.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Застосування автентичних матеріалів для формування комунікативної компетенціїЋплатить
План:

Вступ………………………………………………………………….……………3

     Розділ 1. Важливість формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови………………………………………………....………5
     1.1. Поняття комунікативної компетенції та її соціолінгвістичного компоненту..............................................................................................................5
     1.2. Формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови..........................................................................................................................8
     1.3. Значення соціокультурного компоненту у вивчення іноземної мови (поняття соціокультурного коду, соціального контексту, контексту культури)...............................................................................................................10

     Розділ 2. Застосування автентичних джерел для розвитку комунікативної компетенції на старшому етапі середньої школи...............................................15
     2.1. Дослідження мотиваційної сфери старших школярів у вивченні англійської мови.........................................      .....................................................15
     2.2. Види автентичних джерел, що застосовуються для розвитку комунікативної компетенції на старшому етапі середньої школи...................17
     
      Висновки...........................................................................................................26

     Список використаної літератури....................................................................27               
                                                    
                                                            
                                                         Вступ:
     Положення про необхідність вивчення іноземної мови в нерозривному зв’язку з культурою народу-носія даної мови вже давно сприймається як аксіома. Використання в навчанні країнознавчої інформації підвищує пізнавальну активність учнів, сприяє розвитку їхніх комунікативних навичок і умінь, вдосконаленню культури професійного спілкування.
     На сучасному етапі викладання іноземних мов, зокрема англійської, методисти все частіше базують відбір навчальних матеріалів не лише на лінгвістичному, але й на комунікативному, особистісному, культуроорієнтованому підходах, що дозволяє інтенсивно використовувати цінні в культурному відношенні автентичні іншомовні матеріали. Саме в цьому полягає актуальність даної теми.
     Наукова новизна дослідження полягає в систематизації та обґрунтуванні критеріїв застосування іншомовних автентичних матеріалів для навчання англійській мові на старшому етапі середньої школи.
     Проблему необхідності культуроспрямованого оволодіння іноземними мовами досліджували такі вчені-методисти, як А.Е.Бабайлова, Н.Ф.Бориско, Н.Б.Ішханян, О.І.Вишневський, І.І.Комарова, Д.В.Малявін, М.С.Латушкіна, Л.Г.Морська, А.Г.Неділько, А.С.Пелишенко, Л.П.Смелякова, Л.М.Хоменко, О.М.Шерстюк та інші.
     Об’єктом даного дослідження є важливість врахування соціокультурного компоненту під час вивчення англійської мови.
     Предметом дослідження є методика використання автентичних матеріалів для розвитку комунікативної компетенції на старшому етапі вивчення англійської мови.   
     Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні використання автентичних іншомовних джерел на старшому етапі середньої школи.
     Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    визначено поняття комунікативної компетенції та соціокультурної компетенції;
2.     виділено індивідуальні психічні особливості учнів старшого етапу, що сприяють ефективному оволодінню англійською мовою з допомогою автентичних іншомовних джерел;
3.    виділено основні типи автентичних джерел та проблеми, що можуть виникнути під час їх використання.
     Під час вирішення визначених завдань були використані наступні методи дослідження:
-    узагальнення досвіду викладання англійської мови в середніх навчальних закладах;
-    опрацювання наукових джерел з методики викладання іноземних мов та суміжних з нею наук;
-    аналіз методів навчання англійської мови на старшому етапі середньої школи.
Ћплатить