.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Завдання на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Завдання на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра менеджменту
Напрям підготовки 030601 «Менеджмент» Професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
проф. Дергачова В. В.
« » жовтня 20 р.
ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО
РІВНЯ «БАКАЛАВР»
студенту Іванову Олександру Сергійовичу
1. Тема роботи: «Техніко-економічне обґрунтування ефективності
функціонування підприємства»
Затверджена наказом по університету №  ***-с від . 03.20 р.
2. Термін здачі студентом закінченої роботи .06.20 р.
3. Вихідні дані до роботи: наукова та навчально-методична література,
законодавчі та нормативні акти України, що регламентують порядок
здійснення комерційної діяльності, інформація про історію створення та
розвиток ТОВ «ПРИКЛАД», фінансова звітність (форма № 1 «Баланс»,
форма № 2 «Звіт про фінансові результати», за 20**-20**рр., тис. грн.: 13, 13,
8; форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»), статистична
звітність (форма № 1-П (річна) «Звіт підприємства (обєднання) по
продукції», звіти про виробництво промислової продукції за 20**-20** рр.;
первинні документи підприємства (договори на поставку продукції,
торговельні угоди), статут.
4. Перелік питань, які мають бути розроблені
а) теоретична частина: (цей пункт формується відповідно до змісту
розділу 1)
- розглянути сутність та зміст ефективності як економічної категорії;
- визначити методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємства;
- на   основі   теоретичних   обґрунтувань   виділити   основні   шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства.
б) аналітико-практична частина: (цей пункт формується відповідно до
змісту розділу 2)
- надати загальну характеристику підприємству та його продукції;
- здійснити фінансовий аналіз підприємства;
- оцінити ефективність основних техніко-економічних показників;
- дослідити     можливість     покращення     ефективності     діяльності підприємства;
- зробити економічну оцінку запропонованих заходів.
в) охорона праці:  пункт формується відповідно до змісту розділу 3
проаналізувати стан охорони праці на підприємстві ...;
запропонувати шляхи покращення
5. Перелік графічного матеріалу (цей пункт формується відповідно до
слайдів презентації і відповідає їх переліку)
1. Графік схильності ТОВ «ПРИКЛАД» до банкрутства за 2007-2009
рр.
2. Кошторис витрат на впровадження запропонованих заходів.
7. Основні напрями впровадження проекту.
8. Економічне обґрунтування доцільності запропонованих заходів.
9. Порівняння основних економічних показників ТОВ «ПРИКЛАД» за 20**-20** рр.
10. Економічний ефект від впровадження запропонованих заходів
2010-2012 рр.
6. Консультант з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних
ситуаціях . к.т.н. РОМАНЕНКО Н.В.

7. Дата видачі завдання         .09.20 р.

Керівник дипломної роботи к.е.н., доц. ІВАНОВА Л.Л.

Завдання прийняв до виконання ІВАНОВ О.С.
(підпис)


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 1002 разів