.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Валютна політика і валютне регулювання 2Ћплатить
Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти валютної політики та валютного регулювання 5
1.1 Сутність валютної політики 5
1.2 Роль центрального банку в механізмі валютного регулювання 7
1.3 Методи проведення валютної політики та валютного регулювання 9
Розділ 2. Оцінка валютної політики та валютне регулювання в Україні 14
2.1 Особливості валютної політики в Україні 14
2.2 Вплив міжнародної валютної системи на валютну політику 18
2.3 Валютне регулювання в Україні 22
Розділ 3. Пріоритетні напрямки в розвитку валютної політики і валютного регулювання в Україні 26
Висновки 33
Список використаних джерел 36
Додатки 38
 
Вступ


На сьогоднішній день в Україні зроблено лише перші кроки щодо організації системи купівлі валюти Національним та комерційними банками, торгівлі валюти за участю держави та її структур, функціонування української валютної біржі. Розбалансованість механізму валютних операцій ускладнює процес зведення валютного та платіжного балансів України. Отже, неефективна валютна політика є фактором, що дестабілізує економіку України і одним із потужних чинників інфляції.
 Крім того, на зовнішньоекономічну діяльність країни, структуру виробництва, споживання, руху капіталу відчутно впливають вибір режиму курсоутворення та динаміка валютного курсу. Підтримка стабільного курсу національної валюти та контроль за валютним ринком є пріоритетними завданнями держави при здійсненні валютної політики. Більше того, стабільність курсу національної валюти – суттєва складова привабливості для інвестування.
Дане дослідження є цілком актуальним, адже валютні проблеми в Україні вирішуються вкрай повільно та натрапляють на великі труднощі. Слабкий експортний потенціал не забезпечує достатніх валютних надходжень в країну, а непевна економічна ситуація примушує експортерів тримати валюту за кордоном. Крім того, у експортерів немає гарантій щодо вільного розпорядження валютними коштами і їм бракує необхідних стимулів для інвестування останніх в національну економіку.
Проблему валютної політики та валютного регулювання в Україні досліджували такі вчені, як Вахненко Т., Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Заболоцький Б.Ф., Мочерний С.В., Нікіфоров П., Равікович Є.І., Присенко Г.В. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Метою дослідження є визначення пріоритетного напрямку валютної політики та валютного регулювання в Україні на основі практичних і теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Об’єктом дослідження є валютна система України.
 Предметом дослідження є валютне регулювання та валютна політика в Україні.
Для досягнення поставленої мети слід вирішити ряд завдань:
- визначити особливості соціально-економічного розвитку України в період ринкової трансформації та їх вплив на валютну політику;
- з’ясувати проблеми валютної політики і валютного регулювання в період стабілізації економічного розвитку України;
- визначити шляхи удосконалення політики валютного регулювання в нашій державі:
- обгрунтувати орієнтири для валютно-курсової політики у середньостроковій перспективі та оцінити можливі наслідки їх реалізації.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.

Ћплатить