.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Ідейно-художня проблематика роману Валеріана Підмогильного МістоЋплатитьРобота на здобуття наукового ступеня бакалавра
ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ ВАЛЕРІАНА ПІДМОГИЛЬНОГО МІСТО

, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНІ «МІСТО» В. ПІДМОГИЛЬНОГО    7
1.1 Історія дослідження роману    7
1.2 Урбаністичні уявлення автора    12

РОЗДІЛ 2 ІДЕЙНА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ «МІСТО»    20
2.1 Проблема людини і людей    20
2.2 Проблеми відчуження та абсурду в романі    31

РОЗДІЛ 3 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ    38
3.1 Мовно-образна структура роману Валеріана Підмогильного    38
3.2 Інтелектуальні і моральні засади життя головного героя як засіб висвітлення позиції автора     46

ВИСНОВКИ    61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    63

 
ВСТУП

На порозі нового тисячоліття людство дедалі більше інкорпорується в урбаністичний простір. Міський спосіб життя поступово, але впевнено набуває стихійного характеру й відповідно трансформує мислення та екзистенцію сучасної людини. Саме тому можемо спостерігати посилений інтерес до феномена міста як самодостатньої сутності. Воно наділяється певним трансцендентним змістом, спроби декодування якого неодмінно повертають до питання національної ментальності, де разом з усіма уявленнями про речі ховається коріння й естетики образу міста. Подібну думку висловив і відомий культуролог В. Іванов: «Місто в історії водночас і настільки нове явище, що кожне наступне покоління знов і знов починає йому дивуватися, і настільки давнє, що це здивування передається нерідко образами тисячолітньої давності» [7; c. 25].
Щодо української ментальності, то вона тривалий час сприймалася сільською, в ній закріпилась установка про ворожість міста як стану свідомості. Причиною цьому є «споконвічна непричетність міста до культури української нації: відсоток суто українського населення в містах завжди, навіть з початком індустріалізації, тобто у XIX ст., був мінімальним, тому міста майже ніколи не були носіями ані української мови, ані української культури» [18; c. 212].
Слово, винесене у заголовок роману Валеріана Підмогильного, – містке культурологічне поняття. Світова література має низку таких образів Міста, що є незалежним і самодостатнім, а де в чому навіть домінуючим над сюжетною, канвою художнього твору. Так, у скарбниці красного письменства зберігаються незабутні й величні образи Парижа (О. де Бальзак, Е. Золя, Г. де Мопассан), Петербурга (Ф. Достоєвський, А. Бєлий), Лондона (Ч. Діккенс, У. Теккерей), у повісті І. Франка «Для домашнього вогнища» вгадується в найменших подробицях Львів.
Актуальність дослідження. Вивчаючи українську класичну літературу, не можна не звернути увагу на урбаністичні мотиви, скажімо, у романі Панаса Мирного «Повія» чи у творах І. Нечуя-Левицького (панорама Києва в повісті «Хмари» та нарисі «На Владимирській горі», п’єсі «На Кожум’яках»). Надовго вкарбовуються в пам’ять динамічні картини міста, створені М. Хвильовим у новелі «Арабески», де рефреном звучить «Я безумно люблю город». До речі, слова місто і город в українській мові XIX ст. вживались як абсолютні синоніми. В. Підмогильний уникає форми, яка перехрещується з російським аналогом; зав дяки його мовотворчості саме лексема місто і супровідним комплексом понять, ідей, думок, асоціацій постає національно забарвленим культурі логічним поняттям.
Роман В. Підмогильного «Місто» розгортає перед читачем панораму Києва початку 20-х рр. XX ст. Місто постає у конкретних просторо-часових ознаках; письменник влучно фіксує атмосферу тодішнього побуту, культурно-мистецького життя, Передає читачеві неповторну ауру київських кав’ярень, кінотеатрів, базарів, магазинів; створює колоритні київські соціокультурні типи (крамарі, вчителі, підприємці, літератори та ін.). Текст роману становить собою складну і багатовимірну структуру, а отже, вивчати його можна в різних аспектах.
Дослідження взаємин Місто-Людина; мовно-образне втілення кожного з двох концептів утворює своєрідну структуру, позначену печаттю творчої манери Валеріана Підмогильного, суворого аналітика доби і майстра окультуреного образного письма.
Проблему ідейно-художньої проблематики роману Валеріана Підмогильного «Місто» досліджували такі вчені, як З. Голубєва [2]. П. Єфремов [6], М. Мусь [21], А. Ніковський [22], М. Степняк [29], П. Лакиза [12], П. Колесник [9], П. Лісовий [14], М. Мотузка [19], А Музичко [20], Л. Підгайний [25], А. Хуторян [36], М. Чирков [37], Ю. Шерех [39], В. Мельник [16], Л.Коломієць [10], В. Шевчук [38], О. Гриценко [3], Р. Мовчан [17] та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці ідейно-художньої проблематики роману Валеріана Підмогильного «Місто». Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Дослідити історію дослідження роману;
2.    Охарактеризувати урбаністичні уявлення автора;
3.    Проаналізувати проблему людини і людей в романі;
4.    Описати проблему відчуження та абсурду в романі;
5.    Узагальнити інформацію про мовно-образну структуру роману Валеріана Підмогильного;
6.    Коротко охарактеризувати інтелектуальні і моральні засади життя головного героя як засіб висвітлення позиції автора.
Об’єктом дослідження є українська проза 30х років ХХ століття.
Предметом дослідження є роман Валеріана Підмогильного «Місто».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
3.    Метод порівняльного аналізу для порівняння різних літературних творів.
4.    Метод вибіркового аналізу: для характеристики певних уривків у творі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про ідейно-художню проблематику роману Валеріана Підмогильного «Місто». Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи дослідження романі «Місто»В. Підмогильного.
У другому розділі аналізується ідейна проблематика роману «Місто».
У третьому розділі характеризуються художні особливості твору.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.


 
Ћплатить