.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Психологічний аналіз феномену свободи з позиції рефлексивно-діяльністного підходуЋплатить
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………...…....3
РОЗДІЛ І. Визначення волі з позицій рефлексивно-діяльнісного підходу.
          1.1   Категоріальний апарат рефлексивно-діяльнісногопідходу……..……5
          1.2   Єдність рефлексії та діяльності. Рефлексивно-діяльнісний підхід до розуміння феномену свободи………………………………………..………..…...16
1.3   Рефлексивно-діяльністний аналіз видів свободи………………...…..24
РОЗДІЛ 2.  Дослідження взаэмодії мотивації з процесом прийняття рішення особистістю……………………………………………………………….36
Висновки…………………………………………………………………..…40
Список використаної літератури……………………………………….…..42
Додатки
 
ВСТУП
Актуальність проблеми полягає у тому, що особистістю в психології називається соціально-психологічна властивість людини, яка формується і розвивається в процесі життя в міру освоєння всіляких видів діяльності та спілкування в суспільстві та функціонування особистісної рефлексії, яка складає основу оцінювання різних сторін власного „Я” особистості. Особистість існує в середовищі різноманітних характерних для суспільства стосунків. Маючи свідомість, людина орієнтується в складній системі взаємовідносин, вступає у взаємодію, усвідомлює себе, порівнює себе з іншими, переживає успіхи та невдачі. Мотиваційна функція діяльності і сприймання реалізується у формі спонукання, потягу, бажання, спрямованості завдяки таким компонентам особистості, як потреба, мотиви, інтереси. Орієнтування в житті, в міжособистісних стосунках, знання своїх рис характеру можливе завдяки пізнавальним процесам і виявляється не тільки в поняттях, міркуваннях, уявленнях і висновках, а й в ідеалах, у самосвідомості, в переконаннях, у світогляді. Реалізація поведінки людини, програмування її діяльності і спілкування пов’язані з ціле покладаннями, із здібностями, з установками і переконаннями. Регуляція і контроль діяльності та спілкування відбуваються не тільки завдяки темпераменту і характеру, а й  завдяки домаганням, самооцінці і рефлексії особи. У процесі спілкування кожна особистість будує образ партнера, використовуючи такі способи як: ідентифікація і рефлексія.
Рефлексія - механізм самоосмислення, функція свідомості, що полягає у відображенні об'єктивної реальності, регулюванні процесів побудови нового в розвитку особистості. Рефлексія виступає необхідною умовою досягнення свободи.
Таким чином, об’єктом нашого дослідження є феномен свободи у психології.
 Предметом – феномен свободи з позиції рефлексивно-діяльністного підходу.
Мета нашого дослідження полягає у  визначенні свободи  представниками різних вікових груп.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) визначення поняття свободи з позиції рефлексивно-діяльністного підходу; 2) аналіз видів свободи з позиції рефлексивно-діяльністного підходу; 3) визначення поняття свободи залежно від вікових груп ;
Методами нашого дослідження стали: метод аналізу літератури, тестування і  статистичні методи обробки даних.
Гіпотеза нашого дослідження: розуміння свободи суттєво змінюється у різних вікових групах.
Ћплатить