.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку літературиЗразки оформлення бібліографічних описів у списку літератури відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання» [3]

Книги
Однотомний документ
Один автор
1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в
неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН
України, Ін-т математики. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. —
(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). —
Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 966-02-3964-5.
Два автори
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів :
підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во
освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — Львів :
Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 358—362. —
ISBN 978-966-2004-01-4.
Три автори
3. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний
кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д.,
Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес
Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце
гл. — ISBN 978-966-415-020-7.
Чотири автори
4. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів
проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М.
Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-
технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7.
Пять і більше авторів
5. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и
др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. —
510 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 504—510. — ISBN 966-83243-34-Х.
Без автора
6. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст.,
пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим.
в кінцірозд. — ISBN 978-966-349-045-Х.

Багатотомний документ
7. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т / [сост. Ковалева И. В., Рубцова
Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 —  (Серия
"Нормативная база предприятия"). — ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. — 2005. — 277 с.
ISBN 966-7961-46-Х.
8. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П.
Кучерявенко. — Х. : Право, 2002— . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные
налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 966-8467-91-
4.
Матеріали конференцій, зїздів
9. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового
комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь
України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт 2000 р.) / М-во аграр.
політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева ; редкол.: В. М. Нагаєв [та
ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с. : іл., табл.
Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.
10. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік.
міжвуз. наук.-практ конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та
аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл. — ISBN 966-8059-08-5.
Препринти
11. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов
нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой,
управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ
ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр
"Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). — Библиогр.: с. 18—19
(23 назв.).
Словники
12. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175. — ISBN 978-966-2011-05-0.
13. Європейський Союз : словник-довідник/ [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид.
К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.
Законодавчі та нормативні документи
14. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). — ISBN 966-611-412-7.
15. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоровя України, Голов. упр. охорони здоровя та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. ін форм.-ан ал іт. центр мед. статистики. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-99-4.
Стандарти
16. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO
7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. :
Держспоживстандарт України 2006. — IV, 231 с. : табл. — (Національний
стандарт України).
Каталоги
17. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В.,
Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—
. — (Серия "Нормативная база предприятия"). — ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. —
2007. — 264 с. — ISBN 966-7961-75-3. Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ISBN 966-7961-76-1.
Бібліографічні покажчики
18. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій,
захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету
фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 —
фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація
/ О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології,
2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ.
Автореферати дисертацій
19. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів
гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.
наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / Новосад Іван Ярославович;
Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.,
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
20. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.
21. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. —
№ 6. — С. 14—17.
Електронні ресурси
22. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці,
культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-
2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша //
Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:
--------. — Назва з екрану.


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 2381 разів