.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Агропромислова політикаЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 5
1.1. Загальна характеристика агропромислового комплексу України 5
1.2. Основні засади агропромислової політики України 8
1.3.  Суть поняття ринкового попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції та їх вплив на агропромислову політику 11
РОЗДІЛ2. МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 15
2.1. Аналіз наявних математичних моделей дослідження галузей сільського господарства 15
2.2. Модель «Попиту і пропозиції» 19
2.3. Переваги та недоліки обраної математичної моделі 23
РОЗДЛ 3. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ОБЧИСЛЕННЯ МОДЕЛІ 26
3.1. Оцінка попиту і пропозиції на ринку молока в Україні та перевірка моделі «попиту і пропозиції» на практиці 26
3.2. Прогнозування попиту та  пропозиції на ринку молока  в Україні 
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 42


ВСТУП

 Тема математичного моделювання агропромислової політики на сьогодні є досить актуальною при виборі методів, способів, аналізі та створенні прогнозів, щодо певної галузі в агропромисловості.
   Аграрний сектор у всьому світі – важливий сектор економіки, де державне втручання і підтримка є швидше закономірністю, ніж винятком. Для цього існує багато причин, які з часом змінюються, так само, як і природа політичних, соціальних та економічних середовищ, у межах яких функціонує сільське господарство. Такі дії держави називаються її аграрною політикою. Політика характеризується цілеспрямованими, послідовними діями, на відміну від випадкових і непостійних видів діяльності, які притаманні приватній фірмі або індивідууму. Політика включає планування, що базується на певних звичаях, цінностях та цілях, а також на порівнянні витрат і прибутків, пов’язаних з прийняттям того чи іншого плану. 
 Основною агропромислової політики є агропромисловий комплекс, одним з найбільш важливих секторів економіки України. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів та майже три чверті роздрібного товарообороту. Від рівня розвитку сільського господарства та стабільності його функціонування, залежать стан економіки і продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринків, матеріальний рівень життя населення. Саме тому тема даної курсової роботи є досить актуальною.
 А що стосується математичним моделюванням агропромислової політики, то ми будемо розуміти метод дослідження процесів або явищ в даній галузі шляхом побудови їхніх математичних моделей і дослідження цих процесів. В основу методу покладемо адекватність між змінними складеного рівняння і досліджуваного процесу. Зрозуміло, що на практиці ці процеси не будуть абсолютно ідентичні.
 З огляду на вище сказане, можна сказати що дана тема є актуальної на даний момент і буде такою у майбутньому.
 Метою дослідження є визначення перспектив застосування агропромислової політики, шляхом математичного моделювання.
  Об’єкт дослідження – агропромислова політика України та вплив її на галузі АПК.
    Предмет дослідження – є моделювання впливу та можливості  практичного застосування агропромислової політики в Україні.
    Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні поставленні завдання:
1. з’ясувати сутність, форми, способи та необхідність застосування агропромислової політики;
2. дослідити суть і значення агропромислового комплексу;
3. проаналізувати наявні математичні моделі дослідження галузей АПК;
4. визначити основні аспекти моделі «попиту і пропозиції»
5. порівняти усі переваги та недоліки  обраної моделі;
6. оцінити попит і пропозицію на прикладі певної галузі сільського господарства;
7. перевірити модель «попиту і пропозиції» на практиці та створити відповідний прогноз для даної галузі.
      У даній курсовій роботі ми використали методи:
• аналітичний;
• табличний;
• математичний;
• статистичний;
• графічний;
• метод Фур’є
• прогнозування
• екстраполяції.

Ћплатить