.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Орієнтовний зразок рецензії на дипломну роботу бакалаврівОрієнтовний зразок рецензії на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконаної на тему «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонування
підприємства»
студентом групи УЗ -
Івановим Іваном Івановичем

Представлена на рецензію дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» відповідає затвердженій темі та виконана відповідно до завдання. Дипломна робота характеризується актуальністю та своєчасністю, оскільки присвячена питанням ... , на прикладі підприємства ТОВ «ПРИКЛАД».
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань. У дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» запропоновано та обґрунтовано ....
Перший теоретичний розділ висвітлює питання .... , ґрунтовно визначено роль ....
У  другому  розділі   здійснено   ...   шляхом проаналізовано   можливості
підприємства щодо розширення .... Було розглянуто реальний стан підприємства на ринку ., визначено .. , запропоновано .Також було оцінено економічну доцільність реалізації запропонованих заходів, що надало можливість автору запропонувати .
Результати проведеного дослідження можуть використовуватись вітчизняними підприємствами під час реалізації проекту з .
На жаль представлена на рецензію дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» містить ряд недоліків, зокрема, .
або
Недоліком роботи можна вважати недостатнє вивчення питання щодо . У роботі бажано було більш детально розглянути . Однак, це не знижує загальний рівень проведеного дослідження.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Іванову Івану Івановичу, може бути присвоєна кваліфікація бакалавра ... (відповідно до обраної спеціальності).


Рецензент к.е.н., доц., доцент кафедри
міжнародної економіки Петров К.С.
Підпис засвідчую:
Декан ФММ проф. Гавриш О.А.


Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 64215 разів