.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Власні ресурси комерційного банкуЋплатить
Зміст
ВСТУП………………………………………………………………………………..........3
РОЗДІЛ 1.Теоретичні засади управління власними ресурсами комерційного банку......................................................................................................……….……..........5
1.1.Власні ресурси  комерційного банку: суть та  призначення…………….................5
1.2.Класифікація власних  ресурсів комерційного банку...........................................….8
1.3.Теоретичні аспекти управління власними ресурсами комерційних банків України...............................................................................................................................10
РОЗДІЛ 2. Оцінка управління власними ресурсами комерційного банку на прикладі Рівненської філії «Промінвестбанку»…………………………………………………..17
2.1Формування власних ресурсів Рівненської філії КБ «Промінвестбанк»…............17
2.2.Аналіз власних ресурсів Рівненської філії КБ „Промінвестбанк”………………..21
2.3.Оцінка ефективності управління власними ресурсами КБ „Промінвестбанку”............................................................................................................30
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління власними ресурсами  комерційного банку...................................................................................................................................34
3.1. Проблеми    пов’язані   з    управлінням     власними    ресурсами    комерційного
 банку …………………………………………………………………………………….34
3.2Шляхи підвищення ефективності діяльності в управлінні власними ресурсами комерційного банку...........................................................................................................38
Висновки…………………..……………………………………………………………...45
Список використаних джерел…..………………………………………………….........48
Додатки
 


ВСТУП
Банк є особливим фінансовим інститутом і організаційним центром ринку позичкових капіталів, тобто сукупності взаємовідносин, де об’єктом угоди виступає грошовий капітал та формується попит і пропозиція на нього.
Передумовою ефективної діяльності комерційного банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються для здійснення операцій комерційним банком.
Багатогранність форм власності, конкуренція між суб’єктами ринку, прискорений розвиток ринкових відносин вимагають особливого та вмілого управління фінансовими ресурсами . Система управління повинна забезпечити такі  умови, при яких підвищується результативність праці.
Управління власними  фінансовими ресурсами є своєрідним  накопичення грошових коштів, які формуються в руках суб’єктів господарювання та держави і призначені для цілей розширеного виробництва, матеріального стимулювання, задоволення соціальних потреб, потреб оборони та державного управління.
Банківські ресурси — сукупність грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні банків і використовуваних ними для виконання активних та пасивних операцій. Акумулюючи грошові накопичення, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх на позиковий капітал, тобто грошовий капітал, що надається в позику власниками на умовах поворотності за плату у вигляді відсотка. Тому банківські ресурси називають банківським капіталом.  
Діяльність комерційних банків полягає в залученні грошових коштів і наданні їх в позику або інвестування. Вони виступають посередниками між тими, хто має в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти, і тими, хто їх потребує. Метою і рушійним мотивом здійснення такого посередництва є отримання банківського прибутку.
Отож, розгляд та аналіз процесу управління власними ресурсами комерційного банку є початковим етапом у розвитку та вдосконалення як банківської системи взагалі, так пасивних операцій, які здійснюються банками. До того ж кошти від проведення операцій з  складають суттєву частку у складі пасивів  банку. Пасивні операції у більшості невеликих банків є чи не основним джерелом доходів. Саме тому вивчення та розгляд проблем, щодо управління власними ресурсами є важливим та актуальним в умовах розвитку банківської системи України. Виходячи з усього вищенаведеного, дана тема є досить актуальною.
Мета даної роботи полягає в розробці пропозицій щодо вдосконалення системи управління власними  ресурсами  комерційного банку.
Досягнення мети здійснюється через виконання наступних завдань:
1. Визначити теоретичні засади управління власними ресурсами  комерційного банку;
2. Охарактеризувати теоретичні аспекти управління власних  ресурсів комерційного банку,
3. Оцінити ефективність управління управління власними ресурсами комерційного банку.
4. Показати проблеми і подати шляхи підвищення ефективності в управлінні власними ресурсами комерційного банку.
Об'єктом дослідження є Рівненська філія комерційного банку "Промінвестбанк".
Предметом дослідження – управління  власними  ресурсами  комерційного банку  в контексті їх формування .
Джерельна база, що стане основою написання даної роботи досить різноманітна – це і періодика, і науково-публіцистична література, навчальні посібники.
В даній роботі використовуються  такі методи, як монографічний, статистичний,  аналітичний, табличний, коефіцієнтний.

Ћплатить