облігацій в Україні. 19
2.3 Проблеми і перспективи розвитку державного ринку облігацій 24
РОЗДІЛ 3. Перспективи активізації інвестування у вітчизняні облігації. 28
3.1 Поняття і види фінансових інвестицій 28
3.2 Перспективи інвестування у облігації 31
Висновки 35
Список використаних джерел 37


ВСТУП

Одним із основних завдань кожної держави на всіх етапах її розвитку є досягнення стабільного економічного зростання. Одним із основних джерел фінансування соціально-економічного рівня країни є  інвестування, яке здійснюється безпосередньо через застосування фінансових інструментів ринку цінних паперів.
Наразі однією з основних проблем сучасної теорії інвестицій є неефективне формування і управління портфелем цінних паперів.
При кожному здійсненні вкладу в цінні папери інвестори, ризикуючи, прагнуть до максимізації доходу. Тож, головне їх завдання полягає у знаходженні найбільш оптимального поєднання цих двох факторів.  
На сучасному етапі інвестиції являють собою необхідний інструмент виходу України з хронічного кризового стану, впровадження важливих технологічних змін, активізації структурних зрушень у вітчизняному виробництві країни та збільшення показників господарчої діяльності на мікро- і макро- рівнях.
Ринок цінних паперів та його ефективність напряму залежить від багатьох факторів: інвестиційного, фінансового та інших ринків, економічної ситуації, роботи емітентів тощо.
Метою даної роботи є всебічний огляд фінансового інвестування в Україні та світі на прикладі таких цінних паперів як облігації. По-перше, буде розкрито поняття облігації, їх сутність, види, теоретичні основи формування та управління портфелем облігацій. По-друге, буде проведено аналіз використання облігацій у світовій практиці та застосування їх в Україні за проблем, які виникають при цьому, а також представлені перспективи від застосування інвестицій у вітчизняні облігації. 
Актуальність вивчення фінансового інвестування зумовила вибір даної теми курсової роботи. В умовах ринкової економіки особливо важливими є знання сутності, функцій, видів та інструментів фінансового інвестування, а також механізму його дій для більш правильної орієнтації в існуючій ситуації в країні.
Основними завданнями даної курсової роботи є вивчення:
сутнісної характеристики облігацій;
видів облігацій;
роль облігацій на сучасному етапі.
Методи дослідження. У процесі дослідження та реалізації вищезазначених завдань використано системний аналіз наукового пізнання, аналізу і синтезу, індукції та дедукції; метод порівняльного аналізу; застосовано загальнонауковий та аналітичний методи, що забезпечило ґрунтовне вивчення правового регулювання інвестиційної діяльності та ринку цінних паперів.
У зв’язку з актуальністю стан розробки проблеми активно розвивається. Теоретичним підґрунтям курсової роботи слугували наукові праці таких вітчизняних учених-правників І. В. Білоус [2], А. А. Вальчишен [3] З.Г. Ватаманюк [4], Г. М. Калач [9], О. Є. Кузьмін [11], Т. В. Нічосова [14], Г. К Черніков [24], В. І. Шапран [25], М.Н. Шелудько [26] та інші. 
Джерельна база. У ході наукового дослідження використано законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, укази Президента України та відповідні матеріали фінансових інститутів, підзаконні акти Міністерства фінансів України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, розробки і наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. 
Обсяг і структура роботи. Курсова робота включає: вступ, три розділи, загальні висновки та список використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 39 сторінках друкованого тексту. Список використаних нормативно-правових актів, наукових статей, публікацій (монографій) та інших літературних джерел налічує 27 найменувань. Курсову роботу проілюстровано 3 рисунками і 2 таблицями.
Список використаних джерел
1. Афанасьєва Т.А. Інвестиційні операції банків України з цінними паперами / Т.А. Афанасьєва // Економічний простір. – 2008. - №19. – С. 170-180.
2. Білоус І. В. Інвестиційна привабливість корпоративних облігацій та їх ризики / І. В. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К. : НДЕІ. – 2008. – № 3. – С. 91–95. 
3. Вальчишен А. Ринок корпоративних облігацій в Україні : аналітичний огляд / А. Вальчишен // Проект технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку компанії ПАДКО “Впровадження пенсійної реформи в Україні”. – К., 2003. – 37 с. 
4. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула. // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 75–85.
5. Ватаманюк З.Г. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації / З.Г. Ватаманюк, Н.В. Звонар. // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 82–89.
6. Версаль Н. Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н. Версаль, В.Нестеренко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 96 – 104. 
7. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с. 
8. Закон  України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000  №2121-ІІІ//Законодавчі і нормативні акти з банківської  діяльності (Додаток  до  журналу «Вісник Національного  банку України»). – 2001. – №1. – С. 3-46 (зі  змінами та доповненнями).
9. Калач Г.М. Вплив ринку цінних паперів на обсяги інвестування в реальний сектор економіки//Наукові записки: Збірник наук. праць. Сер. Економіка. Вип.8. Ч.3.-2006.-Вип. 8. Ч. 3 . – С. 338–345. – Економіка
10. Корнєєв В. В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України / Корнєєв В. В. // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 21–29. 
11. Кузьмін О.Є. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / О.Є. Кузьмін. // Вісник. Проблеми економіки й управління. – Львів, 2003. – № 484. – С.12–18.
12. Лапішко З. Я. Вплив фінансових установ на розвиток ринку державних облігацій України / З. Я. Лапішко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип. 24. – С. 116–122. 
13. Лютий І. О. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки / І. О. Лютий, Т. В. Нічосова // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 59–68. 
14. Нічосова Т. В. Системні трансформації ринку корпоративних облігацій України / Т. В. Нічосова // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 24–30. 
15. Нічосова Т. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні / Т. Нічосова. // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. Ч.2 / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Логос, 2006. – С. 292–294. 
16. Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності / Охріменко О. А. // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 115–121. 
17. Охріменко О. Сучасний стан ринку корпоративних облігацій. / О. Охріменко. // Цінні папери України. – 2005. – № 4. – С. 1721.
18. Про введення системи обов’язкового рейтингування суб’єктів і інструментів фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 8.12.2004 р. № 542 [Електронний ресурс] – 
19. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV. 
20. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / [Лютий І. О., Гриценко Т. В., Любкіна О. В. та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. 
21. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч. Посібник / О.Ю. Ромашко. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.
22. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.
23. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г.М. Терещенко. // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 97–104.
24. Черніков Г. Корпоративні облігації на ринку України / Г. Черніков, Р. Кільмухаметов. // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 11–12. – С. 7–14.
25. Шапран В.І. Банки на ринку корпоративних цінних паперів України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І.Шапран. – К.: Київськ. нац. екон. ун-т. – 2005. – 18 с.
26. Шелудько Н. М. Інвестиційний процес: оцінка ролі й участі банків / Н.М. Шелудько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2003. – № 8. – С. 121–126
27. . Річні звіти НКЦПФР // Офіційний сайт НКЦПФР / [Електронний ресурс] // 
Ћплатить