.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Аналіз лексики англомовної канадської газетиЋплатить

Курсова робота
на тему:
АНАЛІЗ ЛЕКСИКИ АНЛОМОВНОЇ КАНАДСЬКОЇ ГАЗЕТИ
, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДРУКОВАНИХ ЗМІ     
1.1 Стилетворчі особливості газетних стилів    
1.2 Лексико-стилістичні особливості газетної мови    
1.3 Функції газети    
1.4 Вплив преси на політику    

РОЗДІЛ 2.ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ГАЗЕТИ «…»    
2.1 Лексичні запозичення    
2.2 Скорочення    
2.3 Лексика реклами    

ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    
ДОДАТКИ    
 
ВСТУП

Глибокі політичні, соціальні та економічні перетворення, як в нашій країні, так і в цілому світі, роблять серйозний вплив на різні сфери життя і діяльності людей, в тому числі і на розвиток журналістики. Від засобів масової інформації вимагається осмислення цих процесів, аналіз ситуації, що складається. Особливе значення в цих умовах набуває політична журналістика. Журналістам, які бажають обрати для себе саме цю тематику, необхідні спеціальні знання. Вони повинні добре володіти політологічним апаратом, умінням аналізувати політичну інформацію, розбиратися в тонкощах процесів, які відбуваються в певній країні та за її межами.
Актуальність дослідження. Виявлення та аналіз лексичних одиниць та їх особливостей в англомовній канадській газеті є цілком актуальним, адже саме мова преси формує та задає тенденції розвитку літературної мови сьогодні. Проаналізувавши функції та особливості публіцистичного стилю, ми розглянемо газетний текст не лише як спосіб обміну інформацією, але й новими словами і поняттями. Більше того, тема нашого дослідження є актуальною також для професійного становлення майбутніх філологів та лінгвістів, адже теоретичний та практичний матеріал роботи зможе стати прекрасним наочним прикладом для майбутніх спеціалістів. Також варто підкреслити, що в умовах зростаючої зацікавленості до вивчення іноземних мов, зокрема англійської, знання особливостей лексики англомовних канадських газет допоможе швидше та легше зрозуміти картину світу канадського народу в цілому.
Проблему лексики англомовних газет досліджували такі вчені, як Арєшенков Ю. О., Баранин Д. Х., Баранцев К. Т., Загнітко А. П., Зацний Ю.А., Кочерган М. П., Сербенська О. А., Шаповалова Г. та ін. Не зважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці лексики англомовної канадської газети. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1.    Охарактеризувати стилетворчі особливості газетних стилів;
2.    Узагальнити інформацію про лексико-стилістичні особливості газетної мови;
3.    Визначити функції газети;
4.    Дослідити вплив преси на політику;
5.    Проаналізувати лексичні особливості мови газети „«.
Об’єктом дослідження є лексико-стилістичні особливості англомовної періодики.
    Предметом дослідження є лексика англомовної канадської газети „«.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1.    Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2.    Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3.    Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4.    Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу лексики англомовної канадської газети „« та наведення прикладів в роботі.
5.    Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6.    Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості мови англомовних газет та лексики англомовної канадської газети „« зокрема. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
Ћплатить