.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Маркетинг для студентівМаркетинг: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» Упор. О.С. Євсейцева. -К.: КНУТД, 2010. - 28 с. Укр. мовою
Упорядник О.С. Євсейцева, к. е. и, доцент
Відповідальний за випуск завідувач кафедри маркетингу д. е. н., доцент 0.І. Лабурцева
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу Протокол №8 від 26.02.2010 р
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» підготовлені відповідно до програми дисципліни та призначені для студентів напряму підготовки «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Методичні рекомендації містять характеристику теми і змісту курсової роботи, основні етапи П виконання, загальні положення щодо оформлення курсової роботи, перелік рекомендованої літератури та вимоги до захисту.
Формат 60x84 1/16 Папір офісний. Друк цифровий. Умови, др. арк. 1,63. Умови фарбо-відб. 1,74. Облік.-вид. ари 1.27. Вид. №284. Тираж S0. Зам. 2208. Ціна 1-40 гри Дільниця оперативної поліграфії при КНУТД. 01601, ДСІ1, Київ-] 1, вул. Немировича-Данченка, 2.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 993 від 24.07.2002 р
1. ВСТУП
Одним із видів індивідуальної роботи студентів на другому курсі с курсова робота, рівень підготовки якої свідчить про ступінь засвоєння студентами здобутих знань з дисципліни «Маркетинг».
У процесі виконання курсової роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:
- знання  відповідних  загальнотеоретичних  і  загальноекономічних дисциплін навчального плану;
- вміння  добирати,  систематизувати,  аналізувати  та  опрацьовувати інформацію згідно з цілями дослідження;
- вміння робити висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємств.
Найбільш ефективним інструментом побудови та реалізації маркетингової політики підприємства є план маркетингу, що представляє собою систему заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети і вирішення тих проблем, що стоять перед підприємством в області підвищення його конкурентоспроможності на передбачуваний період часу.
Мета написання курсової роботи - допомогти студентам зрозуміти процес маркетингу шляхом розробки маркетингового плану, сприяти набуттю практичних навичок у процесі вивчення дисципліни. Це творче завдання надасть можливість студентам співпрацювати з реальними бізнес-компаніями, передусім малими і середніми підприємствами, та некомерційними організаціями, зокрема шляхом створення маркетингових планів для просування їх продукції чи послуг.
Під терміном «маркетинговий план» слід розуміти письмовий документ, у якому описано дії підприємства на термін від одного до п яти років для досягнення визначених маркетингових цілей. Це не формальний документ, а інструмент управління розвитком підприємства, метою якого є окреслення перспективного кола завдань, що стоять перед підприємством, визначення шляхів та термінів їх вирішення в ринкових умовах. Відмінною рисою цього документа є динамічність, пов язана з необхідністю його оперативного коригування в умовах зміни маркетингового середовища підприємства.
Маркетинговий план - це «маршрутна карта», яка визначає напрям саме маркетингової діяльності підприємства на певний термін.
Маркетинговий план може розроблятися як для внутрішньої аудиторії (керівництво, начальники відділів, спеціалісти підприємства), так і для зовнішньої аудиторії.
Маркетинговий план, що призначається для внутрішньої аудиторії, вказує напрям майбутньої маркетингової діяльності організації. З ним мають бути ознайомлені всі співробітники організації, на яких покладено відповідальність за його виконання.
Якщо план адресовано зовнішній аудиторії (наприклад, партнерам, банкам, інвесторам) з метою залучення капіталу, то він виконує також додаткову функцію продажу цього проекту.
Найпоширеніші запитання представників зовнішньої аудиторії:
- Чи достатньо перспективні ця сфера діяльності та маркетингова ідея?
- Чи має товар відмінні від інших ознаки, які виділяють його з-поміж товарів конкурентів?
- Чи є для цього товару чітко визначений ринок?
- Наскільки реальними та привабливими є фінансові прогнози?
- Чи мають керівники і технічний персонал підприємства відповідну кваліфікацію та достатній стаж роботи в галузі, в якій вони збираються вести конкурентну боротьбу?
- Чи достатньо чітко відстежується шлях повернення інвесторам вкладених коштів?
Важливо розуміти, що уніфікованого маркетингового плану, прийнятного для всіх типів організацій чи для всіх можливих ситуацій, не існує. Маркетинговий план розробляється з урахуванням особливостей конкретного ринку (споживчий ринок, ринок промислових товарів, ринок послуг).
Маркетинговий план може бути складений для продукту, послуги, окремої товарної марки або товарної лінії.
Маркетинговий план складається з таких розділів:
Резюме.
1. Загальні відомості про підприємство.
2. Ситуаційний аналіз.
3. Стратегічні орієнтири діяльності підприємства.
4. Програма маркетингу.
5. Фінансовий план.
6. Організаційна структура.
7. Оцінювання і контроль виконання плану.
Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 2740 разів