.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Період трьох літ у творчості Тараса Григоровича ШевченкаЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ 6
РОЗДІЛ 2 ПЕРІОД «ТРЬОХ ЛІТ» - ЯК ОДИН З ПЕРІОДІВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 15
2.1 Поетична творчість письменника періоду «трьох літ» 15
2.2 Поезія «Три літа» – як провідний вірш цього періоду 19
2.3. Провідні мотиви та образи поезій періоду «трьох літ» 21
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
 
ВСТУП

„...Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте...”
Т.Г. Шевченко

Актуальність дослідження. Творчість Т.Г. Шевченка відкрила новий, вищий етап у розвитку української культури. Нею був стверджений критичний реалізм в українській літературі, започаткований її революційно-демократичний напрям.
Ім’я Шевченка вперше стало відомим на просторах Російської імперії, коли півтора століття тому в Петербурзі вийшла невелика книжечка «Кобзар». В історії України автор цього видання був винятковим явищем – він вийшов з найглибших надр трудового народу і здобув всесвітню славу.
Золота пора художньої зрілості Кобзаря припадає на другий період його творчості (1843-1847 рр.), який прийнято називати періодом “трьох літ”. Після того, як не здійснилась Тарасова мрія поїхати на навчання до Італії, він наполегливо добивається дозволу відвідати рідну Україну. І така нагода трапилася у 1843 р., коли Шевченко відвідав Київ, рідні місця на Черкащині і ті краї, де в минулі століття була Запорізька Січ.
У багатьох творах «трьох літ» важко відділити історичну тему від сучасної й навпаки. Все поєднується в один комплекс, в один синтез. Поезія «трьох літ» – передусім поезія політична. Це викриття самодержавства й кріпосництва як системи в усіх без винятку її ланках, в усіх аспектах – державному, політичному, соціальному, національному, морально-етичному. Про друкування цих поезій в умовах царської цензури годі було й думати. Шевченко охоче читає нові вірші з альбому «Три літа», дає їх переписувати.
Порушуючи й розв’язуючи широкі суспільно-політичні проблеми в поезіях «трьох літ», Шевченко, як і в ранній творчості, залишався ніжним ліриком. І в сатиричних творах, і в поемах, сповнених інвектив, революційного пафосу, є чимало ліричних відступів, у яких виявляється щире серце поета, чистота його почуттів.
Відомі різні підходи до оцінки творчості поета цього періоду, але ясною виглядає думка: Шевченко в ці роки є послідовним революційним демократом, поетом-реалістом, хоча в його творчості й тепер, і навіть пізніше, зберігаються значні елементи романтизму [25, c. 21].
Проблему особливостей періоду трьох літ у творчості Тараса Шевченко досліджували такі вчені, як Анісов В., Бородін В, Забужко Н.Я, Канівська О, Кирилюк Є, Коцюбинська М.Х, Пільгук І, Семенюк Г, Ткачук М, Шестак А. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей періоду трьох літ у творчості Тараса Шевченко. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати еволюцію Тараса Шевченка від романтизму до реалізму;
2. Проаналізувати період «трьох літ» - як один з періодів творчості Тараса Шевченка;
3. Дослідити поезію «Три літа» – як провідний вірш цього періоду;
4. Коротко охарактеризувати провідні мотиви та образи поезій періоду «трьох літ».
Об’єктом дослідження є життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка.
 Предметом дослідження є поетична творчість Т.Г. Шевченка періоду трьох літ.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості періоду трьох літ у творчості Т.Г. Шевченко.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 

Ћплатить