.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Формування гендерних особливостей у дітей дошкільного віку в КанадіПлан

ВСТУП………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. КАТЕГОРІЯ «ГЕНДЕР» ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………………………….5
1.1. Гендер як соціокультурна характеристика особистості…....5
1.2. Вікова динаміка становлення статі дитини………………....9

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В КАНАДІ………………………15
2.1. Гендерні особливості школярів………………………………15
2.2. Інші чинники формування статевої особистості школяра…………………………………………………………19
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...22
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..24


ВСТУП
Виховання дитини як представника певної статі розпочинається з першого року її життя. На статеву диференціацію дитини впливають не лише її анатомо-фізіологічні особливості, що визначаються статтю, а й соціально-психологічні фактори. Останні діють передусім через ті специфічні відтінки, а іноді і суттєві відмінності, що їх вносять дорослі у процес виховання дитини, враховуючи її статеву належність. Статево-рольові цінності, як складова самосвідомості та основа гендерних особливостей безпосередньо впливає на когнітивну, афективну і регулятивно-поведінкову сфери конкретного індивіда. Тому формування належного ціннісного підґрунття гендерних установок щодо власної та протилежної статі є важливим завданням виховання особистості школяра.
 Швидкий економічний розвиток Канади, зумовив певну еволюцію у поглядах щодо гендерних ролей, особливо жіночих. Поширення науково-технічно революції, потужний ринковий характер – стали провідними причинами змін у гендерній політиці. Зростання соціальної активності та емансипація жінки спияють абсолютній зміні усталених гендерних відношень. Ця зміна відчутна і в освітніх закладах, де з розвитком соціальної думки, розбудовується система освіти та змінюється стиль та стратегія виховання дітей навіть у школах.
Об’єктом дослідження є процес статевої соціалізації школяра Канади.
Предметом дослідження – теоретичні основи, практичні аспекти, психолого-педагогічні чинники та вікові особливості засвоєння гендерних установок молодшими школярами.
Мета роботи – систематизувати та узагальнити психологічні фактори гендерної соціалізації, розкрити теоретичні, ідейні, змістовні; засади процесу гендерної соцілізації школярів Канади та перевірити їхній вплив на формування гендерних особливостей дитини, зробити ґрунтовний аналіз теоретико-методологічної бази стосовно даної  проблеми;

Завдання дослідження:
1. Вивчити ступінь розробленості проблеми статевої соціалізації у молодшому шкільному віці.
2. Дослідити подібності та відмінності між дітями іншої статі  шкільного віку у контексті впливу сім’ї і школи.
3. Виявити особливості гендерної соціалізації школярів Канади.
Практичне значення дослідження: підібрані методики проведення гендерного виховання молодших школярів, засоби підвищення гендерної освіченості вчителів та батьків, що дозволяє оптимізувати становлення ціннісних засад гендеру, сприяє процесу статевої соціалізації дитини в умовах сучасної початкової школи. Надання рекомендацій щодо виховного спрямування гендерно соціалізації. А відтак використання розроблених рекомендацій та підібраних методик для батьків та вчителів сприятиме більш гармонійному розвитку дитини.
Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів та висновків. Зміст видруковано на 2-ст. Кількість використаної літератури складає 42 джерела.
Методи дослідження: встановлення причиннонаслідкових зв`язків, індуктивний та дедуктивний метод; використання емпіричних методів дослідження(аналіз даних та наукових фактів, емпіричні спостереження, вивчення законодавства в даній галузі); системний аналіз досліджуваних предметів.
Дата публікації: 17.05.2011
Прочитано: 5516 разів