.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Індивідуальний підхід у навчанні техніки читання англійською мовою на початковому етапіЋплатить
 

План
Вступ......................................................................................................... 3

Розділ 1. Лінгвопсихологічні аспекти навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи........................................................................................................ 8

1.1     Лінгвістичні особливості навчання техніки читання англійською мовою................................................................................. 8

1.2     Індивідуально-психологічні особливості учнів у процесі засвоєння технічних навичок читання англійською мовою та види індивідуалізації...................................................................................... 17

Розділ 2. Організація процесу формування технічних навичок читання англійською мовою на початковому етапі ЗОШ........................................................................................................ 25

2.1    Відбір та організація матеріалу для навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи...................................................................................................... 25
    
2.2    Модель навчального процесу з використанням індивідуального підходу до навчання техніки читання англійською мовою ..................................................................................................... 36

2.3    Комплекс індивідуалізованих вправ для формування навичок техніки читання на початковому етапі................................. 39

Висновки............................................................................................... 48

Список використаної літератури..................................................... 52

Додатки.................................................................................................. 56
    Вступ    
Одним з головних аспектів розвитку сучасного світу є розширення міжнародного обміну друкованою інформацією, що потребує спеціалістів у різних сферах діяльності, які б володіли навичками та вміннями читання іноземною мовою. Відповідно до цього завданням середньої загальноосвітньої школи на даному етапі є удосконалення процесу навчання читання іншомовного матеріалу. Центральною ланкою даного процесу є формування навичок техніки читання на початковому етапі, без чого неможливим є досягнення ефективного зрілого читання. Дослідження психологів та методистів вказують на те, що важливим фактором успішного навчання іншомовної діяльності є врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів та застосування індивідуального підходу в навчальному процесі. Такі дані стосуються також і навчання техніки читання. Проте на теперішній момент проблема як навчання техніки читання, так і його індивідуалізації є недостатньо розроблена в методиці викладання англійської мови в середніх навчальних закладах і залишається актуальною для досліджень.
Беручи до уваги складність завдань, пов’язаних із навчанням техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи, багато дослідників звертались до цієї проблеми: Берман І.М., Бігич О.Б., Бухбіндер В.А., Верещагіна І.Н., Вишневський О.І., Гергель А.Ф., Коваленко Ю.І., Корндорф Б.Ф., Кравченко М.Н., Маляцька І.І., Миролюбов А.А., Панова Л.С., Рогова Г.В., Степнова І.С.
У результаті вивчення було розроблено ряд методів для початкового оволодінням читанням англійською мовою: були досліджені психофізіологічні механізми читання (Верещагіна І.Н., Зімняя І.Л., Кличнікова З.І., Рогова Г.В., Коваленко Ю.І.); запропонована методика навчання читання англійською мовою в умовах усного випередження (Верещагіна І.Н., Кравченко М.Н., Рогова Г.В.); доведено результативність синтагматичного членування речень для оволодіння читанням текстів (Миролюбов А.А., Панова Л.С.); створена методика виразного читання (Дворжецька М.П.); виділені основні дії та операції, що формують навички читання (Берман І.М., Бігич О.Б., Бухбіндер В.А., Миролюбов А.А.), розроблена методика використання часткової транскрипції (Маляцька І.І.); запропоновано використання ігрових компонентів у навчанні техніки читання англійською мовою (Онищенко К.І.).
Проте більшість вчених розглядають питання навчання техніки читання враховуючи лише об’єктивні вимоги та труднощі англійської мови. Суб’єктивним характеристикам навчальної діяльності учнів при цьому приділяється мало уваги. Важливе значення у цьому аспекті мають дослідження таких психологів як Зімняя І.Л., Кличнікова З.І., Ніколаєва С.Ю., Платонов К.К. Їхні праці дали можливість виділити індивідуально-психологічні особливості учнів, що впливають на успішність оволодіння навичками техніки читання (Зімняя І.Л., Кличнікова З.І., Платонов К.К.) та  були основою для розробки індивідуального підходу в навчальній діяльності (Ніколаєва С.Ю.).
Об’єктом дослідження є процес навчання техніки читання англійською мовою учнів початкового етапу загальноосвітньої школи.
Предметом дослідження є процес формування навичок техніки читання англійською мовою в учнів 4-го класу з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та практичній розробці методики індивідуалізованого навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи. Для досягнення поставленої мети було виконано наступні завдання:
1.    визначено теоретично-лінгвістичні передумови навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи;
2.    виділено індивідуально-психологічні особливості учнів початкового етапу, що сприяють ефективному оволодінню навичками техніки читання англійською мовою.
3.    уточнено види індивідуалізації навчання техніки читання, сформульовано їх завдання та показано їх роль у здійсненні індивідуального підходу до навчання ТНЧ;
4.    розроблена модель індивідуалізованого навчання техніки читання;
5.    розроблено комплекс індивідуалізованих вправ для навчання техніки читання англійською мовою.
Під час вирішення визначених завдань використовувались такі методи:
–    опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови та суміжних з нею наук;
–    узагальнення досвіду викладання англійської мови в середніх навчальних закладах;
–    аналіз методів навчання техніки читання на початковому етапі;
–    спостереження за процесом навчання техніки читання на початковому етапі;
Практична цінність роботи полягає в розробці моделі індивідуалізованого навчання та комплексу індивідуалізованих вправ для навчання техніки читання англійською мовою учнів початкового етапу середньої загальноосвітньої школи, що можуть бути використані вчителями для практичного навчання даного виду мовленнєвої діяльності.
Структура роботи:
Робота має 61 сторінок і складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У Вступі обґрунтовується актуальність дослідження проблеми, формулюються об’єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження, розкривається практична цінність роботи.
У Розділі I було розглянуто теоретико-лінгвістичні передумови навчання техніки читання англійською мовою та виділено індивідуально-психологічні особливості учнів, що сприяють ефективному набуттю ТНЧ, конкретизовано види індивідуалізації і визначено їх основні завдання.
У Розділі II описано організаційні методи навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі, розроблено модель індивідуалізованого навчання та подано комплекс індивідуалізованих вправ для навчання техніки читання англійською мовою учнів початкового етапу загальноосвітньої школи.
У Висновках підводяться підсумки та результати досліджень.
У Списку використаної літератури подано 50 джерел, з яких 39 – українських та російських авторів та 11 іноземних.
У Додатках описані дані експериментальних спостережень
Ћплатить