.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Особливості переживання страху у дітей молодшого шкільного вікуЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТРАХ, ЯК БАЗОВА ЕМОЦІЯ 6
1.1 Підходи до визначення страху 6
1.2 Дослідження походження страху 11
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХІВ У МОЛОШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 16
2.1 Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку 16
2.2 Характеристика страхів у дітей молодшого шкільного віку 21
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ПРИКЛАДІ ЗОШ І-ІІІ СТ. ШКОЛИ №2
М. ОСТРОГ 25
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
ДОДАТКИ 36
 
ВСТУП

Актуальність дослідження. У сьогоднішніх школах нашої держави збільшилося число тривожних дітей молодшого шкільного віку, що характеризуються підвищеним занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Виникнення тривожності й страхів пов’язане з незадоволенням вікових потреб дитини.
Проблема виникнення та переживання страхів дітей стає особливо актуальною в період вступу й адаптації дитини до школи. У молодших школярів з високою нереалістичною і низькою самооцінкою можуть спостерігатися психічні розлади, які спотворюють процес нормального психічного розвитку. Вони характеризуються підвищеною тривогою, занепокоєнням, невпевненістю, емоційною несталістю, тобто такими емоційними станами як тривога, страхи, фобії, депресії та ін., що потребують психотерапевтичного впливу. Причини формування та виникнення страхів полягають як у генетичних факторах розвитку психіки дитини, так і в соціальних. Якщо природні фактори формування страхів важко піддаються корекції, то для корекції соціальних можна створити певні умови, які будуть сприяти подоланню розвитку страхів у молодших школярів. Ефективною є корекційна робота з дітьми та з їхніми батьками.
Дослідження феномена страхів безпосередньо пов’язане з вивченням проблеми емоцій, яка ще не достатньо розроблена у психологічній науці. Деякі аспекти емоційних проявів особистості, так чи інакше пов’язані з виникненням страхів, досліджувалися у працях Л.Н.Аболіна, П.К.Анохіна, А.М.Ананьєва, Г.М.Бреслава, В.К.Вілюнаса, Б.І.Додонова, О.В.Запорожця, Є.П.Ільїна та ін.
Розкриття соціально-філософського аспекту проблематики страхів стало предметом дослідження В.А.Андрусенко, А.О.Прохорова, С.С.Сизова та ін. Вивченню проблеми страхів присвячено велику кількість досліджень зарубіжних психологів (Д.Бретт, О.Кондаш, Д.Лейн, Р.Мей, Е.Міллер, Б.Філліпс, Л.Хевсов).
Проблема страхів становить інтерес для психологічної науки, оскільки її розробка є надзвичайно актуальною та важливою для вирішення цілої низки питань: успішна адаптація підлітків до навчання в школі, формування адекватної самооцінки, попередження виникнення невротичних проявів та ін.
Отже, актуальність теми визначається необхідністю вивчення генезису, форм і проявів страхів з огляду на необхідність вироблення психологічно обґрунтованих прийомів і методів їх корекції.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей переживання страху у дітей молодшого шкільного віку.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати підходи до визначення страху;
2. Визначити особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку;
3. Дати характеристику страхів у дітей молодшого шкільного віку;
4. Провести дослідження страхів у дітей молодшого шкільного віку на прикладі ЗОШ І-ІІІ ст. школи №2 м. Острог.
 Об’єктом дослідження є страх як базова емоція.
 Предметом дослідження є особливості переживання страху у дітей молодшого шкільного віку.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: спостереження для практичної частини роботи.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Графічний: для побудови графіків в роботі.
5. Табличний: для створення таблиць в роботі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 

Ћплатить