.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робітЋплатить

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Право споживача на безпечну та якісну продукцію…………...6
 1.1 Суб’єктивне право особи на безпечну та якісну продукцію…………..6
 1.2 Гарантії права особи на безпечну та якісну продукцію……………….19
 
РОЗДІЛ 2. Поняття, умови відповідальності за шкоду, завдану недоліками товарів, робіт (послуг) і порядок її відшкодування………………………………31
 2.1 Поняття і умови позадоговірної (деліктної) відповідальності за шкоду, завдану  недоліками товарів, робіт і послуг……………………………………....31
2.2 Сторони у зобов’язанні із заподіяння шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)…………………………………………………..39
 2.3 Порядок відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт (послуг) ……………………………………………………………………………..45
 
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….56

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА  ЛІТЕРАТУРИ……………...60

ВСТУП

Актуальність. Зі вступом України до Світової Організації Торгівлі для нас відкрились можливості для розширення національного ринку, доступу на нього продуктів різних виробників, різної якості. Відповідно, як зростає пропозиція товарів, так і зростає ризик придбання неякісної продукції. Науково-технічний прогрес та пов'язаний із цим економічний розвиток актуалізували необхідність оновлення юридичних механізмів та засобів захисту прав споживачів від недоброякісних товарів, результатів робіт та послуг, а отже постає необхідність забезпечити нормативно та процесуально право кожного на якісну продукцію, а також можливість кожного захистити своє порушене право на безпечну та якісну продукцію.
В умовах посилення монополізації економіки стало очевидним, що споживач є незахищеною стороною у взаємовідносинах з товаровиробниками та постачальниками послуг. Ця проблема пов'язувалась також зі створенням могутньої рекламної індустрії та розвитком засобів масової інформації, зростанням обсягів виробництва предметів довгострокового користування, використанням хімічних продуктів, синтетичних та інших штучних матеріалів, розвитком інституту споживчого права взагалі.
Тому в країні виникає необхідність встановлення спеціальних способів захисту прав споживачів органами у справах захисту прав споживачів та об'єднаннями споживачів, а також спрощеного судового порядку їх захисту. Важливо, щоб і забезпечення якості товарів у всіх її проявах розглядалося як форма захисту прав та законних інтересів окремих громадян, держави.
Крім того, нормативно-правова база у даній сфері перебуває в стадії гармонізації з нормами міжнародних угод, учасницею яких стала Україна. У 1994 році між Україною та ЄС укладена Угода про партнерство та співробітництво, яка передбачає тісну взаємодію у вирішенні споживчих проблем, адаптацію цієї роботи до міжнародного рівня. На розвиток цих відносин був спрямований і проект ТАCIS „Підтримка споживчої політики в Україні”.
Саме тому дослідження потребує питання відповідальності за шкоду, завдану неякісною продукцією, її недоліками. Це питання є проблематичним, оскільки його нормативне регулювання постійно змінюється, а погляди науковців з цього приводу є різними, а іноді навіть і суперечливими. Тому дослідити дану тему є важливо для узагальнення наукових позицій та вироблення єдиного підходу у практичному застосуванні законодавства про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг.
Сформульовані у нашому дослідженні теоретичні висновки ґрунтуються на загальних досягненнях юридичної науки, у тому числі на результатах досліджень вітчизняних та зарубіжних цивілістів, фахівців інших галузей права. Зокрема, окремі питання даної теми досліджували Письменна О.П., Дзера О.В., Луць В. В., Тераз І. Р., Шевченко Я. М., Стефанчук Р. О., Осетинська Г. А., Кагал Т. О., Іваненко Л., Русу С. Д., Поліщук О. Ю.
Метою нашого дослідження є вивчення відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг.
 Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати кілька завдань. Вони є наступними:
• Дослідити нормативно-правову базу, яка встановлює відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг;
• З’ясувати поняття права на безпечну та якісну продукцію;
• Охарактеризувати поняття безпеки та якості товару, роботи (послуги);
• Дати визначення поняттю «споживач»;
• Визначити умови настання позадоговірної відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг);
• Визначити коло осіб, відповідальних за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарі, робіт (послуг).
Об’єктом нашої наукової роботи є суспільні відносини, що виникають внаслідок реалізації особою права на безпечну та якісну продукцію, і відносини із настання позадоговірної відповідальності та відшкодування шкоди, завданої порушенням такого права.
 Предметом дослідження є підручники, статті, монографії, законодавство України та міжнародно-правові акти, які визначають умови, порядок та особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг.
Щоб досягнути поставленої мети ми використовуємо загальнонаукові методи, спеціальні та методи правознавчих наук.
Методологічну основу дослідження склали такі загальнонаукові методи пізнання правових явищ, як: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, формально-логічний тощо. Діалектичний метод дослідження дав можливість проаналізувати юридичні відносини та явища у їх взаємному розвиткові. Застосування історичного методу дозволило відслідкувати становлення та розвиток системи законодавства про захист прав споживачів. Порівняльно-правовий метод використано для порівняльного аналізу відповідних положень законодавства про захист прав споживачів у теоретичних розробників різних галузей права, а також положень чинного законодавства України. Формально-логічний метод застосовано для з'ясування механізму реалізації прав споживачів у цивільному праві України, для визначення методологічних засад та гарантій захисту прав споживачів. Комплексне застосування різних методів наукового пізнання спрямоване на забезпечення обґрунтованості та аргументованості висновків та пропозицій, зроблених в результаті виконаного дослідження.
Дослідження даної теми має велике не тільки теоретичне, але і практичне значення для з’ясування і правильного розв’язання на практиці питань, пов’язаних із виникненням відносин щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт і послуг. Під час вивчення даної теми ми з’ясуємо, наявність яких підстав необхідна для притягнення винного до майнової відповідальності, а також механізм застосування міри відповідальності до правопорушника.
 Структура нашої роботи включає вступ, два розділи, п’ять підрозділів, висновки та список використаних джерел і літератури.

Ћплатить