.
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 306628194038

Створення українсько-англійського, англо-українського розмовникаНайважливішим аспектом у будь-якій мовознавчій галузі є словник. Створення словників розпочалося ще у Стародавньому світі, коли люди, намагаючись систематизувати результати свого пізнання, складали списки незнайомих слів. Виникнення словників у сучасному для нас вигляді припадає на XVI ст. Словники відіграють значну роль у нормалізації мови, поширенні мовних норм, у піднесенні мовної культури. Характерною ознакою лексикографії загалом є поєднання завдань філології та культури, оскільки культура нації передусім реалізується через мову, а мовний склад зосереджений у словнику. Про рівень дослідженості та розвиненості конкретної мови зазвичай свідчить рівень розвитку лексикографії у країні, народ якої є носієм цієї мови.
Створення ідеографічних словників є важливим етапом у розвитку національної лексикографії, оскільки саме ідеографічний словник дає змогу не стільки дати референтний опис словникового складу мови, а показати картину взаємодії цих слів між собою, тобто фактично є відображенням практичного застосування тієї чи іншої мови.
Із розширенням глобалізації популяризувався такий вид ідеографічного словника як розмовник. Німецькі мовознавці визначають розмовник як двомовний довідник із словами та виразами, що допомагає туристами під час подорожей до іншомовних країн розуміти та підтримувати щоденні розмови [32]. Ми ж притримуємося позиції, що така функція розмовника є важливою, проте не єдиною і не визначальною. На нашу думку, розмовник є перш за все навчальним посібником, що має на меті навчити користувача підтримувати та вести бесіди іноземною мовою. Наголосимо, що така бесіда може відбуватися не тільки під час подорожі в іншій країні, але також з гостями до власної країни.
У нас час достатньо поширеними серед українців як у вигляді паперових видань, так і онлайн-словників є англо-російські або російсько-англійські розмовники. Незважаючи на те, що населення України є переважно білінгвальним, питання створення розмовника мовою, що є рідною для 70% жителів держави, є доволі гострим.
Окрім вищеперелічених факторів, актуальність проведеного дослідження зумовлюється майбутніми подіями, що відбуватимуться в Україні у 2012 році, а саме проведення разом із Польщею Європейського чемпіонату з футболу. Подія такого масштабу зумовить збільшення кількості іноземних туристів, переважна більшість яких володіють англійською мовою. Тому важливим є те, що цей проект стане корисним для підтримки громадського порядку та успішного вирішення проблем під час проведення події міжнародного характеру.
Об’єктом дослідження є лексика англійської мови, що використовується для створення розмовників.
Предметом дослідження є особливості тематичного розподілу смислового обсягу, розміщення мовних одиниць та транскрибування у розмовниках англійської мови.
Метою дипломного проекту є створення українсько-англійського, англо-українського розмовника для працівників правоохоронних органів.
Відповідно до мети були визначені наступні завдання:
1)    Визначити смисловий обсяг розмовника та виокремити напрями роботи за допомогою тематичного поділу ;
2)    Зібрати та обробити відповідний лексичний матеріал;
3)    Систематизувати лексичний матеріал та здійснити його тематичний поділ.
Джерельну базу роботи складають: праці дослідників проблеми класифікації ідеографічного словника та розмовника Морковкіна В., Щерби Л., Гінкіна С., Левченка Г. та ін.., лексичні матеріали англо-російських та російсько-англійських онлайн-розмовників, та Російсько-англійського розмовника за ред. Сорокіна, матеріали Адміністративного і Кримінального кодексів України, статут працівника правоохоронних органів, тлумачні словники англійської мови Cambridge Advanced Learner, Longman Dictionary of Contemporary English, Your Dictionary on-line, World English Dictionary та російської мови  Толковый словарь русского языка С. Ожегова, Большой Энциклопедический словарь, Издательский словарь.
Апробація роботи відбулася на  IV Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість».
Практичне значення: робота є проектом лексикографічної лабораторії LEXILAB «Створення українсько-англійського, англо-українського розмовника для працівників правоохоронних органів». Розмовник буде використаний працівниками правоохоронних органів, які проходять мовну підготовку на базі Національного університету «Острозька академія» в рамках загальнонаціональної підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Крім того, словник може бути використаний і як неспеціалізований розмовник для тих, хто вивчає англійську мову.
Реферат складається з вступу, трьох розділів, які в свою чергу діляться на підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Наявний також диск з базою даних – власне  розмовником, що складається із двох частин, відповідно українсько-англійський та англо-український розмовники. Кожна з частин містить приклади фраз та їх переклад; до українсько-англійського розмовника додається також транскрипція фраз. Частини поділяються на секції. В українсько-англійському розмовнику до кожної секції входить словник основних термінів; в англо-українському розмовнику міститься додатковий тематичний матеріал, пов’язаний із змістом секції.
Дата публікації: 27.07.2011
Прочитано: 3522 разів