.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Критерії оцінювання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Критерії оцінювання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Оцінка за дипломну роботу виставляється на колегіальній основі після обговорення членами державної атестаційної комісії, керівником дипломної роботи та рецензентами. Критерії оцінки відображають вимоги до рівня кваліфікації бакалавра за спеціальністю, зафіксовані у державному освітньому стандарті. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» може бути оцінена на «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» або бути недопущеною до захисту. Оцінки, виставлені керівником та рецензентом, мають рекомендаційний характер.
Під час оцінювання дипломної роботи особливу увагу звертають на зміст дипломної роботи, якість оформлення та безпосередньо процес захисту.
Основними показниками, що впливають на оцінку дипломної роботи та належать до її змістовної частини, є:
- виконання дослідження на актуальну тему;
- досягнення поставленої мети роботи та відповідних до неї завдань;
- логічність побудови структури роботи та вміння систематизувати і структурувати матеріал;
- вміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з обраного питання;
- відповідність плану і змісту роботи її темі;
- наявність у дипломній роботі практичних рекомендацій та обґрунтування запропонованих автором рішень;
- аналіз достатньої кількості літературних джерел з обраної тематики;
- самостійність виконання дипломної роботи.
Основними показниками, що впливають на оцінку дипломної роботи і належать до якості оформлення, є:
- використання студентом сучасних компютерних технологій;
- грамотне, стилістично вірне оформлення дипломної роботи та відповідність викладеного матеріалу обраній темі;
- наявність та точність відображення посилань на літературні джерела;
- відсутність орфографічних і пунктуаційних помилок;
- правильне оформлення змісту дипломної роботи;
- дотримання усіх вимог щодо оформлення дипломної роботи (текст роботи, подання графічного матеріалу, таблиць, додатків, переліку посилань, формул).
Основними показниками, що впливають на оцінку дипломної роботи і належать до процесу її захисту, є:
- чіткість, дотримання регламенту та висвітлення основних результатів дослідження, проведеного у дипломній роботі;
- набуті теоретичні знання, які студенти демонструють у тексті роботи, слайдах та у відповідях на запитання;
- розуміння змісту роботи та проблеми, яка розглядається;
- відповідність доповіді слайдам презентації;
- наявність статей, тез доповідей за результатами виконаного дослідження;
- здатність чітко та логічно відповідати на поставлені в процесі захисту питання та аргументовано викладати власну точку зору;
- відповіді на зауваження керівника дипломної роботи та рецензента;
- логічне оформлення презентації, що відповідає змісту дипломної роботи; зображення у презентації чіткі, розбірливі, не накладаються на текст; текст легко читається, фон поєднується з графічними елементами; текст, таблиці, рисунки та формули у презентації вбудовані та розміщені коректно;
- володіння навичками ефективної та успішної презентації. Виконання та дотримання усіх вищеперерахованих показників у
процесі захисту дипломної роботи відповідає оцінці «відмінно». Виконання вищеперерахованих показників на 75 - 95 % відповідає оцінці «добре», на 60 - 75 % - оцінці «задовільно», 50 % і менше - оцінці «незадовільно» (табл. 6.1).
Під час захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» нижчу оцінку студент може отримати через:
- неточність   у   формулюванні   основних   понять,   запропонованій економічній моделі, рекомендаціях;
- неповне розкриття теми дослідження, мети, завдань;
- невірне використання понятійно-категоріального апарату в процесі формулювання обєкту та предмету дослідження;
- відсутність обґрунтування пропозицій та їх розрахунків, висновків. Диплом з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові
оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, курсових робіт, практик, передбачених навчальним планом, а з інших - оцінки «добре» за весь термін навчання, захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно».
Таблиця 6.1 - Критерії оцінювання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Критерій Оцінка

Незадовільно Задовільно Добре Відмінно
1 2 3 4 5
Рівень постановки досліджуваної проблеми Робота носить описовий характер, без практичних аспектів. Відсутнє досягнення поставленої мети та завдань Робота містить деякі елементи аналітичного характеру, мета названа, вирішення завдань не доведено до кінця Робота містить дослідження, мета роботи названа і вирішена, проте є типовою і не вирішені всі завдання Робота містить дослідження, мета досягнута, завдання вирішені, присутні власні розробки з досліджуваної проблеми
Актуальність і оригінальність теми Тема всім відома, вивчена детально, повністю висвітлена в літературі. Однак, автор не зумів показати, чим обумовлений його вибір Тема вивчена, але в ній існує сфера для подальших досліджень завдяки появі нових даних, або тема маловідома Проблема поставлена досить оригінально, внаслідок чого проблема відкривається з несподіваного боку Тема маловивчена та актуальна, для розкриття якої потрібно самостійно робити багато висновків
Загальна характеристика теоретичної частини - Описове викладення відомої інформації, без логічної концепції;
- немає узагальнень;
- немає аналізу проблеми;
- немає змістовних висновків - Зроблені досить якісні самостійні узагальнення;
- зроблений аналіз проблеми;
- зроблені змістовні висновки - На підставі аналізу вирішуються певні проблеми досліджуваної теми;
