www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Застарілі слова, їх функції у текстах різних стилів
Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ МОВИ 5
1.1 Лексикологія та лексичний запас мови 5
1.2 Проблема лексичного запасу мови 10
РОЗДІЛ 2 ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ 12
2.1 Застарілі слова та їх класифікація 12
2.2 Функції застарілих слів у текстах різних стилів 17
Висновки 23
Список використаних джерел та літератури 25
 
Вступ


Розвиток мови шляхом прогресу знаходиться в прямій залежності від розвитку мислення, від життєвої практики, що ускладнюється, від форм спілкування, від історичного розвитку носія мови – народу. Мова – це хранителька історичної пам’яті народу. Вона не просто його супутниця на історичних шляхах розвитку, а й діяльна сила, від якої значною мірою залежить вибір цих шляхів. Мова забезпечує безперервність життя, збереження органічності і оригінальності світосприймання етносу при зміні його історичних форм. Інакше кажучи, якщо у зв’язку з розвитком суспільства прогресує мислення людей, мова не може залишатись «байдужою» до цього руху по шляху прогресу. Вона також прогресує в своєму розвитку і удосконалюється.
Мовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але за 17 років незалежності владні чинники не спромоглися забезпечити відповідне її статусові функціонування. У державних установах документація ведеться переважно українською, проте службовці далеко не завжди говорять нею, не кажучи вже про бізнесменів, військовиків, спортсменів, працівників багатьох інших сфер, де її використання й далі залишається обмеженим. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Вивченням цього питання займались видатні вчені, дослідники, зокрема: А.Грищенко, І.Ющук, О.Тараненко, В.Горпинич. Стилістичні функції неологізмів досліджували І.Білодід, А.Коваль, О.Пономарів, Л.Кравець. Неологізми української мови останніх десятиліть, зокрема суспільно-політична лексика, вивчалися здебільшого в плані загальних словотвірних, лексико-семантичних та стилістичних тенденцій розвитку (А.Москаленко, І.Шашкін, К.Ленець, О.Сербенська та інші). Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є лексичний запас української мови.
 Предметом дослідження є функціонування застарілих слів у текстах різних стилів.
 Мета дослідження полягає в характеристиці функцій застарілих слів у текстах різних стилів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття слова з точки зору лексикології;
2. Визначити особливості класифікації застарілих слів;
3. Проаналізувати поняття „застарілі слова”;
4. Дати характеристику функціям використання застарілих слів в текстах різних стилів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури.
2. Метод порівняльного аналізу.
3. Статистичний.
4. Метод ретроспективного аналізу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 

Ћплатить