.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Види та прояви релігійного фанатизмуЋплатить
 
ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Загальне поняття релігійного фанатизму 6
1.2 Шаманізм як джерело зародження релігійного фанатизму 8
1.3 Історія наукових досліджень «релігійного фанатизму» 13
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЙНИЙ ФАНАТИЗМ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПРОЯВУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 16
2.1 Види та форми прояву релігійного фанатизму 16
2.2 Взаємозв’язок радикального націоналізму й релігійного 
фанатизму 19
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 
ВСТУП

Сучасний світ, в якому існує людина, не лише переповнений політичними та економічними конфліктами, а й збройними. Підґрунтя проблем часто виявляється досить несподіваним для жителів планети – релігія та релігійні переконання можуть стати надзвичайно потужним фактором у протистоянні не лише окремих груп людей, а й держав.
Актуальність дослідження. Докорінні зрушення, що здійснюються в сучасному світі, передбачають звернення до людського виміру суспільного буття і, насамперед, до такого важливого чинника духовності, як релігія. Безперечно, вона відіграє важливу роль у соціокультурному просторі. Зокрема, це стосується сучасного етапу, коли відбувається помітне піднесення ролі релігії в житті суспільства. Проте варто відзначити, що початок ХХІ ст., на жаль, ознаменувався масовими терористичними актами, в яких не останню роль відіграв релігійний чинник. Людство прийшло у ХХІ ст. з великим вантажем знань, відкриттів, і однак треба констатувати, що сьогодні маємо досить багато невирішених важливих теоретичних питань, які раніше розглядалися доволі фрагментарно. Саме до них належить і проблема релігійного фанатизму.
Економічно-політична ситуація сьогодення є благодатним підґрунтям для крайніх виявів релігійних почуттів. Нестабільність та кризові обставини спонукають людину відшукувати ті сфери, в яких вона може відчути себе захищеною та впевненою. Колосальні політичні катаклізми, війни, які призвели до небачених дотепер людських утрат, загострення глобальних проблем сучасності, загроза третьої світової війни, поява та поширення зброї масового знищення, наближення екологічної катастрофи – ось далеко не повний перелік проблем, що постають перед сучасною цивілізацією. У цьому контексті релігійний фанатизм призводить до не менш жахливих та небезпечних наслідків не лише на масовому, а й на індивідуальному рівні, коли відбувається процес трансформації життєвих цінностей людини, втрати її особистісних якостей. Використовуючи ці проблеми, численні релігійні місії намагаються заповнити порожнечу в духовному світі людини. Цей процес доволі неоднозначний, часто призводить до ще глибшої антропологічної деструкції.
Глибокі та радикальні зміни, які відбулися на теренах України, актуалізують вироблення нової парадигми в поясненні сутності людини, її місця та ролі в суспільстві, де одним із визначальних чинників є релігійний. Загальна картина стану різних релігій і віросповідань у нашій країні (православ’я, уніатство, мусульманство, баптизм, католицизм, новітні релігійні рухи тощо) є підґрунтям для міжконфесійної боротьби й виховання релігійних фанатиків як своєрідної зброї в цій боротьбі. Людство починає розуміти, що релігія сьогодні виконує своєрідну функцію психологічного оберегу для окремого типу людей, зокрема для фанатиків. Отже вивчення і аналіз такого явища, як релігійний фанатизм, сьогодні потребує неупередженого релігієзнавчо-психологічного дослідження.
Проблему видів та проявів релігійного фанатизму досліджували такі вчені, як Бурлак С. М., Крівєлєв. І.А., Курбатов Г.Л., Лубський В.І., Мюллер М., Рябушкін Н.В., Радугін О.А., Токарев С.А. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає у характеристиці видів та проявів релігійного фанатизму. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати загальне поняття релігійного фанатизму;
2. Узагальнити історичні вчення;
3. Проаналізувати види та форми прояву;
4. Дослідити взаємозв’язок радикального націоналізму й релігійного фанатизму;
Об’єктом дослідження є релігійний фанатизм як рушійна сила в сучасному світі.
Предметом дослідження є сучасні форми прояву релігійного фанатизму.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, а саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про релігійний фанатизм та його прояви. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 
У списку використаних джерел подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
 

Ћплатить