.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Місце Волині в роки Національно-визвольної революції в роки Національно-визвольної революції 1648-16Ћплатить
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................3ст.
РОЗДІЛ 1. Волинь напередодні Національно-визвольної революції 1648-1657 рр...........................................................................................................................7ст.
РОЗДІЛ 2. Волинь у політичних планах Б. Хмельницького......................15ст.
РОЗДІЛ 3.Воєнні дії на території Волині в роки Національно-визвольної революції 1648-1657 рр....................................................................................23ст.
РОЗДІЛ 4. Наслідки Національно-визвольної революції на Волині 1648-1657 рр ........................................................................................................................63ст.
ВИСНОВКИ......................................................................................................73ст.
Список використаних джерел та літератури.................................................77ст.


ВСТУП
   Зусиллями багатьох поколінь істориків досягнуто значних успіхів у дослідженні історії визвольної боротьби українського народу в середині XVII ст. Нинішній стан історичної науки вимагає зосередження дослідницьких зусиль на поглибленому вивченні перебігу та особливостей визвольного руху в окремих регіонах України. Відсутність таких досліджень стає каменем спотикання для науковців, які намагаються з’ясувати окремі загальнонаціональні аспекти розвитку цього складного й яскравого явища середньовічної історії.
Актуальність теми. У зв’язку з тим, що на Волині впродовж 1648-1657 рр. відбулася низка історичних подій загальнонаціонального масштабу і розгорнувся масовий повстанський рух, джерела про визвольний процес у цьому українському регіоні вже давно мали стати предметом комплексного аналізу. Однак попередні розвідки зводилися до з’ясування окремих проблем, передусім ходу військових операцій, що відбувалися на території Волинського воєводства. Актуальність та доцільність всебічного дослідження теми обумовлюються такими мотивами:
– відсутністю фундаментальних досліджень і важливістю комплексного вивчення історії визвольного руху на Волині для поглиблення наукових знань про цей процес в Україні середини  ХVII ст.;
– необхідністю ґрунтовних досліджень регіональних особливостей національно-визвольної боротьби за українську державність та селянської війни за ліквідацію феодальних відносин;
– важливістю здобуття об`єктивних знань про перебіг визвольного руху на Волині науковцями, викладачами, краєзнавцями, студентами, учнями для утвердження  наукового  світогляду  й  формування національної свідомості.
Історіографія проблеми. Сучасна українська історіографія по вивченню даного питання досягнула чималих успіхів. Значний науковий внесок у вивчення подій середини ХVІІ ст. на Волині зробили такі вчені: М. Костомаров, М. Грушевський, В. Липинський, О. Баранович, О. Компан, Є. Яцкевич, В. Смолій, В. Степанков, Ю. Мицик, Є. Белінський, В. Цибульський, Г. Гуртовий та ін.
      Найбільш ґрунтовно досліджувалися воєнні події. Так, битва під Берестечком стала об’єктом дослідження авторів кількох книг (І.Свєшнікова), окремого розділу дисертації (І.Стороженка), семи наукових конференцій (“Берестецька битва в історії України”), проведених у 1990-1997 рр., багатьох розвідок. Такий ступінь вивченості дав підстави для схематичного розгляду відомих воєнних операцій при з’ясуванні динаміки розвитку визвольного руху на Волині. Натомість решта питань даної теми вивчена недостатньо. При з’ясуванні особливостей організації визвольної боротьби основні зусилля історики спрямували на виявлення ознак формування полків і повстанських загонів, але не вивчали вплив самоврядних традицій, підрозділів українського війська на рівень організованості волинських повстанців. Міщанські виступи вивчалися задля ілюстрації всеукраїнського розмаху визвольного руху у містах, а тому не зосереджувалася увага на виявленні ролі і місця міських повстанців у розвитку історичного процесу у воєводстві. Водночас поза увагою історичної науки залишилися проблеми динаміки розвитку національно-визвольної революції 1648-1657 рр. в краї, характерні риси, особливості, вирішальні фактори, форми і методи визвольної боротьби, ступінь організованості, озброєння волинських повстанців. Проблеми характеру історичних подій, місце Волині у планах українського уряду розглядалися в контексті з’ясування розвитку загальнонаціонального процесу, не залишаючи помітного сліду на вивченості історії воєводства. Сучасні історики неодноразово звертали увагу на незадовільний стан дослідження наслідків визвольної боротьби. Не було з’ясовано масштабів демографічних і матеріальних втрат, основних фаз і факторів демографічного спаду, фінансово-економічної кризи, політичних, соціально-економічних явищ після припинення визвольних змагань у воєводстві. Ці історіографічні особливості зумовили спрямування зусиль на вивчення найменш досліджених і гостро- дискусійних питань, що стосуються теми дослідження.
