.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Зразок відгуку керівника дипломної роботи бакалаврівОрієнтовний зразок відгуку керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
ВІДГУК
керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконаної на тему «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонування
підприємства»
студентом групи УВ -
Івановим Іваном Івановичем
Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» присвячена... Належне управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств вимагає але й їх трансформацію відповідно до .... З огляду на це, дипломна робота Василенка В.В. характеризується актуальністю та своєчасністю і спрямована на...
Зміст роботи відповідає обраній темі. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків. В першому розділі автор розкриває теоретичні засади... Особливої уваги заслуговує проведений в роботі ґрунтовний аналіз публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів щодо...
Другий, аналітично-рекомендаційний розділ дипломної роботи присвячено ., зокрема... У роботі також розглядається ...., проаналізовано основні проблеми щодо ....
Позитивними рисами дипломної роботи є системність та послідовність викладення матеріалу, а також застосування прогресивного досвіду в сфері .. та його практичне застосування підприємством.
В ході виконання дипломної роботи Василенко В.В. проявив креативність, ініціативність, старанність, наполегливість, здатність та вміння застосовувати набуті знання для вирішення складних завдань .. , обізнаність у сучасних системних та інформаційних технологіях.
Відзначаючи високий ступінь написання дипломної роботи, варто зазначити декілька зауважень. Так, теоретична частина роботи потребує .... Також в першій частині роботи бажано було висвітлити особливості . . Друга частина дипломної роботи має бути доповнена.
або
Однак дипломна робота містить деякі недоліки. Доцільно було б більше уваги приділити обґрунтуванню шляхів подолання проблем, повязаних з ...

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація бакалавра ... (відповідно до обраної спеціальності).

Керівник дипломної роботи
к.е.н., професор Петров Л.Л.
Підпис засвідчую:
Декан ФММ проф. Гавриш О.А.
 


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 40223 разів