.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Банківська система України 2Ћплатить
Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування банківської системи 5
1.1. Сутність та функції банківської системи 5
             1.2. Державне регулювання банківської системи 12
Розділ 2.  Оцінка банківської системи України 20
2.1. Становлення банківської системи України  20
2.2. Розвиток комерційних банків в Україні 23
2.3 Оцінка діяльності НБУ за 2003-2005 роки 29
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківської системи України 35
Висновки 39
Список використаних джерел 43


 
Вступ

Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги. Банки і банківська система - це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом. Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків: - забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту; - здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях; - проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці; - сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо. Тому, провідна роль у вирішенні значних економічних проблем належить саме кредитним відносинам, так як кредитування виробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими і нефінансовими організаціями. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність” “банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми”.
В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово - кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, що першопричинами є теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб'єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.
Розвиток банківської системи країни стимулює розширення внутрішнього ринку держави, зокрема через нарощення платоспроможного попиту, зростання числа платоспроможних позичальників. За сучасних невисоких заробітків значної частини населення актуальним є споживче кредитування, яке здатне підвищити купівельну спроможність, а отже і добробут населення. Міжнародний досвід переконливо засвідчив, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для розвитку приватного сектору, покращання захисту та добробуту населення можливе лише за умов ефективного розвитку банківської системи, як одного з головних елементів ринкової економіки. Саме тому дослідження становлення та розвитку банківської системи України є актуальним.
Метою дослідження є характеристика банківської системи України на основі оцінки сучасних тенденцій її функціонування та розвитку, а також характеристика діяльності НБУ за 2003-2005 роки.
Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання:
 дослідити сутність банківської системи, її рівнів (Центрального та комерційних банків);
 визначити етапи становлення банківської системи України;
 проаналізувати становлення та розвиток другого рівня банківської системи – комерційних банків,
 дати характеристику діяльності НБУ у 2003-2005 роках.
Об’єктом дослідження є банківська система України.
Предметом є процес її становлення та розвитку в розрізі відносин в сфері банківської діяльності.
В процесі написання роботи нами були використані наступні методи дослідження:
 аналітичний,
 статистичний,
 метод економічного аналізу,
 порівняльний.
Джерельною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, електронна база даних Національного банку України, періодичні видання.

Ћплатить