- формуються деякі аспекти дослідження - Повністю присвячена вирішенню наукової проблеми, сформульованої самостійно;
- дослідження повністю сформоване на основі аналізу
Загальна
характеритика
аналітико-
рекомендаційної
частини - Відсутня обробка та узагальнення аналітичних матеріалів;
- не застосовані економіко-математичні методи;
- відсутні висновки щодо підвищення ефективного розвитку підприємства;
- не використані методи економіко-математичного моделювання реальних економічних субєктів; - Відсутнє логічне обґрунтування використання економіко-математичного апарату;
- оброблено та узагальнено деякі аналітичні матеріали, однак відсутня оцінка можливостей підприємства, щодо підвищення ефективності розвитку підприємства; - Недостатньо проаналізовані статистичні та аналітичні матеріали, що визначають рівень розвязання досліджував-ної проблеми в цілому на підприємстві;
- оцінено можливості підприємства, однак не виявлено недоліки в основних напрямках його економічної діяльності; - Тема розкрита глибоко, зміст дипломної роботи відповідає затвердженій темі;
- чітка логіка викладення матеріалу;
- якісно використано економіко-математичний апарат;
Продовження таблиці 6.1
1 І 2 І 3 І 4 І ~5
- відсутні пропозиції щодо подальшого впровадження результатів дослідження - відсутні обґрунтовані пропозиції щодо розвитку нових і підвищення ефективності діючих форм і методів діяльності досліджуваного обєкта;
- недостатнє використання економіко-математичних методів - недостатньо обґрунтоване використання певних елементів економіко-математичного апарату
- недостатньо обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності діючих форм і методів діяльності обєкта, що досліджується - виявлено вплив позитивних та негативних чинників, здійснено оцінку можливостей підприємства;
- обґрунтовано застосовані в роботі методи аналізу обєкта досліджень та існує відповідність їх сучасному рівню;
- присутні узагальнення та висновки, повязані між собою, які викладено системно та самостійно
Логічність доказів Робота має безсистемний виклад того, що відомо автору з обраної теми У роботі певною мірою логічно структурована інформація, але цілісність відсутня У роботі упущені деякі важливі аргументи або є «зайва» інформація, що перевантажує текст непотрібними подробицями, але в цілому логіка є Мета реалізована послідовно, зроблені необхідні викладки, немає «зайвої» інформації, що перевантажують текст непотрібними подробицями
Глибина дослідження Розгляд проблеми будується на основі одного серйозного джерела, решта - популярна література, що використовується як ілюстрація
Розгляд проблеми будується на змістовному рівні, але глибина розгляду відносна й поверхнева Розгляд проблеми будується на досить глибокому змістовному рівні, висновки мають певне значення Розгляд проблеми будується на глибокому змістовному рівні, робляться висновки, що мають самостійне наукове значення
Коректність проведеного дослідження Дослідження побудовано некоректно, методики не дають потрібного результату, мета та завдання не вирішені Дослідження у цілому відповідає заявленій темі, методики дозволяють вирішити певні аспекти мети та завдань дослідження Дослідження побудовано грамотно, відповідно до мети, методики підібрані коректно, проте вони дають відносне вирішення завдань Дослідження побудовано грамотно, відповідно до висновків теоретичного аналізу проблеми, методики підібрані коректно та дозволяють переконливо вирішити проблему та запропонувати рекомендації
Закінчення таблиці 6.1
Коректність у використанні літературних джерел У роботі практично немає посилань на авторів, які місцями можуть суперечити один одному і використовуватися недоречно Протиріч у посиланнях немає, але посилань практично немає або вони робляться рідко, не в усіх необхідних випадках Текст містить найбільш необхідні посилання на авторів у тих випадках, коли дається інформація принципового змісту (визначення, узагальнення, опис, характеристика, оцінка і т.д.) Текст містить усі необхідні посилання на авторів у тих випадках, коли дається інформація принципового змісту (визначення, узагальнення, опис, характеристика, оцінка і т.д.), при цьому автор уміло використовує чужу думку при аргументації своєї точки зору, звертаючись до авторитетних джерел
Кількість літературних джерел у переліку посилань 1-2 наукових джерела, решта -популярного рівня. Навіть якщо вони не вказані в списку, стиль тексту свідчить про ненауковість інформації Список нараховує кілька наукових джерел, але немає джерел з деяких важливих аспектів проблеми, що розглядається, або вони представлені неповно Список охоплює основні джерела з даної теми, доступні студенту, література відображає основні аспекти проблеми, що розглядається Список охоплює всі основні джерела з досліджуваної теми, доступні студенту, що відображають сучасний науковий погляд на проблему, яка розглядається
Якість оформлення роботи Оформлення носить абсолютно випадковий характер, обумовлений власною логікою автора Робота має певну структуру, але нечітку, яка не відповідає стандарту Робота в загальному відповідає стандартам, але має деякі недоліки, або одна з вимог не виконується Робота має чітку, логічну структуру, правильно оформлений перелік посилань, коректні посилання та зміст
Якість проведення презентації роботи Презентація проведена без додержання основних вимог, неможливість відповіді на поставлені запитання Презентація проведена не чітко та не ефективно, труднощі під час відповіді на поставлені запитання Презентація проведена чітко та логічно, присутня невпевненість у відповідях на поставлені запитання Презентація проведена чітко, ефективно, студентом надано відповіді на поставлені запитання
Складено на основі [9]


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 780 разів