.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Трансформація феномену спорту в сучасній масовій культуріЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПОРТ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 6
1.1 Виникнення спорту 6
1.2 Ігровий та святковий аспект спорту 8
РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТУ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ 12
2.1 Спорт як сучасне масове явище 12
2.2 Ікони масової культури і спорту 14
РОЗДІЛ 3 ОБРАЗ СПОРТУ В СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА 18
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 24


ВСТУП

Перетворення спорту на культурне явище світового масштабу, зростання його авторитету в світі, пов'язані з ним кризові ситуації все більш нагально вимагають розробки його цілісної концепції. Функціональність спорту дає можливість позначити і закріпити за ним статус глобального міждисциплінарного феномена.
Зауважимо той факт, що широкий круг питань, які викликають інтерес у сучасних дослідників, привів до виникнення і розвитку такої галузі філософського знання, як філософія спорту. Процес інституціоналізації філософії спорту є характерною межею західноєвропейської філософської традиції. У сучасній системі соціально-філософського знання проблеми спорту набувають статусу вкрай актуальних, оскільки безпосередньо пов'язані з багатьма соціально значущими процесами сучасної цивілізації.
У останні десятиліття все більш широкого поширення набуває такий підхід до розуміння культурної природи спорту, коли звертається увага на суперечливий характер цього соціального феномена, на його позитивні і негативні сторони, і тому підкреслюється помилковість всякого одностороннього підходу до рішення цієї важливої, актуальної, а разом з тим незвичайно складної проблеми. На жаль, однією лише констатацією фактів, що свідчать про суперечливий характер цього феномена, зазвичай і завершується аналіз питання про його соціальну природу. Як правило, не намагаються йти далі з метою пояснити суперечність соціальної значущості спорту, що приводить до еклектичного підходу в його трактуванні. Виходячи з поставленої проблеми, існує необхідність соціально-філософського аналізу феномена спорту. Мова йде про розробку соціально-філософської концепції, яка б зважала на специфіку спорту і адекватно вирішувала складну суперечливу ситуацію, пов'язану з його соціальною роллю і значенням.
Об’єктом дослідження є спорт як феномен культури.
 Предметом дослідження є трансформація феномену спорту в сучасній масовій культурі.
 Мета дослідження полягає в характеристиці трансформації феномену спорту в сучасній масовій культурі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати спорт як феномен культури;
2. Визначити ігрові та святкові аспекти спорту;
3. Проаналізувати спорт як сучасне масове явище;
4. Дати характеристику іконам масової культури і спорту;
5. Коротко охарактеризувати спорт як сучасне масове видовище;
Під час вирішення окреслених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. метод ретроспективного аналізу: розгляд джерел з метою характеристики історичних даних дослідження.
3. метод синтетичного аналізу: полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему, а саме: поняття „спорту” – розглядається спочатку його складові, а лише потім саме поняття в цілому.
Ступінь вивчення: проблему трансформації феномену спорту в сучасній масовій культурі досліджували такі вчені, як  Гейзінга Й., Демчишин А.П., Артюр В.М., Мардар Г., Н.Стратійчук, О. Киселиця, Н.Павлова та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Наукова новизна робота полягає в тому, що трансформація спорту в сучасній масовій культурі досліджена дуже слабо. Інформації не вистачає, тому
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про трансформація спорту в сучасній масовій культурі.
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.

Ћплатить