.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Дослідження українського літературного постмодернізмуЋплатить
ЗМІСТ
ВСТУП............................................................................................................2
РОЗДІЛ 1. Методологічні проблеми дослідження українського літературного постмодернізму...............................................................................................4
РОЗДІЛ 2. Авторська гра в міф / гра з міфом у “Carpathologia Cosmophilica” Ю.Андруховича............................................................................................10
                 РОЗДІЛ 3. Гра в карнавал у романі Ю.Андруховича “Рекреації”……….31
3.1. Авторська гра.........................................................................................31
3.2. Система персонажів-гравців..................................................................36
3.3 Псевдокарнавальні ігри в “Рекреаціях”.................................................45
ВИСНОВКИ..................................................................................................63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................65


 ВСТУП
На сучасному етапі розвитку літературознавство все більше звертає увагу на проблему поетики та архітектоніки художніх творів. Зростання наукового інтересу до такої проблематики обумовлено постановкою закономірного та важливого завдання літературознавства та критики 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. дослідження тексту як центру естетики та поетики постмодернізму, зокрема його “східного” різновиду. Визначення системотворчих ознак постмодерністської поетики дозволило би намітити адекватні, відповідні до природи постмодерністського твору, підходи до його аналізу та розуміння множинності його смислів.
Згідно з усталеним поглядом, окремі твори світової літератури, належність яких до постмодернізму пояснювали складністю їх сприйняття, з’являються ще в 60-70 рр. На ранньому етапі осмислення нового літературного явища українські й російські дослідники відчували неминучість звертання до авторитетних концепцій західноєвропейських та американських теоретиків, частіше до широко відомої схеми бінарних опозицій “Модернізм / Постмодернізм” Іхаба Хассана.
У 90-ті рр. перспективність вивчення проблем поетики сучасних творів аргументується в працях багатьох дослідників (Т.Денисової, Н.Єфімової, Д.Затонського, М.Ігнатенка, М.Коваль, М.Липовецького, С.Матвієнко, Н.Поліщук, О.Сачик).
Проте, незважаючи на наявність великої кількості досліджень, присвячених аналізу постмодерністської літературири, її поетики на рівнях зображеної події, сюжету, окремих мотивів, композиції твору або як одного із складників творчої поведінки автора, незмінною є методологічно уразлива ситуація, що примножує спроби пояснення одного невідомого через інше, а саме постмодернізму через художню гру.  Отже, актуальність роботи визначається необхідністю системного, багатоаспектного вивчення постмодерністської гри як певної літературознавчої проблеми.
Мета дослідження. Мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні художньої гри автора та героїв як системотворчих особливостей постмодерністської поетики.
Об’єктом дослідження є постмодерністські літературні твори. Предметом дослідження є постмодерністська художня гра як основа постмодерністської поетики. Основним матеріалом для нашого дослідження послужили різножанрові прозові твори Ю.Андруховича: “Рекреації” та “Carpathologia Cosmophilica”.
Відповідно до поставленої у роботі мети та специфіки предмету дослідження були обрані методи: а) описово-узагальнюючий; б) зіставно-порівняльний; в) діалогічна герменевтика. Науково-теоретичну основу роботи становлять ідеї, концепції, підходи вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема Р.Барта, Г.- Ґ. Ґадамера, Й.Гейзінги, Ж.Дерріди, І.Хассана, У.Еко; С.Андрусів, М.Бахтіна, Т.Денисової, В.Єшкілєва, М.Каневської, М.Липовецького, Ю.Лотмана, М.Павлишина та ін.
Структура і зміст роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ћплатить