.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз фразеологізмів з компонентами елементів одягу та взуттяЋплатить
неповна дипломна робота з 60 сторінокblind - a situation in which the person who is leading or advising others knows a little as they do [10, 127].
Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. "Він являє собою лексичну одиницю більш складного типу, так як смислове значення, представлене фразеологічним зворотом, виражається не одним словом, а поєднанням двох і більше слів" [9, 12]. Від слова фразеологізм відрізняється своєю структурою: слово складається з морфем, а будь-який фразеологізм - це, перш за все, поєднання слів, об'єднаних за законами граматики тої чи іншої мови. Компоненти фразеологічного звороту не вільні у своїх зв'язках, коло їх поєднання з іншими словами замкнуте. Фразеологізми характеризуються лексичною стійкістю і в основному зберігають постійний склад.
2. Загальні особливості фразеологізмів
Фразеологізми, на відміну від лексичних одиниць, мають ряд характерних особливостей.
1.  Фразеологізми завжди складні по вмісту, вони утворюються сполученням декількох компонентів, що мають, як правило, окремий наголос, але які не зберігають при цьому значення самостійних слів: ломати голову, кров з молоком.
2.  Фразеологізми  семантично  неподільні,  вони  мають  зазвичай нерозчленоване значення, яке можна виразити одним словом: розкинути
мізками - подумати, кіт наплакав - мало і т.д. Та ця особливість притаманна не всім фразеологізмам. Є і такі , які прирівнюються до цілого описового вираження: сісти на мілину - "потрапити у скрутне становище," натиснути на всі педалі - "докласти усіх зусиль для досягнення чи виконання чого-небудь." Такі фразеологізми виникають у результаті образного переосмислення вільних словосполучень.
 
3. Фразеологізми, на відміну від вільних словосполучень, характеризує постійність складу. Той чи інший компонент фразеологізма не можна замінити близьким за значенням словом, в той час як вільні словосполучення легко допускають таку заміну. Наприклад, замість кіт наплакав неможна сказати "кішка наплакала", "кошеня наплакало", замість розкинути мізками "розкинути головою". Однак, деякі фразеологізми мають варіанти: від усього серця - від усієї душі та інші. Тим не менше існування варіантів не означає, що в цих фразеологізмах можна поновлювати вміст: неможна сказати від усього духу, від усієї свідомості.
4.  Фразеологізми відрізняє відтворюваність. На відміну від вільних словосполучень, які будуються нами безпосередньо в мовленні, фразеологізми використовуються у готовому вигляді, такими, якими вони закріпилися у мові, якими їх утримує наша пам'ять. Так, кажучи затятий ми обов'язково скажемо ворог (не недруг чи щось інше). Це свідчить про передбачення компонентів фразеологізмів.
5. Структурною особливістю окремих фразеологізмів є наявність у них скороченої форми разом з повною: пройти крізь вогонь і воду (...та мідні труби), випити чашу - випити гірку чашу (до дна), сім раз відмір (...один раз відріж). Скорочення вмісту фразеологізма в подібних випадках пояснюється прагненням до економії мовних засобів.
6.  Фразеологізми характеризуються стійкістю граматичної форми їх компонентів: кожен член фразеологічного сполучення відтворюється в певній граматичній формі, яку не можна змінювати. Так, не можна сказати точити лясу, замінивши форму множини ляси формою однини. Лише в окремих випадках можливі варіації граматичних форм в складі окремих фразеологізмів: нагріти руку — нагріти руки.
7. Для більшості фразеологізмів характерний чітко закріплений порядок слів. Наприклад, не можна переставляти компоненти у фразеологізмах кров з
 
11
молоком; все тече, все змінюється. В той же час фразеологізми дієслівного типу, тобто ті, які складаються з дієслова та залежних від нього слів, допускають перестановку компонентів: набрати в рота води - в рота води набрати; каменя на камені не залишити - не залишити каменя на камені.
Неоднорідність структури фразеологізмів пояснюється тим, що фразеологія об'єднує досить різноманітний мовний матеріал, при чому кордони деяких фразеологічних одиниць окреслені не досить чітко.
3. Типи фразеологізмів з точки зору семантичної стійкості (злитності) їх компонентів.
Дослідження фразеологізмів української мови передбачає їх класифікацію за самими різноманітними ознакам. В.В. Виноградов запропонував одну з найбільш відомих та широко розповсюджених у лінгвістиці класифікацій, яка базується на різній ступені ідіоматичності (невмотивованості) компонентів у складі фразеологізма.
Як відомо, фразеологізми виникають з вільного сполучення слів, які використовуються у переносному значенні. Поступово переносність забувається, стирається, а сполучення стає стійким. В залежності від того, наскільки стираються номінативні значення компонентів фразеологізма, наскільки сильне у них переносне значення, В.В. Виноградов ділить їх на три типи: "фразеологічні зрощення, фразеологічні єдинства та фразеологічні комбінації"" [18, 89].
3.1 Фразеологічні зрощення.
Фразеологічні зрощення, або ідіоми - це абсолютно неподільні стійкі сполучення, загальне значення яких не залежить від значення слів, що їх складають: kick the bucket (розм.) - вмерти; протягнути ноги; send smb. to Coventry - бойкотувати когось, припинити спілкування з кимсь; at bay - в безвихідному становищі; be at smb. 's beck and call - бути завжди готовим до
 
12
послуг; бути на побігеньках; Kilkenny cats - смертельні вороги. Фразеологічні зрощення виникли на базі переносних значень їх компонентів, але згодом ці переносні значення стали незрозумілими з точки зору сучасної мови. "Образність фразеологічних зрощень розкривається лише історично" [12, 35]. Наприклад, слова "bay", що означає "глухий кут", та "beck" - "змах руки" є архаїзмами і ніде крім поданого вище фразеологізма не використовуються. Або, наприклад, вислів to be all thumbs історично склався з вислову one's fingers are all thumbs. Подібне спостерігаєм у фразеологізмах Kilkenny cats (який сходить до легенди про жорстоку боротьбу між містами Kilkenny та Irishtown у 17 ст., що призвело до їх розорення [8, 259]) та send smb. to Coventry (в книзі Кларендона "The History of the Great Rebellion and Civil Wars in England' розповідається, що під час англійської революції в місті Ковентрі знаходилась тюрма, в якій утримувалися заслані роялісти [8, 261]).
Таким чином, у фразеологічних зрощеннях втрачений зв'язок між прямим та переносним значенням, переносне для них стало основним. Саме тому фразеологічні зрощення важко перекладати на інші мови.
Характерні ознаки фразеологічних зрощень:
♦  у їхній склад можуть входити так звані некротизми - слова, які ніде, крім даного зрощення, не використовуються і є незрозумілими внаслідок цього з точки зору сучасної мови;
♦  у склад зрощень можуть входити архаїзми;
♦  вони синтаксично неподільні;
♦  у них неможлива у більшості випадків перестановка компонентів;
♦  вони характеризуються непроникністю - не допускають у свій склад додаткових слів.
Втрачаючи своє самостійне лексичне значення, "... слова, що входять у структуру фразеологічного зрощення, перетворюються в компоненти складної
Ћплатить