.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки другої світової війниЋплатить
ПЛАН
І. Встановлення окупаційної влади на теренах Галичини в роки Другої світової війни.
    1. Створення дистрикту «Галичина» та встановлення німецької адміністрації
    2. Органи влади та управління
ІІ. Політика німецької адміністрації щодо економічного освоєння дистрикту «Галичина».
1.    Економічна політика у сфері промисловості
2.    Експлуатація сільського господарства краю та селянства
3.    Українське шкільництво
ІІІ. Історіографія дослідження.

ВСТУП
        Останні десятиліття постала необхідність переосмислення найтрагічніших сторінок історії людства, однією з яких залишається Друга світова війна. Перед дослідниками відкривається потужний документальний масив, що був здебільшого засекречений і недоступний, що надає можливість для детального об’єктивного вивчення нацистської окупаційної політики, усіх сфер життя населення на окупованій території.
        Однією з малодосліджених тем в історії України періоду Другої світової війни залишається політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини.
        Актуальністю теми є потреба глибокого вивчення основних наукових праць та джерел, що стосуються даної проблематики та дати об’єктивну оцінку подій.
        Тема курсової роботи: Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки Другої світової війни (1941-1944рр).
        Об’єктом дослідження є політика Німеччини щодо Галичини в роки Другої світової війни.
        Предметом дослідження є діяльність інститутів німецької окупаційної адміністрації в дистрикті «Галичина» у 1941-1944рр.
        Хронологічні межі курсової роботи охоплюють період 1941-1944рр. Нижню межу становить 22 червня 1941р., коли в умовах Другої світової війни німецькі війська захопили галицькі землі, що стало початком окупаційної політики. Верхня межа дослідження – липень 1944р., коли внаслідок відступу німецькі війська залишили територію Галичини.
        Географічні рамки охоплюють межі галицьких земель,  сучасних Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей, території яких були включені до генерал-губернаторства рід назвою «дистрикт «Галичина».
        Мета дослідження: комплексне висвітлення німецької окупаційної політики в Галичині.
        Завдання:
1)     З’ясувати передумови окупаційної політики Німеччини в Галичині   крізь призму її зовнішньополітичних планів.
2) Визначити завдання інститутів німецької адміністрації впродовж усього періоду війни.
3) Простежити соціально-економічне становище у регіоні в умовах окупації.
4) Розкрити роль «українського шкільництва» в планах німецької окупаційної адміністрації.
5)Дати загальну характеристику історіографічної літератури, присвяченій  розглянутій темі.
        Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, що розкривають дану проблематику, висновків, використаних джерел та літератури.
Ћплатить