.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Відповідальність за порушення фінансового законодавстваЋплатить
Зміст


Вступ 3
Розділ І.Загальна характеристика відповідальності за порушення
законодавства 6
1.1. Поняття та зміст юридичної відповідальності 6
1.2 Відповідальність за порушення фінансового законодавства
в системі юридичної відповідальності 12
Розділ ІІ Характеристика окремих видів відповідальності за
порушення фінансового законодавства 17
2.1 Адміністративна відповідальність 17
2.2 Кримінальна відповідальність 19
2.3 Фінансова відповідальність 22
Висновки 25
Список використаних джерел 28
 
Вступ


Ми живемо у світі, де кожний залежить від усіх, а усі від кожного. У цих умовах безвідповідальна поведінка є соціальним злом. Наприклад, безвідповідальне ставлення робітника до своїх обов'язків спричиняє вироблення неякісної продукції, незадоволення потреб громадян. У результаті безвідповідального ставлення учня до навчання з нього виросте неосвічена, некорисна для суспільства людина. Навіть за жартівливе пустування доводиться інколи «розраховуватися» з державою, нести законну, тобто юридичну або фінансову відповідальність.
У сучасному цивілізованому суспільстві податки – основна форма доходів держави. Крім цієї сугубо фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу.
Кожна людина повинна реально уявляти, як складаються його відносини з державою з приводу оподатковування. Знання податкових проблем є частиною загальноекономічної культури бізнесу.
Змінюються ставки податків, об'єкти оподатковування, скасовуються одні пільги і вводяться нові, уточнюються джерела сплати податків. Численні зміни і доповнення вносяться в інструктивний і методичний матеріал по податках. Усе це різко збільшує потік інформації з оподатковування, за яким складно устежити, але необхідно вчасно одержати. Незнання законів не звільняє від відповідальності за їхнє невиконання.
Процес формування норм фінансового законодавства виявив особливу актуальність установлення відповідальності за фінансові порушення. Пряма залежність державного бюджету від податкових надходжень зробила такого роду відповідальність однієї з головних складових системи фінансових правовідносин і зажадала її глибокої правової регламентації. В умовах формування в Україні ринкових відносин, різноманіття форм власності, становлення захисту економічних прав людини правова відповідальність ґрунтується на нових принципах. Подальший розвиток фінансового законодавства неможливо без виділення такого важливого питання як фінансові порушення.
Відповідальність за фінансові порушення формується в рамках спеціального регулювання майнових відносин. Нерідко створюється суперечлива ситуація, породжена цивільно-правовим    характером    майнових відносин і адміністративно-правовим характером фінансових відносин, що повинно бути роз'яснено нормами спеціальних фінансових законів.
Саме тому, що наша держава перебуває на початковому етапі ставлення, фінансова відповідальність, що є різновидом юридичної відповідальності, має широко застосуватися, а в її дослідженні полягає актуальність нашої роботи.
Мета роботи полягає в дослідженні та характеристиці фінансової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
• Охарактеризувати юридичну відповідальність та її види;
• Проаналізувати фінансову відповідальність та її види;
• Визначити основні підстави притягнення та звільнення від фінансової відповідальності.
Об’єктом даної роботи є правові та соціальні норми в Україні.
Предметом дослідження слугують юридична та фінансова відповідальність.
Для написання роботи використовувалися наступні методи:
• порівняльного аналізу;
• історичний метод;
• системний та структурно-функціональний методи.

Опис джерельної бази. При написанні дослідження було опрацьовано велику кількість літератури, якої, безперечно, більше ніж достатньо. Особливу важливість становлять Конституція України від 28 червня 1996 р. Та кримінальний кодекс України, а також праці Кельмана М.С., Хоми Н.М., Матузової Н.І., Малько О.В., Марченко М.Н., Мати шевського П.С., та ін.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про фінансову відповідальність в Україні.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
 

Ћплатить