.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Банківське кредитування в УкраїніЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти кредитування в банку.............................................6
1.1 Суть та елементи системи банківського кредитування......................................6
1.2 Порядок надання кредиту та його супроводження..........................................19
1.3 Кредитний ризик банку в процесі організації кредитування......................................................................................................................37
РОЗДІЛ 2. Оцінка процесу кредитування в АППБ “Аваль”..................................45
2.1 Аналіз фінансових ресурсів діяльності банку ..................................................45
2.2 Динаміка фінансових показників кредитної діяльності АППБ “Аваль”........54
2.3 Управління ризиками банку “Аваль”.................................................................66
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення організації процесу кредитування..................76
3.1 Основні напрямки покращення системи управління організацією кредитування в банку........................................................................................................76
3.2 Контроль за кредитним ризиком в АППБ “Аваль” в процесі організації кредитування........................................................................................................................87
ВИСНОВКИ...............................................................................................................102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................105
ДОДАТКИ

ВСТУП
Банк - це особливий вид капіталотворчого підприємства, яке мобілізує вільні ресурси клієнтів та інші грошові кошти, розподіляє їх відповідно до потреб між суб'єктами ринкових відносин, а також надає інші послуги. Банки і банківська система - це економічні структури, які становлять один із типів фінансових посередників у системі ринкової інфраструктури загалом. Банки займають особливе місце в ринковому середовищі тому, що здійснюють грошово-кредитне обслуговування всіх елементів (ланок) ринкової інфраструктури. Відповідно до цього визначаються основні завдання банків: - забезпечення безперервності й ефективності грошового обороту; - здійснення контролю на макро- та мікроекономічному рівнях; - проведення заходів щодо стабілізації національної грошової одиниці; - сприяння підвищенню ефективності економіки України в цілому та виробничої сфери зокрема тощо. Тому, провідна роль у вирішенні значних економічних проблем належить саме кредитним відносинам, так як кредитування виробництва і товарообігу є найбільш важливою і відмінною рисою діяльності банків у порівнянні з іншими фінансовими і нефінансовими організаціями. Згідно з Законом України “Про банки і банківську діяльність” “банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми”.
В той же час однією з проблем здійснення реформування та становлення фінансово - кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Зазначимо, що першопричинами є теоретична недосконалість питання захисту інтересів кредитора від кредитних ризиків, незадовільний фінансово-господарський стан суб'єктів підприємництва, невисока кадрова підготовка працівників банківської системи тощо.
Цим пояснюється потреба у всебічному вивченні організації надання банківських кредитів, застосування ефективних форм забезпечення, повернення, управління кредитним портфелем банку, дослідження сучасного стану по даній темі, висвітлення методів, концептуальних підходів, науково-методичних рекомендацій з питання проблем оцінки заставленого майна, страхування ризиків неповернення кредиту та удосконалення законодавства в області кредитування.
З огляду на існуючи труднощі з наданням кредиту та перелічених проблем, обрана тема є досить актуальною. Адже вивчення джерел формування та використання коштів банку, гарантованості погашення позичок, розробка методів зниження питомої ваги неповернених позичок в загальному обсязі наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу наданих кредитів, ефективне використання результатів аналізу кредитоспроможності клієнтів, а отже і впровадження якісних форм забезпечення та контролю за цільовим використанням позички справляють регулюючий вплив на банківську діяльність. Визначення кредитоспроможності позичальника, віднесення його до відповідного класу надійності, а отже і формування банком резерву покриття на можливі втрати за позиками є ще однією проблемою на шляху здійснення кредитних операцій. Вибір даної теми обумовлюється тим, що в сучасних умовах питання організація кредитування набувають особливої гостроти та потребують серйозного їх вивчення.
Метою дипломної роботи є розробка пропозицій щодо вдосконалювання організації процесу банківського кредитування.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
• визначити елементи системи банківського кредитування;
• розкрити сутність і зміст організації кредитування комерційним банком;
• провести аналіз фінансових ресурсів комерційного банку;
• запропонувати шляхи покращення організації кредитування в діяльності комерційного банку.
Об'єктом дослідження є АППБ “Аваль”.
Предметом дослідження є теоретико-методологічна та практична організація процесу кредитування АППБ “Аваль”.
Теоретичною методологічною основою дипломної роботи являються основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів в області теорії банківської справи.
В якості емпіричної бази дослідження використані законодавчі і нормативні документи регулюючі діяльність АППБ “Аваль” та банківську діяльність в Україні.
Інформативною основою є праці українських і закордонних фахівців в області теорії і практики банківської справи в Україні; матеріали наукових конференцій; періодичної преси.
У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що в роботі зроблений аналіз управління активами і пасивами банку “Аваль”, що забезпечують підтримання належного рівня прибутковості банку.

Ћплатить