.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Банківське кредитування фізичних осіб в УкраїніЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………..4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ………………………………………………………………………...6
1.1. Сутність, принципи та функції кредиту…………………………………………..6
1.2. Форми та види банківського кредиту…………………………………………....17
1.3. Державне регулювання банківського кредитування в Україні………………...27
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………...…..35
2.1.  Загальна характеристика банківського кредитування фізичних осіб в Україні у 2006-2008 роках………………………………………………………………………….35
2.2. Кредитування фізичних осіб за цільовим спрямуванням у 2006-2008 роках………………………………………………………………………………………45
2.3.  Ефективність кредитування фізичних осіб для банківських установ України у 2006-2008 роках……………………………………………………………………...…..59
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ………………………………………………………….75
3.1. Перспективи розвитку банківського кредитування фізичних осіб в  Україні…………………………………………………………………………………....75
3.2. Скоринг як метод зменшення кредитного ризику у сфері банківського споживчого кредитування………………………………………………………………81
3.3.   Використання зарубіжного досвіду банківського кредитування фізичних осіб в Україні……………………………………………………………………………………86
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………...93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..97
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………....102

ВСТУП

Розвиток банківської системи нерозривно пов'язаний із зростанням потреби населення в кредитних ресурсах, які використовуються не лише на розвиток виробництва, але й в першу чергу – на задоволення поточних потреб фізичних осіб. На відміну від початкових етапів формування банківської системи України, останні роки для розвитку кредитних відносин були доволі сприятливими, оскільки темпи інфляції, розмір дефіциту державного бюджету виявилися незначними та прогнозованими.
Економічне зростання, збільшення доходів населення, підвищення його платоспроможного попиту призводять до того, що діяльність банків стає дедалі більш соціально орієнтованою, спрямованою на надання послуг населенню, зокрема – на залучення вкладів від фізичних осіб та надання їм кредитів. Стимулювання урядом соціальних виплат сприяло збільшенню внутрішнього платоспроможного попиту населення. У поєднанні зі зниженням попиту на кредити з боку суб’єктів господарювання у зв’язку з несприятливим  інвестиційним кліматом (нечіткою позицією уряду в питаннях реприватизації, непередбачуваність податкового середовища та митної політики) це стало додатковим чинником активізації банків у сегменті кредитування фізичних осіб.
За останні роки кредити, надані фізичним особам, зростають випереджаючими темпами порівняно не лише з доходами та заробітною платою працівників, а й з темпами кредитування населення. Таке зростання характеризує не лише підвищення рівня довіри до банківських установ зі сторони населення, але й підвищує прибутковість комерційних банків разом із зростанням ризику неповернення кредитів позичальниками. А зважаючи на вплив світової економічної кризи на економіку України, уповільнення темпів розвитку української економіки та посилення інфляційних ризиків, проблема розміщення залучених банками ресурсів серед населення, набуває особливої актуальності, оскільки в такій ситуації концентрація ризиків може негативно вплинути на макроекономічну та фінансову стабільність як банківської системи, так і економіки в цілому.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів підвищення ефективності банківського кредитування фізичних осіб в Україні на основі оцінки практичних аспектів та теоретичних основ досліджуваної проблематики.
 Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
-  розкрити сутність кредиту, його принципи та функції;
-  охарактеризувати форми та види банківського кредиту;
- дати оцінку ефективності банківського кредитування фізичних осіб в Україні;
- запропонувати напрямки підвищення ефективності його здійснення кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні.
Об’єктом дослідження є банківське кредитування, а предметом  дослідження – кредитування фізичних осіб комерційними банками в Україні.
З метою одержання найбільш повних результатів застосовувалися такі методи:
- статистичний, який полягає в описі та аналізі даних, що дозволяє робити висновки щодо конкретного явища;
- аналітичний, основною метою якого є отримання огляду, висновків, у яких подається аналітична оцінка стану питання за визначений проміжок часу;
- графічний, що використовується для наочного зображення кількісної залежності різного роду явищ;
- табличний, основною метою якого є систематизація даних.


Ћплатить