.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Вимоги до структури дипломної роботиДипломна робота включає:
Титульний лист
Реферат
Завдання на дипломну роботу
Зміст
Вступ
Основна частина
Висновки
Перелік літератури
Додатки
Титульний лист є першим листом роботи. Титульний лист вважається оформленим після того, як він підписаний керівником, консультантом (якщо він був призначений) і на ньому за підписом завідувача кафедрою вказано, що дипломна робота допускається до захисту, з зазначенням дати прийняття цього рішення зав. кафедрою
Підписи та дати на титульному листі мають бути виконані вручну чорними чорнилами чи чорною пастою. Дата повинна містити число, рік, - арабськими цифрами, а місяць – прописом.
Реферат - другий лист роботи, в якому в дуже стислій формі характеризує основний зміст, мету, актуальність та практичне значення дипломної роботи, його обсяг не більше 0,75 машинописної сторінки через 1,5 інтервали (див додаток 4)
Зміст - послідовно включає найменування всіх розділів та частин роботи з зазначенням номерів сторінок, з яких починається виклад кожного розділу, питання (підрозділу) і при необхідності підписання (пункту) роботи, в тому числі, вступу, висновків, пропозицій, списку літератури (бібліографи), додатків. 
При складанні змісту роботи необхідно памятати, що першою сторінкою роботи є титульний лист, другою - реферат, третьою - зміст, четвертою - вступ і т.д.
Додатки мають бути оформлені як частина роботи з продовженням нумерації її сторінок чи у вигляді її окремих частин. В останньому випадку кожний додаток буде мати свою нумерацію і в змісті показується тільки номер додатків.
У вступі викладаються стан і перспективи розвитку проблем, які досліджуються. Показується їх актуальність, наукове і практичне значення.
У вступі необхідно також визначити мету, завдання, предмет, обєкт та дослідження, виявити рівень розробок теоретичних основ, методологічну основу дослідження, інформаційну базу дослідження, його новизну та практичну значимість, описання структури роботи.
Основна частина дипломної роботи повинна суворо відповідати темі, а зміст її основних частин розділу, питань і підпитань - їх найменування. Робота, в якій цей принцип
порушується до захисту не допускається. 
Слухачам  слід  памятати,  що  дипломна робота - це насамперед наукове дослідження, в результаті якого повинні бути зроблені конкретні висновки та пропозиції, теоретичне обгрунтування і аналіз стану проблеми на базі сучасних методів дослідження з обовязковим використанням широкого спектру статистичних даних.
 Зміст та результати досліджень,  проведених слухачем викладаються в основній частині дипломної роботи, в її розділах. Кожен розділ у залежності від її змісту може поділятися на структурні частини: питання та підпитання. Розподіл розділів на частини не може бути механічним розчленуванням тексту розділу, а має здійснюватися з урахуванням логічного послідовного та взаємоповязаного викладення матеріалу. В той же час кожна частина розділц повинна мати і самостійне значення а її зміст відповідати її назві.
Висновки мають бути науково обгрунтовані, отримані слухачем у процесі проведення досліджень і мають розкривати суть досліджуваної проблеми.
Додатки – це довідковий чи допоміжний матеріал, який має безпосереднє відношення до магістерської роботи, складений чи підібраний слухачем та розміщений в кінці роботи.


Дата публікації: 13.03.2012
Прочитано: 870 разів