      Мета дослідження полягає у вивченні комплексу проблем, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою на Волині у 1648-1657 рр. Для реалізації цієї мети ставилися наступні завдання:
–  охарактеризувати ситуацію на території Волині в першій половині ХVIIст.;
–  визначити основні причини, які призвели до розгортання визвольного руху на Волині;
– з`ясувати роль і місце Волині в планах Б. Хмельницького;
– дослідити й висвітлити динаміку розвитку, події, характер, рушійні сили, рівень і форми організованості, озброєння, політичні, соціально-економічні, демографічні наслідки визвольного руху середини ХVII ст. на Волині;
– вивчити зміст, характерні риси основних напрямків визвольного руху, їх взаємозв’язок та взаємовплив на розгортання цього процесу.
Методологічною основою праці є принцип логічної послідовності, системності та історизму. Використання методів наукового аналізу і типологізації дозволило згрупувати емпіричний матеріал і вивчити основні аспекти Національно-визвольної революції 1648-1657 рр. на Волині як складової частини загальноукраїнського визвольного руху середини ХVII ст.
       Об’єктом даного дослідження є Національно-визвольна революція 1648-1657 рр. під проводом Богдана Хмельницького.
          Предмет дослідження – Волинь в роки Національно-визвольної революції  середини ХVII ст. 
Хронологічні рамки  охоплюють 1648-1657 рр. і збігаються з періодом української національно-визвольної боротьби ХVII ст. – часом, впродовж якого вона велася під керівництвом Б.Хмельницького. Це дало можливість проаналізувати хід історичного процесу протягом вказаного часу, з`ясувати основні етапи цієї боротьби за весь період, взаємозв′язок основних її подій на різних етапах, висвітлити особливості національно-визвольного руху після поразки соціального його аспекту, простежити місце Волині у політичних планах Б.Хмельницького.
      Територіальні рамки дослідження збігаються з кордонами Волинського воєводства середини XVII ст. – українськими етнічними землями, розташованими в басейні правих приток Прип`яті – Вижівки, Турії, Стохода, Стиру, Горині. Найбільш віддалені на захід кордони доходили до Західного Бугу, східні – до Случі. Воєводство включало територію сучасних Волинської (без частини північних та північно-західних земель), Рівненської (без північної й північно-східної частини), північну половину Тернопільської, Хмельницької, південно-західну частину Житомирської областей і межиріччя Стиру та Слонівки на Львівщині. Вся територія воєводства географічно та історично поділена на Полісся і, власне, Волинь.
      Щодо джерельної бази, то вона є достатньою, хоча велика віддаленість досліджуваних подій вплинула на кількість джерел, які дійшли до нашого часу. Основним шляхом ознайомлення з ними було використання публікацій. В результаті можна зазначити про наявність відомостей з теми дослідження у літописних пам`ятках таких як “Літопис Самійла Величка”, “Літопис Григорія Грабянки”, “Літопис Самовидця”, а також в інших опублікованих документах та матеріалах. Аналіз наявних джерел дав змогу виявити деякі їх особливості, що вимагають критичного підходу й обережності при формуванні  висновків.

Ћплатить