.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Загальні положення щодо оформлення курсової роботиКурсова робота повинна бути виконана й оформлена з додержанням викладених нижче вимог. Оптимальний обсяг курсової роботи - 35-40 друкованих сторінок, список використаної літератури - близько 30 джерел.
Обовязковою вимогою до курсової роботи є написання її державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де опис використаного джерела здійснюється мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою.
Текст курсової роботи набирається на компютері на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 * 297 мм). Сторінки обмежуються полями: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє — 20, праве — 10 мм. Відстань між заголовком і текстом - 15-20 мм. Шрифт - чорного кольору. Щільність тексту однакова по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному (з урахуванням інтервалів). Рекомендована гарнітура -Times New Roman, кегль - 14, інтервал між рядками - 1,5.
Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень. Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, рисунками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами та таблицями.
Курсова робота починається з титульної сторінки за формою, наведеною в Додатку Б. Вона є першою сторінкою курсової роботи, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Далі номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в порядку подання, висновки, список використаних джерел, додатки. Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів - відразу після закінчення попереднього підрозділу.
Якщо в курсовій роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік можна дати окремим списком перед вступом. Перелік друкується двома колонками, де ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч - їх детальну розшифровку.
Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюється менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожну структурну частину роботи, крім підрозділів, починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Зміст
Зміст відповідає плану курсової роботи. Єдиною відмінністю є зазначення номерів сторінок. Вказується лише номер початкової сторінки пункту плану.
Нумерація сторінок, розділів та підрозділів
• Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».
• Першою сторінкою курсової роботи є титульна, яка включається в загальну нумерацію сторінок і на якій номер сторінки - не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
• ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи.
• Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ».
• Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, "1.2" (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу.
Оформлення ілюстрацій
• Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
• Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі .безпосередньо після абзацу, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони розміщені на окремих сторінках, їх включають у загальну нумерацію сторінок.
• Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.
• Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках.
• Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, «Рис. 1.2» (другий рисунок першого розділу).
• Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні написи розмішують послідовно під ілюстрацією (наприклад, «Рис. 1.2. Елементи маркетингового середовища підприємства»).
Оформлення таблиць
• У таблицях наводяться цифрові дані.
• Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.
• Назва і слово «Таблиця» починаються з великої літери. Слово «Таблиця» друкують праворуч. Назви не підкреслюють.
• Заголовки колонок повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні.
• Висота рядків — не менше 8 мм.
• Таблицю розміщують після першого згадування у тексті.
• Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на іншу сторінку, в такому разі зазначають «Продовження табл.».
• Таблицю з великою кількістю колонок можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.
• У таблицях слід обов язково зазначати одиницю вимірювання. Якщо всі одиниці однакові для всіх показників таблиці, їх наводять у заголовку. Одиниці слід наводити за стандартами. Числові величини в таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться риска (-).
• На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено (наприклад: «... у табл. 1.2»). У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись» (наприклад: «див. табл. 1.3»).
Оформлення формул
• Формули і рівняння треба виділяти з тексту вільними рядками та позначати певним номером, написаним у дужках. Наприклад:
Тр = Код-Цод, (3.1.)
де  Тр  - товарообіг роздрібний;
Код  - кількість проданих одиниць товару; Цод  - ціна одиниці товару.
• Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба наводити безпосередньо під формулою у послідовності, наведеній у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
• Вище і нижче від кожної формули потрібно залишити вільну строку.
• Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (*) і ділення (:).
• Формули (якщо їх більше ніж одна) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку.
• Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули у круглих дужках (наприклад: (3.1) - перша формула третього розділу).
• Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (3.1)».
Порядок посилань на літературні джерела
• Посилання на літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках [ ]. Це може бути посилання на джерело в цілому або на джерело із зазначенням конкретної сторінки.
• Цифри у квадратних дужках відповідають порядковому номеру джерела у списку використаних джерел. Наприклад:
• «Тіньовий сектор економіки України у 2008 р. становив 47 % [3, с. 453]».
• «Мікроекономічні наслідки девальваційного шоку для України розглянуто у працях Ю. Віденка та М. Павловського [1; 6, с. 114—165]».
• «Проблеми сучасних міжнародних відносин розглядаються у працях [1;2; 7]».
Оформлення списку використаних джерел
Наукове дослідження завершується списком використаних джерел.
У списку використаної літератури використані літературні джерела
розміщують у такій послідовності:
• закони України (у хронологічній послідовності);
• укази  Президента,   постанови  уряду  (у  хронологічній послідовності);
• директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
• монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані кирилицею (абетковий порядок);
• інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
• іншомовні джерела, друковані латинською;
• електронні джерела.
Відомості про включені у список літератури джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обовязковим наведенням назв праць мовою оригіналу (додаток В).
При висвітленні теми курсової роботи доцільно звертатись до монографій та журнальних статей з маркетингу. Основна вимога до використаних джерел — єдине оформлення і дотримання чинного державного стандарту на бібліографічний опис видань. Наприклад:
Бураковський 1.1. Теорія міжнародної торгівлі. — 2-ге вид. — К.: Основи, 2000. — 241 с.
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., McCallum J. Macroeconomics- 6 Canadian ed. — Toronto etc.: McGraw-Hill, 1988. — 920 p.
Оформлення додатків
• Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на прикінцевих її сторінках, зазначаючи їх у порядку посилань у тексті.
• Кожний додаток починається з нової сторінки.
• Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток А».
• Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, И, 1,1, Й, Ь. (Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д.).

Дата публікації: 13.05.2011
Прочитано: 4611 разів