.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Переклад фразеологізмів, іменникові фразеологізмиЋплатить

Зміст


Вступ 3
Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення фразеологізмів 7
1.1 Поняття фразеологічної одиниці 7
1.2 Структурно-семантичні особливості фразеологізмів 11
1.3 Стилістичне значення фразеологічних одиниць в тексті 17
Розділ ІІ Особливості перекладу фразеологізмів 20
2.1 Основні вимоги до перекладу фразеологічних одиниць 20
2.2 Приклади перекладу фразеологізмів 27
Розділ ІІІ. Іменникові фразеологізми 32
3.1 Різні підходи до класифікації фразеологічних одиниць 32
3.2 Фразеологізми з компонентом-назвою природного явища
wind, rain, snow та їхні особливості 38
3.3 Фразеологізми з компонентами-назвами елементів взуття 50
3.4 Фразеологізми з компонентами-назвами елементів одягу 56
Висновки 68
Список використаних джерел та літератури 71
 
Вступ


Проблема "мовного" світосприйняття була сформульована ще на початку XIX Вільгельмом фон Гумбольдтом. Саме спосіб відображення реальності у свідомості людини, який полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та культурно-національних особливостей, властивих визначеному мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу по національних концептуально-структурних канонах стали причиною такої різноманітності фразеологізмів.
Одиниці фразеологічної системи в більшій мірі, ніж одиниці будь-якого іншого рівня мови, наділені національним колоритом. У значеннях фразеологізмів відображається історія народу, історія країни. Етимологічна сторона вивчення фразеологізмів багато в чому допомагає зрозуміти культуру та побут народів, у яких запозичено той чи інший фразеологічний вислів. За допомогою ФО, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, підсилюється естетичний аспект мови.
Розвиток фразеології як лінгвістичної науки за останній час поставив перед дослідниками досить складну проблему - взаємовідношення ФО зі словом. У сучасному мовознавстві існують різні точки зору відносно самої постановки цього питання. Одні вчені вважають ФО еквівалентами слів, інші вказують на їх співвідношення зі словом, заміну теорії еквівалентності на теорію співвідношення фразеологічного поєднання зі словом. Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Від слова фразеологізм відрізняється своєю структурою: слово складається з морфем, а будь-який фразеологізм - це, перш за все, поєднання слів, об'єднаних за законами граматики тої чи іншої мови. Компоненти фразеологічного звороту не вільні у своїх зв'язках, коло їх поєднання з іншими словами замкнуте. Фразеологізми характеризуються лексичною стійкістю і в основному зберігають постійний склад. Фразеологізм не є тотожним слову і не еквівалентний йому повністю. Фразеологізми, на відміну від лексичних одиниць, мають ряд характерних особливостей.
Фразеологічні одиниці як особлива група лексики характеризуються цікавою структурною та семантичною побудовою. Вони займають особливе місце в будь-якій мові а в англійській - тим більше, оскільки дані стійкі конструкції з огляду на їх стилістичний характер різко змінюють зміст контексту.
Фразеологія як підсистема лексичного складу, як ніяке інше мовотворче явище характеризує процес розвитку літературної мови. Тому саме зростанням практичного інтересу до лексичних проблем перекладу і зумовлена актуальність проблематики нашого дослідження. Завдяки властивостям фразеологізмів, а саме: образності експресивності та злитості значення мова стає яскравішою, емоційнішою, образною й виразнішою. Саме тому наше дослідження є цілком актуальним.
Проблему іменникових фразеологізмів досліджували такі вчені, як Амосова Н.М, Ахманова О.С., Гамзюк М.В., Коваленко К.Г., Кунин А.В., Ляховецький М.В., Сафонова В.В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єкт дослідження – фразеологічні одиниці англійської мови.
Предмет дослідження – особливості перекладу англійських фразеологізмів українською мовою, а також іменникові фразеологізми з різними компонентами-назвами.
Мета дослідження полягає в характеристиці перекладу фразеологізмів та особливостей іменникових ФО в англійській мові. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
– розглянути теоретичні аспекти дослідження фразеологічних одиниць,
– дослідити їх структурно-семантичні особливості;
– проаналізувати стилістичне значення фразеологічних одиниць;
–  вивчити особливості та специфіку перекладу фразеологізмів;
– дати характеристику фразеологічним одиницям з компонентом-назвою явищ природи, елементів одягу та взуття.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод суцільної вибірки;
5. Метод порівняння.
Теоретична та практична значущість дослідження полягає в тому, що ми прагнули в комплексі розглянути стилістично-семантичну структуру фразеологічних одиниць (з погляду особливостей їх утворення та функціонування в лексиці англійської мови) та особливості перекладу фразеологізмів, а також тим, що результати дослідження можна використати в практиці перекладу англомовних текстів українською мовою.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти вивчення фразеологізмів.
У другому розділі аналізуються особливості перекладу фразеологізмів.
У третьому розділі характеризуються іменникові фразеологізми англійської мови з компонентом-назвою явищ природи, елементів одягу та взуття.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Ћплатить