.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Імідж керівника та його значення для успішної діяльностіЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ 6
1.1 Поняття та види іміджу 6
1.2 Етапи формування уявлень про імідж керівника 14
РОЗДІЛ 2 УСПІШНИЙ ІМІДЖ КЕРІВНИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 19
2.1 Фактори, які впливають на створення позитивного образу
керівника 19
2.2 Особистий піар як атрибут позитивного іміджу та успішності керівника 25
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 33


ВСТУП

Одним із важливих аспектів загального сприйняття та оцінки керівника є враження, яке він справляє, або його імідж (образ). Незалежно від бажань керівника, його імідж є об’єктивним явищем і відіграє істотну роль в його оцінці чи оцінці явищ і процесів, що протікають в керованій організації. Поняття “імідж” походить від латинського imago, що пов’язане з латинським словом imitary, тобто “імітувати”. Імідж являє собою штучну імітацію або подання зовнішньої форми будь-якого об‘єкту, особливо особи. Він є мисленнєвим уявленням про людину, товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою реклами або пропаганди.
Причому ці уявлення завжди виявляються узагальненими, хоч іноді, спираються навіть на дрібні та часткові деталі. Людина їх інтерпретує і в неї складається думка про фірму (керівника) загалом. Тому можна з упевненістю сказати: при створенні іміджу керівника (фірми) дрібниць немає і не може бути.
Управління й керівництво - це ті функції, які складно здійснювати особисто. Завдання керівника в тому, щоб організувати, скоординувати роботу інших. Для керівника важливо точно усвідомлювати свої бажання і впроваджувати задумане, тоді йому будуть довіряти. Вмілий керівник – це людина, яка “роздає” роботу. Стиль його роботи – не лише вияв його ставлення до демократії і правопорядку, а й одна із суттєвих ознак його іміджу.
Успіх керівника прямо пов’язаний з утвердженням у свідомості людей віри в соціальну справедливість - категорію істинно морального змісту. Важливо, щоб люди на власному досвіді переконувались, що вона гарантує їм, що в їх колективі, в суспільстві все активніше закріплюються моральні норми. Саме тому сьогодні, в нелегкий економічний час дослідження значення іміджу керівника в організації виявляється дуже актуальним.
Проблему іміджу керівника та його значення для успішної діяльності досліджували такі вчені, як Коломінський Н. Л., Скрипаченко Т.В., Почепцов Г.Г., Королько В. Г. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є образ керівника організації.
 Предметом дослідження є особливості та стратегії формування успішного іміджу керівника.
Мета дослідження полягає в характеристиці іміджу керівника та його значення для успішної діяльності. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття іміджу;
2. Визначити етапи формування уявлень про імідж керівника;
3. Проаналізувати фактори і стадії утворення соціально-психологічного іміджу керівника;
4. Коротко охарактеризувати особистий піар як атрибут позитивного іміджу та успішності керівника.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
3.  Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
4. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про імідж керівника та його значення для успішної діяльності.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Ћплатить